ZABITA MÜDÜRLÜĞÜ

Tel : 0324 327 33 00 Dahili : 1080

Zabıta Müdürlüğü özet olarak : Esnafların işyeri açma ruhsatı alması ile ilgili işlemleri yürütür.

Esnafların genel sağlık kurallarına uymaları, fiyat etiketlerini koymaları, kamunun kullanımına ayrılan kaldırımların işgal edilmemesi, işyeri açma ruhsatı olmadan çalışmalarının önlenmesi konularında denetim işlerini yürütür.

Kurallara uymadan faaliyet gösteren esnaflara uygulanacak ceza işlemlerini yürütür.

Zabıta Müdürü:

Erdem TOR

ZABITA MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV YETKİ SORUMLULUK VE ÇALIŞMA ESASLARINA İLİŞKİN YÖNETMELİK

I. BÖLÜM
I- KISIM
GİRİŞ VE GENEL ESASLAR:
AMAÇ

Madde 1:

Bu yönetmelik, Belediye Yasaları ile diğer yasaların Belediyeye yüklediği görevler yerine getirmek, değişen koşullara, yeni teşekkül eden meslek ve ticarethanelere uygulanacak hükümleri belirlemek, halkın sağlığını ve esenliğini korumak amacıyla yapılmıştır.

KAPSAM

Madde 2:

Bu yönetmelik Belediye ve mücavir alan sınırları içinde Belediye mevzuatı ve bununla ilgili diğer mevzuatlar çerçevesinde kent halkına hizmet sunan iktisadi, sınai, ticari, sosyal ve kültürel faaliyet gösteren tüm işyerleri ile kent halkını kapsar.

TANIMLAR

Madde 3:

Bu yönetmelikte geçen çeşitli tanım ve deyimler ve tesislere ait teknik terimlerin tanımları her bölümün kendi içinde yapılmıştır.

CEZALAR

Madde 4:

Bu yönetmelikteki emir ve yasakları dinlemeyenler ve bunlara karşı gelenler Belediye cezaları yasası ve diğer ilgili yasalardaki hükümler uyarınca cezalandırılır.

II. KISIM

Madde 5:
KONTROL EKİPLERİ TEŞKİL VE ÇALIŞMA USULLERİ KONTROL EKİPLERİ

 • Belediye Başkanlığına bağlı Zabıta Müdürlüğü ekiplerince ve Çevre sağlık ekiplerince gıda maddelerini üreten, işleyen ve satan yerlerin kontrolleri sağlık açısından yapılacaktır.
 • Zabıta ekipleri denetimleri sırasında kendi konuları dışında gördükleri sakıncalı hususları ilgili birimlere bildirir.
 • Belediye bünyesinde Başkanlıkça lüzum görüldüğü sayıda Başkanlık Yıldırım Denetim ekipleri kurulur.
  Bu ekiplerde;
  • Belediye Sağlık elemanı (Doktor veya Sağlık Memuru).
  • Belediye Veteriner elemanı (Veteriner Hekim veya Sağlık Memuru).
  • Zabıta Müdürlüğü elemanı,
  • Bu ekipler acil ihbarları değerlendirdikleri gibi Başkanlığın emirlerine göre düzenlenecek bir periyodik çalışma programı uygularlar. Ekip başkanları Belediye Başkanlığınca tayin edilir.
  • Kaçak et takibi, çevre sağlığı, Mali denetim, çevre kirlenmesi, dezenfeksiyon, her türlü haşaratla mücadele, başıboş köpekleri itlaf ve benzeri ekipleri ilgili müdürlükler kendi Yönetmeliklerine göre düzenler ve çalıştırırlar.
  • Evlerde ve işyerlerinde kullanılan (likit petrol gazı ve bunun gibi) yanıcı ve patlayıcı maddeleri depo eden ve satan işyerlerinin genel denetlenmesi, Zabıta ve Belediyenin ilgili birimlerinden temin edilen elemanlarından oluşan ekiplerce yapılır.

II. BÖLÜM
HALKA AÇIK YERLER VE TAŞIMA
I. KISIM
GENEL ESASLAR VE TANIM

Madde 6: HALKA AÇIK YERLER

Kent halkının tamamının veya bir kısmının dinlenmek, eğlenmek, alışveriş yapmak, gezmek, dolaşmak, oturmak için ortak kullanımına ayrılmış yerlerdir.

Bu yerlerde;

 • Halkın esenlik ve dinlenmesini ve kamu düzenini bozacak işler yapmak yasaktır.
  • Saat 23.30 dan sabah saat 08.00'e kadar sokaklarda ve bina içlerinde bağırıp çağırmak, her ne şekilde olursa olsun gürültü etmek, her türlü müzik aletleri ile gürültü yapmak, gündüzleri dışarıya hoparlör vs. koymak suretiyle halkın esenlik ve dinlenmesini bozmak yasaktır.
  • Yazlık sinema,tiyatro, gazino ve benzeri eğlence yerleri hoparlörünü çevrede oturanları rahatsız etmeyecek şekilde ayarlamak zorundadır. Müzik aletleri satılan yerlerde plak ve teyp seslerini halkı rahatsız edecek şekilde hoparlörle dışarıya aksettirmek yasaktır.
  • Kat mülkiyetine tabi binalarda yöneticilerin bina içlerinde gürültü yapılmasını önleyici tedbirler alması ve uymayanları resmi Makamlara bildirmesi zorunludur. Ticari faaliyet gösteren dükkan ve mağazaların yoğun olduğu büyük iş merkezi özelliğindeki binaların içinde ve çevresinde seyyar satıcılığı ve çarşı içerisindeki işgalleri önlemek, temizliği ve esenliği sağlamak amacıyla çarşı yönetimince özel denetim güvenlik personeli görevlendirmek zorunludur.
  • Emniyet ve asayiş yönünden mahallin mülki amirliğinden alınacak izinle yapılacak düğün, nişan müsamere, balo ve benzeri toplantılarla, beldenin güzelleşmesi ve halka daha önce hizmet götürebilmesi amacıyla gece çalışması gerekli görülen yol, meydan, köprü ve benzeri işlerin yapılması sırasında ortaya çıkan gürültüler bu maddenin kapsamına girmez.
 • Cadde ve sokaklara, boş arsalara, halkın gelip geçmesine mahsus olan pasaj, apartman, kapalı çarşı gibi binaların giriş çıkış yerleri ile koridor ve avlularına gelip geçmeyi zorlaştıracak öteberi koymak, çöp atmak, pis su dökmek yasaktır. Herkes çöpünü sızıntı ve koku yapmayacak kova veya benzeri ağır kapaklı kaplarda biriktirecektir. Apartman şeklindeki binalar ve diğer müesseselerin sorumluları yeteri kadar çöp varilini Belediyenin göstereceği yere koymaya veya uygun şekilde çöp yeri yaptırmaya zorunludur. Sıcak haldeki kül, çöp ve süprüntü ile ilgili olmayan bilumum cüruf, inşaat malzemesi ve imalat artıkları, ayrıca sıvı ve tehlikeli maddeler çöp konteynırlarıne dökülemez.
 • 2872 sayılı Çevre Kanunu ilkeleri ışığında kirlenmenin önlenmesi, sınırlandırılması ve mücadele için yapılan harcamaların kirleten tarafından karşılanması esastır. Çevreyi kirletenler veya çevreye zarar verenler sebep oldukları kirlenme ve bozulmadan doğan zararlardan dolayı kusur şartı aranmaksızın sorumludurlar. Çöp ve süprüntüyle ilgili olmayan bilumum cüruf, inşaat malzemesi ve imalat artıklarını her müessese kendi imkanları ile temizleyip toplamaya ve ilan edilen ücret tarifesine göre bedelini Belediyeye ödeyerek çöp imha sahasına kaldırtmaya ve taşıtmaya mecburdur.
 • Apartman, pasaj, iş hanı gibi halkın girip çıktığı binalarda mal sahipleri veya yöneticileri merdiven, otomat ve lambalarını ve İmar Yönetmeliği'nde belirtildiği şekilde binalara konulan asansörleri devamlı surette çalışır vaziyette bulundurmaya zorunludurlar. Bunların genel ve yangın merdivenleri ile asansörlerinde kesin olarak herhangi bir maddenin depolanması yasaktır. Denetimler sırasında yukarıda anılan hususlar görüldüğünde Zabıtaca hemen boşalttırılacak ve her zaman çalışır hale getirilecektir. Uymayanlar hakkında Zabıtaca yasal işlem yapılacaktır.
 • Belediyece tespit edilecek, yer alan ve günlerde kurulacak oto ve diğer alım-satım pazarlarını mallarını teşhir etmek ve satmak amacıyla getirilenler, ilan edilen tarifeye göre Belediyeye ücret ödemek zorundadırlar.

Madde 7:

 • Taşıt yolları üzerine, yayaların ve araçların hareketlerini zorlaştıran ve trafiği tehlikeye düşürecek olan her hangi bir engelin konulması, bırakılması,
 • Yaya yolları üzerine yayaların hareketlerini zorlaştıran veya tehlikeye düşüren, gelip geçmeyi engelleyen her hangi bir engel veya motorlu, motorsuz taşıtların çok kısa bir süre için dahi olsa bırakılması yasaktır.

Madde 8:

Ev, apartman, benzeri binaların ve işyerlerinin yer katında bulunan kapı, pencere ve panjur gibi kısımlarının sokak tarafına açılması yasaktır.

Madde 9:

Binaların kapı, pencere veya balkonlarından halı kilim ve benzeri eşyaları silmek, çöp atmak, su dökmek yasaktır. Herkes kendi mesken veya ticarethanesinin önünü temiz tutmaya zorunludur.

Madde 10:

Her bina sahibi veya yöneticisi yağmur sularını ve soba borularından oluşan damlaları veya buna benzer kirli suları gelip geçenlerin üzerine damlatmamak veya sıçratmamak veya sokakları kirletmemek için gerekli görülen her önlemi almaya zorunludur. Kanalizasyon şebekesi olan yerlerde bu akıntılar mecraya kapalı olarak götürülecektir.

Madde 11:

Bahçe ve arsalardan cadde ve sokaklara doğru uzanan ağaç dalları sahipleri tarafından gerekli önlemler alınarak budanacaktır.

Madde 12:

Şehrin ana cadde veya meydanları üzerinde bulunan binaların bahçelerine veya balkonlarına caddelerden görünür şekilde çamaşır sermek ve asmak yasaktır.

Madde 13:

Şehrin ana cadde, meydan ve sokakları üzerinde bulunan dükkan, mağaza ve her türlü binaların kapı, pencere, balkon, duvar ve saçak gibi dışarıdan görünecek yerlerine hasır, çuval, teneke, kafes veya benzeri şeyleri koyup, görünüşü çirkinleştirmek, İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün izni ile yapılan tente ve siperlerin eski ve yırtık olarak kullanımı yasaktır.

Madde 14:

Şehrin içindeki arsaların sahipleri tarafından temiz tutulması ve etrafının çirkin olmayan bir biçimde çevrilmiş olması gereklidir. Bu gibi boş yerlerde bulunan sarnıç, kuyu, mahzen gibi çukurların üstünü açık bulundurmak yasaktır. Bahçe ve bostan kuyularında içlerine insan veya hayvan düşmesine engel olacak gerekli önlemin alınması zorunludur. Bu önlemler gerekirse belediye tarafından alınır ve bedeli %100 fazlası ile birlikte mal sahibinden tahsil edilir. Bahçe içerisinde caddenin görünüşünü bozacak nitelikte kulübemsi yerler, depo, çadır veya buna benzer barakalar bulundurmak yasaktır.

Madde 15:

Dükkân ve binalardan sokağa duman ve koku yaymak, cadde ve sokaklarda mangal veya ateş yakmak yasaktır.

Madde 16:

Dükkân ve bina sahipleri tarafından cadde ve sokaklar her ne sebeple olursa olsun su dökülmesi yasaktır. Karlı havalarda konut ve işyerlerinin ön cepheleri kullananlarca kardan temizlenecek, kar birikintisi yaya geçişine engel olmayacak şekilde yığılacaktır.

Madde 17:

Yollarda, meydanlarda, genel taşıt araçlarında ve her kesin girip çıkabileceği yerlerde, yere tükürmek, sümkürmek, çöp ve her türlü kirletici maddeleri atmak ve halkı tiksindirecek ve sağlığını bozacak eylem ve davranışlarda bulunmak, bu gibi yerlere kirli, fena kokulu ve iğrendirici kıyafetle girmek yasaktır.

Madde 18:

Seyyar satıcılık yapmak yasaktır. Bu yasağa aykırı hareket edenlerin eylemlerine engel olmak amacıyla araç, gereç ve sattıkları mallar Belediyece alınır ve muhafaza edilir.

Madde 19:

Belediyece kamu hizmeti için yapılmış, tüm tesisleri bu arada sokak kenarlarına kurulmuş olan sokak lambalarını, levhalarını veya bina numaralarını, yangın musluğu işaretlerini her ne surette olursa olsun bozmak, kırmak, kirletmek, düşürmek veya bunların yerlerini değiştirmek yasaktır. Kıran veya bozanlara bedelleri %100 fazlasıyla ödettirilir.

Madde 20:

Cadde ve sokaklardaki kanalizasyonlara ait bacalara ve ızgaralara fena koku veren yahut gaz yayan sıvılar, kaynar kirli su asitli sular ve ızgaraları kaldırarak, kanalı tıkayacak şeyler dökmek yasaktır. Cadde ve sokak kenarlarındaki bordür taşlarını, ızgara kapaklarını kırmak veya sökmek yasaktır. Kıran veya bozanlara bedelleri %100 fazlasıyla ödettirilir.

Madde 21:

Binalardan ve bahçelerden etraf sakinlerine ve gelip geçenlere zarar verecek surette toz çıkarmak yasaktır. Bina yıkan veya yapan şahıslar etrafa toz yaymamak ve gelip geçenlerin emniyet ve sağlığı için her türlü önlemi almak zorundadır.

Madde 22:

Karayolları Trafik Yasası gereğince Belediyeden izin almadan Belediye ve mücavir alan sınırları içindeki karayolları kenarında akaryakıt depoları, genel garaj, otopark, servis istasyonları, taşıt araçları kiralama yerleri, taşıt aracı ve müteharrik makine tamir ve sökme yerleri, şoför ve sürücü okul veya kursları ve benzeri gibi tesislerin yapılması ve açılması yasaktır. (Karayolları Trafik Kanunu kapsamına giren işyerleri, ilgili yönetmelik gereğince önce Trafik iznine tabidir.)

Madde 23:

Yeşil alanlar, park ve çocuk bahçelerinde aşağıda belirtilen eylemleri yapmak yasaktır.

 • Çimenlere ve çiçek tarlalarına basmak,
 • Ağaçları, fidanları, çiçekleri koparmak, kesmek, çıkartmak varsa meyvelerini koparmak,
 • Girmesine izin verilen hayvanlara bu zararları yaptırmak,
 • Bu yerlerde bulunan şeyleri bozmak, kirletmek, yerinden oynatmak, üzerine çizgi çizmek, resim yapmak,
 • Bahçe ve parklara kağıt parçası, yemek artığı veya benzeri maddeler atarak kirletmek.
 • Havuzlara girmek, suyunu kullanmak veya hayvan sokmak, herhangi bir şey atmak veya hayvanlara zarar vermek,
 • Her ne şekilde olursa olsun avlanmak,
 • Belediyece konulmuş olan kanepelerden başka yerlere oturmak.
 • İçki içmek,
 • Başkalarını rahatsız edecek şekilde radyo, pikap, teyp gibi müzik aletleri çalmak ve yüksek sesle şarkı söylemek,
 • Çamaşır yıkamak, sermek, öteberi temizlemek veya silkmek,
 • Beyanname ve ilan yapıştırmak
 • Yaş veya kuru çalı veya odun toplamak,
 • İzinsiz sergi kurmak veya her ne surette olursa olsun yiyecek veya içecek satmak,
 • Motorlu motorsuz her türlü taşıt araçları ile buralarda gezmek,
 • Bu gibi yerlere umuma açık bulundurulmadıkları zamanlarda girmek,
 • Yukarıda sayılmayan, ancak park ve bahçelerin görünümünü, düzenini, estetiğini, temizliğini ve halkın istifade etmesini kısıtlayan her türlü davranışlar yasaktır.

Madde 24:

Şehrin eski ve yeni anıtların en hafif derecede dahi kirletmek, çizmek, bozmak ve zarar verici davranışlarda bulunmak yasaktır.

Madde 25:

Umumi çeşmeleri ve havuzları bozmak, kırmak ve etrafını kirletmek ve bunlara öteberi atmak, sularını kullanmak suretiyle kerpiç kesmek, bahçe, bostan sulamak ve araç yıkamak yasaktır.

Madde 26:

Belediyece tayin edilmiş yerler dışında ilan yapıştırmak yasaktır. İşyerleri Belediyenin duyuru, afiş ve benzeri gibi yayınlarını ücretsiz olarak halkın en iyi görebileceği şekilde işyerlerinin duvar veya camekanlarına asmaya zorunludurlar.

Madde 27:

Ticarethaneler ve işyeri isim veya unvan levhaları asmaları mecburidir.

Madde 28:

Mağaza ve işyerlerinin astıkları levhaların yerden yüksekliği 2,5 metreden az olmayacağı gibi kaldırımlara taşması yasaktır. Belediyece bu konularda yapılacak yeni düzenlemelere uymak zorunludur.

Madde 29:

Her türlü duvar ilanları, levhalar, reklamlar, ışıklı ışıksız sabit ve hareketli yazılar okunaklı, düzgün imlalı ve güzel hatlı olarak yazılacaktır.

Madde 30:

Taşıt araçları ve başka şekilde yapılan seyyar reklamlarla; kapı, pencere ve duvarlarda sabit veya projeksiyonla bir binadan karşısındaki bir yere her ne şekilde olursa olsun levha asılarak yapılacak ilan ve reklamlarda yukarıda madde hükmüne tabidir. Bunların halkı rahatsız etmeyecek ve gelip geçmeyi güçleştirmeyecek şekilde yapılmaları ve her halükarda Belediyenin iznine ve tembihlerine uygun olmaları da şarttır. Cadde, meydan ve sokaklarda asılacak bez reklamlar Başkanlığın izni alınmak suretiyle asılabilir. Taşıt araçları üzerine veya dükkan önlerine hoparlör koymak suretiyle reklam yapmak yasaktır.

Madde 31:


Ayna, cam ve benzeri ışık yansıtıcı eşyaları halkın güvenliğini bozacak şekilde açıkta taşımak yasaktır.

Madde 32:


Sokak, meydan ve umumi mahallerde seyyar çalgıcılık yapmak yasaktır.

Madde 33:


Belediyeden izin alınmak suretiyle yapılan tente ve siperlerin dükkan ve binaların sokak yüzüne kaldırımdan yüksekliği 2.20 m. ve duvarlara dayanan kollarının yüksekliği 3.00 m.den aşağıda olmayacak, genişliği 2 metreden fazla olmayacaktır. Genişliği 2 metreden az olan yaya kaldırımlarında, tente ve siperler yaya kaldırımı genişliğinden fazla olmayacak, tente ve siperler arasında renk ve şekil uyumu sağlanacaktır.

Madde 34:


Yollarda ve meydanlarda gelip geçmeye engel olmak yasaktır.

Madde 35:


Caddelerde ve yollarda fıçı, tekerler, çember vs. yuvarlamak, paten kızak gibi şeylerle kaymak, fişek ve patlayıcı maddeleri patlatmak, halkın gidip gelmesini engelleyecek ve huzurunu bozacak fiil ve hareketlerin yapılması yasaktır.

Madde 36:


Şehir içerisindeki büfe, bakkal ve benzeri işyerlerinde, önlerinde ve civarlarında alkollü içkiler içilmesi, içirilmesi, işgal edilmesi yasaktır.

Madde 37:


Tüm işyerlerinin hijyenik koşullara uymaları ve işyerlerini temiz tutmaları zorunludur.

Madde 38:


Satışa sunulan her türlü malın müşterinin istemi halinde satışından kaçınılması yasaktır. Çıkar sağlamak amacıyla stokçuluk yasaktır.

Madde 39:


Yaya bölgelerinde veya kendi işyerlerinin çevresinde ruhsatlandırılmamış müsait yerleri bulunan işyerlerinin mevsimlik olarak işgal edecekleri yerin yapılacak inceleme sonunda uygun görüldüğü taktirde, işgaliye harcını yatırarak Belediyeden izin almaları zorunludur.

Madde 40:


İşyerlerinin Belediye Encümeni'nce belirlenen çalışma saatleri dışında faaliyet göstermeleri yasaktır.

Madde 41:


Elektrik üretiminde kullanılan sabit jeneratörler için ayrı bina veya bina içerisinde bir bölüm ayrılacaktır. Taşınabilir jeneratörler için Belediyeden izin almak gerekir. Bu jeneratörlerin gürültüsünün halkı rahatsız etmemesi için kauçuk veya sünger yataklık ve egzoz susturucusu kullanmaları zorunludur.

II. KISIM
TAŞIMA İLE İLGİLİ HÜKÜMLER

Madde 42:


Yaya kaldırımlarında ve yürünen diğer yerlerde tamamı veya bir kısmı yerde sürüklenmek suretiyle eşya ile, keskin, sivri uçlu ve etrafı boyayacak maddelerin taşınması yasaktır

Madde 43:


 • Şehir içerisinde seyreden tüm taşıt araçlarının tedbirsizlik, dikkatsizlik veya kasıtlı olarak yollardaki su birikintileri ile çamurları yaya yollarında veya tretuvarlardan geçmekte olan şahıslar üzerine sıçratmaları yasaktır.
 • Cadde, bulvar, meydan, taksi durakları vs. yerlerde araçların yıkanması yasaktır.
 • Şehir içerisinde seyreden tüm taşıt araçlarının egzozlarından hava kirliliğine sebebiyet verecek şekilde kirli duman çıkarmaları ve bozuk egzoz ile trafiğe çıkılması yasaktır.
 • Araçların maksat dışı ve aşırı gürültüye sebep olacak şekilde klakson çalması yasaktır.
 • Araçların üzerine izin alınmadan ve reklam vergisi ödenmeden ilan yapıştırmak, asmak ve yazı yazmak yasaktır.

Madde 44:


Yapı alanlarında, arsalarda veya caddelerde toprak, moloz, kum, cüruf vs. taşıyan araç üzerlerinin branda beziyle kapatılmaları, araçların hafriyat mahallinden çıkışlarında çamurlu tekerleklerin temizlenmeleri zorunlu olup, yolları ve caddeleri her ne sebeple olursa olsun kirletmeleri yasaktır.

Madde 45:


Demir tekerlekli araçlar ile tornet ve el arabalarının Belediyece izin verilen yerlerin dışında kullanılması yasaktır.

Madde 46:


Hayvanla çekilen binek ve yük arabalarında hayvan pisliğini almak üzere bir kova, faraş ve süpürge bulundurulması ve dışkılarının bunlarla temizlenip, toplanması zorunludur.

Madde 47:


Şehir içindeki yollardan sürü halinde her türlü hayvan geçirmek yasaktır. Sevk edilecek hayvanların ne vakit, nerelerden ve ne süratle geçirilecekleri Belediye tembihleri ile ilan edilecektir. Bunlara aykırı hareket etmek yasaktır.

Madde 48:


Hayvanlara eziyet edilmesi, canlı kümes hayvanlarının ayaklarından bağlı ve aşağıya sarkıtılmış olarak taşınmaları, kafesle nakledilirken kafeslerin sımsıkı doldurulmaları, binek ve yük hayvanlarının dövülmesi, hayvan oynatılması, dövüştürülmesi, açıkta teşhir edilmesi yasaktır.

Madde 49:


Vahşi hayvanların şehir içine sokulmaları veya bunların şehir içinde bir yerden bir başka yere götürülmeleri Belediyeden izin almak koşulu ile yapılır. Belediye bu izin sırasında nakle ilişkin önlemlerin yeterliliğini de denetler.

Madde-50:


Yükleme, taşıma ve boşaltma halkı rahatsız etmeyecek ve çevreye zarar vermeyecek şekilde yapılacaktır. Bu işlemler yapılırken cadde ve sokaklar uzun süre işgal edilmeyecek, işlem bittikten sonra buralar temiz bırakılacaktır.

Madde-51:


Trafik yasasında belirtilen gabarilerden büyük yüklerin nakli Bölge Trafik Müdürlüğünden alınan izinle adı geçen Müdürlüğün göstereceği zaman ve güzergahtan yapılır.

Madde-52:


Yükleme, taşıma ve boşaltmada temizliğe mutlaka uyulacaktır. Yiyecek ve içecek maddeleri niteliği Belediye tarafından belirtilen araçlarla taşınacaktır. Sulu maddelerin taşınacağı kaplar sızıntı ve döküntüye izin vermeyecek şekilde olacaktır. Yükleme, taşıma ve boşaltma işlerinden sonra etrafa saçılan malzeme temizlenecektir. Kamyon ve arabalarla ev eşyası, odun, kömür, kum vs. taşıyanlar bu gibi yükleri dükkanların önüne, gelişi güzel gelip geçişi güçleştirecek şekilde cadde ve tretuvarlar üzerine bırakılmayacaktır. Cadde ve tretuvarlarda odun, kömür kırmak yasaktır. Mağaza ve depolara ait ticaret eşyasının boşaltılması için sokağın geçici işgali halinde en kısa zamanda cadde ve sokağın işgalden arındırılması mecburi olup, bu gibi işlerin yolun işlek zamanında değil, diğer zamanlarda Belediyeden izin alınmak suretiyle yapılması zorunludur.

Madde 53:


Cadde, meydan ve sokaklarda at ve merkep gibi hayvanlar sırtında yük taşımak yasaktır.

Madde 54:


Belediye sınırları içinde çalışan hamallar Belediye'den belge alacaklardır. Belgesiz hamallık yasaktır. Bünyesinde hamal çalıştırıp, özel yönetmelikleri olan kuruluşlar kayıt ve belge verme işlemlerini kendileri, diğer genel yerlerde hizmet gören hamalların kayıt ve belge işlemleri zabıta müdürlüğünce yürütülür.

Madde 55:


Hamallar mevsime göre tercihen koyu renkte, kışın aynı renklerde kalın kumaştan yapılmış ceket, pantolon veya tulum giyeceklerdir. Kirli, sökük, yırtık elbiseler ile hamallık yapmak yasaktır.

Madde 56:


Hamalların çevreye zarar verici ve etrafı rahatsız edici şekilde hareket etmeleri, müşteri bulmak için koşuşmaları, bağırmaları, gruplar halinde toplanarak veya taşıdıkları yüklerle taşıt ve yaya trafiğine mani olmaları yasaktır.

Madde 57:


Hamalların Belediye tarifesinden fazla ücret almaları ve istemeleri yasaktır. Bu yasağa uymayan hamalların belge ve hamallık kayıtları iptal edilerek çalışmaktan men edilirler. III. BÖLÜM CADDE MEYDAN VE SOKAKLARIN DÜZENİ YOLLARDA, MEYDANLARADA VE ÇEVRESİNDE YAPILAN İNŞAAT, ONARIM VE YIKIMLAR:

1. KISIM

Madde 58: YIKILACAK BİNALAR VE YENİ İNŞAATLAR:

 • Tüm çevresi tahta perde ile kapanacaktır.
 • Kamyon ve inşaat makinelerinin inşaata giriş çıkışlarında kaldırım ve yol tahrip edilmeyecek, hiçbir şekilde toprak, çamur taşırılmayacaktır.
 • İnşaattan toprak çeken kamyonların yola toprak vs. dökmemesi için gerekli tedbir iş sahibinden alınacaktır.
 • Binalar zemine kadar mutlak surette yıkılmış olacak, arsada hiçbir şekilde yıkım artığı, moloz bırakılmayacak, zemin düzgün satıh haline getirilecektir. Arsanın etrafı tahta veya benzeri perde ile çevrilecek, tahta perde badana ve boya ile boyanacaktır. Yıkım artığı ve molozlar uyarıya rağmen kaldırılmadığı taktirde Belediyece kaldırılır, bedeli %100 fazlasıyla ilgililerden tahsil edilir.
 • Bu gibi yerlerde kurulacak iskelelere, çevrilecek tahta perdeler, yapılacak hafriyat, her türlü inşaat ve yapı tertibatı gelip geçenlere, yollara, yollardaki araçlara, su kanallarına, yer altında ve havadaki nakil hatlarına zarar vermeyecektir.
 • İnşaatlarda kaldırım işgaline izin verilmiş olsa dahi, kaba inşaat ve ince sıva bittikten sonra kaldırım işgali tamamen kaldırılacaktır.
 • Yapılarda kullanılacak malzemelerin, sokaklarda işlenmesi ve bunların gelip geçenleri rahatsız edecek şekilde taşınması yasaktır.
 • Kum, kireç ve bunun gibi malzemeler doğrudan doğruya yapı alanına dökülecektir. İzinsiz dışarıya dökülmeleri ve yol üzerine yıkılmaları yasaktır.
 • Toprak, moloz ve her türlü süprüntülerin, Belediyenin göstereceği yerler dışına dökülmesi yasaktır. Bunları yasak yere döken inşaat sahibi, şoför ve araç sahibinden müştereken ve müteselsilen beher kamyon için Belediyece belirlenecek para cezası alınır. Boş arsa, meydan ve yol kenarına dökülen toprak, moloz ve süprüntüler dökenlere temizlettirilir. Dökenler temizlemediği taktirde bunlar Belediyece temizlenir, bedeli %100 fazlasıyla ilgililerden müşterek ve müteselsilen tahsil edilir.
 • Belediyeden izin alınmadan yapılan veya izin alındığı halde başka yere dökülen hafriyatlardan inşaat sahibi de sorumlu olup, tüm hafriyat kaçak muamelesi görür.
 • Yapı ve arsalarda gelip geçenlere veya yollara zarar verebilecek çöküntü, yıkıntı veya bunların olacağını gösteren bir belirti olması halinde, mahsurun derhal önüne geçmeye ve bu iş bitinceye kadar çevrede ikaz edecek bir işaret bulundurulup, geçenleri uyarmaya arsa ve yapı sahipleri ile içinde oturanlar yükümlüdür.
 • Yapıların yüzleri, kapı ve pencereleri ile dükkan kepenkleri herkesin girip çıkabileceği yerlerin içerileri veya dışları boyandığı zamanlarda, boyalar kuruyuncaya kadar etraflarına ip çekmek, kağıt veya levha asmak gibi önlemler, yapı sahipleri veya işi yaptıranlarca alınacaktır.
 • Yanan yapıların enkazını kaldırmak, yanmayan yerlerin tehlikelerini gidermek, kuyu, mahzen, sarnıç gibi çukurların üstlerini kapatmak, arsalarını temizletmek ve çevirtmek gibi gerekli işlemleri yaptırmaya sahipleri zorunludur.
 • Yollarda ve meydanlarda Belediyenin izni olmadan baca açmak ve her ne maksatla olursa olsun yeri kazmak yasaktır. Bu gibi işlerin yolların en tenha olduğu zamanlarda yapılması ve bir gecede bitirilmesi mümkün olmayan durumlarda gündüzleri işaretlenmesi, geceleri de ışıklandırılması zorunludur.
 • Telefon, elektrik, havagazı, doğal gaz, su idareleri ve taşıt aracı işleten kurumlar, inşa ve onarım gibi yollarda yapacakları işlerde sözleşmelerin hükümlerine, yapılacak tebligata ve bu yönetmelik hükümlerine uyacaklardır.
 • Yapılarda geceleyin çalışmak, iş yasasına uymak ve Belediyeden izin almakla mümkündür.
 • Şehir içindeki genel ve özel her türlü hava nakil hatları, halkın güvenliğine, trafiğin emniyetine, yollara, ağaçlara ve birbirine hiç zarar vermeyecek, görünüşü çirkinleştirmeyeceklerdir. Bunlar yapılmadan evvel Belediyeden izin alınacaktır. Elektrik nakleden tellere çapraz olarak üzerinden radyo ve televizyon anteni geçirmek, elektrik direklerine anten takmak, caddenin ve sokağın bir tarafından diğer tarafına anten çekmek yasaktır.

II. KISIM
PİS SU KANALLARI

Madde 59:


Pis su kanalları işletilmeye başlandıktan sonra, bunların geçtikleri yerlerde bulunan her türlü yapılara ait aşağıdaki maddede belirtilen pis sular ilgili kuruluşlar (MESKİ) teknik koşullarına uygun olarak pis su kanallarına bağlanacaktır.

Madde 60:
PİS SU KANALLARINA VERİLECEK SULAR;

 • Ev işlerinde kullanılmış kirlenmiş sular,
 • İdrar ve dışkı ile bunların sevklerine lazım olan sular,
 • Fabrikalar, sanayi ve mekanik kuruluşlarla umumi çamaşırhaneler, banyolar ve hamamlar gibi işyerlerinden çıkan her türlü sular,
 • İnşaat esnasında kullanılan sular.

Madde 61:


Ev ve iş yerlerinde mutfak artıkları, süprüntüler, kum, kül, kemik, paçavra vs. gibi akıntıya engel olacak maddeleri pis su kanallarına dökmek ve sevk etmek yasaktır.

Madde 62:


Gayri Sıhhi müesseselerden olan fabrikaların zararlı artıkları (pis suları) tasfiye tesislerinde mekanik veya kimyasal maddelerle izale edildikten sonra genel kanallara akıtılacaktır. (ilgili kuruluşların teknik şartnameleri doğrultusunda.)

III. KISIM
KARAYOLLARI TRAFİK YASASI KAPSAMINA GİREN İŞYERLERİ

Madde 63:


Karayolları Trafik Yasası kapsamına giren işyerleri (Akaryakıt, servis, dolum ve muayene istasyonları, umuma açık park yeri ve garaj, terminal, fabrika, iş hanı, çarşı, Pazar yeri, eğlence yeri, turistik yapı ve tesisler, inşaat malzemeleri, ocak ve harmanları, maden ve petrol tesisleri, araç bakım, onarım ve satım işyerleri ve benzeri trafik güvenliğini etkileyecek yapı ve tesisleri) için belediyelerden izin alınması zorunludur. Belediyeler İmar ve bu konu ile ilgili mevzuat açısından gerekli incelemeyi yaptıktan sonra trafik güvenliği yönünden de il Trafik Komisyonlarından uygun karar almadıkça yapım ve işletme izni veremezler.

GENEL ESASLAR

Madde 64:


 • Karayolları Trafik Kanunu kapsamına giren kapalı işyerlerinde gereği kadar suni havalandırma yapılacaktır.
 • İşyerinin kapasitesine göre işçi soyunma odaları veya soyunma dolabı, duş ve wc, lavabo, ecza dolabı ve kapalı çöp kutuları bulunacaktır.
 • Bu gibi tesislerde değişiklik isteminde bulunulduğunda İl Trafik Komisyonunun yeni kararı istenilecektir.
 • Akaryakıt servis istasyonlarında hava saatinin bulundurulması ve her zaman çalışır vaziyette olması zorunludur.
 • Bu kanun kapsamına giren bazı işyerlerinin tanımları;

Madde 65:

AKARYAKIT İSTASYONLARI:


Araçların esas itibariyle akaryakıt, yağ, basınçlı hava ve yedek malzeme gibi ihtiyaçları ile ayrıca kişilerin ilk yardım ihtiyaçlarının sağlandığı yerdir.

SERVİS İSTASYONU:


Araçların bakım onarım ve servislerin yapıldığı yerdir.

MUAYENE İSTASYONU:


Araçların niteliklerini tespit ve kontrol edebilecek cihaz ve personeli bulunan, teknik kontrolü yapılan yerdir.

UMUMA AÇIK PARK YERİ (OTOPARK):


Araçların park etmesi için kullanılan açık veya kapalı alandır.

GARAJ:


Araçların genellikle uzun süre durmaları için kullanılan bakım veya servisinde yapılabileceği kapalı veya açık olan yerlerdir.

TERMİNAL:


İnsan veya eşya taşımalarında, araçların indirme, bindirme, yükleme, boşaltma, aktarma yaptıkları ve ayrıca bilet satışı ile bekleme, haberleşme, şehir ulaşımı ve benzeri hizmetlerinde sağlandığı yerdir. Bunlardan sadece insan taşımalarında kullanılanlarına "Yolcu terminali" eşya taşımalarında kullanılanlara "Eşya terminali" denir.

DURAK (YOLCU İNDİRME VE BİNDİRME YERLERİ):


Kamu hizmeti yapan yolcu taşıtlarının yolcularını bindirmek, indirmek gayesiyle duraklamaları için işaretlerle belirlenmiş yerlerdir.

NAKLİYAT AMBARLARI-DEPOLARI:


Karayolu araçları ile taşınacak malların depolandığı, yükleme ve boşaltma yapılacak malların bekletildiği üstü açık veya kapalı yerlerdir.

TELEFONLU TAKSİ YAZIHANELERİ:


Halkın taşıt ihtiyacını karşılamak üzere uygun şekilde düzenlenmiş araçların belli bir süre durabilecekleri üstü kapalı veya açık yerlerdir.

TAŞIT ALIM VE SATIM YERLERİ.


Bir bedel karşılığında araçların alım ve satımının yapıldığı yerlerdir.

Madde 66: TAKSİ DURAĞI VE YAZIHANESİ, GARAJ VE OTOPARK TAKSİ DURAĞI.

 • En az sekiz adet araba park edebilecek alana sahip olacaktır.
 • İşletici çalıştıracağı arabaların yazıhaneciye bağlı olduğunu kanıtlayan belgeye sahip bulunacaktır.
 • Park alanının tabanı beton, asfalt gibi etrafın kirlenmesine neden olmayacak bir madde ile kaplanacak ve birikinti sular toplama rogarlarına verilecektir.

TELEFON TAKSİ YAZIHANELERİ

 • Her araba için 20 m2 den az olmamak üzere (8) araba park edebilecek kapasitede depo alanına sahip bulunacaktır.
 • İşletici çalıştıracağı arabaların yazıhaneciye bağlı olduğunu kanıtlayan belgeye sahip bulunacaktır.
 • İşletme yazıhanesi Belediyenin vereceği tip yazıhane projesini uygulamak zorundadır. Park alanlarının tabanları giren ve çıkan arabaların etrafı kirletmemeleri için beton, asfalt gibi malzeme ile kaplı bulunacak, yol kısmındaki meyil, yoldan tesislere doğru en az %2 olacak, sular toplama rogarlarına verilecektir.
 • İş sahibince hazırlanacak iş alanı krokisinde yazıhane, park alanı ve bu alanda park edecek arabaların yerleri, varsa geçici gölgelikleri gösterilecek, ayrıca gölgeliğin kesiti de krokiye eklenecektir. İl Trafik Komisyonunun gösterdiği bekleme yerlerinin dışında park yapanların bu davranışları saptandığında açma izin belgeleri iptal edilecektir.
 • Telefonlu taksi yazıhanelerin açılabilmesi için Belediye İmar ve Şehircilik Müdürlüğü ile Ruhsat ve Denetim Müdürlüğü, Trafik Şube Müdürlüğü ve İl Trafik Komisyonu'ndan izin alınması zorunludur. Açılmak istenen telefonlu taksi durağının yazıhane ve depolama yeri ayrı ayrı yerlerde bulunabilir. Ayrı ayrı olması veya depolama yerinin apartman içinde bulunması halinde İmar ve Şehircilik Müdürlüğü'nden kullanış amacına uygun tasdikli mimari projenin bulundurulması zorunludur.
 • Belediyeye ait olan yol, meydan, yeşil saha gibi yerleri işgal suretiyle daha önce müsaade almış bulunan taksi duraklarının durumu yeniden gözden geçirilerek, eski halleri ile veya durumları değiştirilmek suretiyle muhafaza edilmelerinde yetkililerce sakınca görülmeyenler yeniden İl Trafik Komisyonu kararına bağlanmak koşulu ile izinleri yıllık olarak yenilenebilir Bu taktirde işgallerinin karşılığı olarak her yıl Mali Hizmetler Müdürlüğü'nün uygun göreceği ve Belediye Encümeni'nin karara bağlayacağı bir bedel, ayrıca çağırma zilleri için elektrik direklerini kullanırlarsa (sakınca görülmeyen hallerde) saptanacak bir bedeli de, yararlanmaları karşılığı olarak ödeyeceklerdir. Durak yerleri, giderleri kendilerince ödenecek levhalarla açık olarak belirlenecektir.Durumları her yıl kontrol edilerek izinleri yenilenecek, izin şartlarında değişiklik yaptıkları, başka yerlere park ettikleri, fazla araba bulundurdukları saptandığında izinleri bir daha yenilenmemek üzere iptal edilecektir.

Madde 68: TAŞIT ALIM SATIM YERLERİ

 • Taşıt alım satım yerleri İmar ve Şehircilik Müdürlüğü'nce projesi dükkan olarak tasdikli yerlerde açılabilecektir. Açıkta alım ve satım yerleri için Belediyenin vereceği tip yazıhane projesi uygulamak zorunluluğu vardır.
 • Araç alım ve satım yerleri asgari (4) araç bulundurabilecek kapasitede olacaktır.
 • Araçların giriş ve çıkışlarını temin eden kapılarla, müşteri giriş kapısı hiçbir surette yaya kaldırımına açılamaz.
 • Taşıt alım ve satım işlerinin açık alanlarda yapılması halinde park alanlarının zemini beton veya asfalt olacaktır.
 • Araç giriş ve çıkışları gündüz saat 14.00-16.00, gece saat 21.00'den itibaren ertesi gün saat 06.00'ya kadar yapılacaktır. Bu saatler tesis sahiplerince 50x30 standardında saç levha üzerine yazılıp il Trafik Şubesince soğuk damga ile mühürlettirildikten sonra işyerine ait giriş kapsının görülen bir yerine asılacaktır.
 • Açık oto alım satım yerlerinde yukarıda belirtilen şartlarla beraber telefonlu taksi yazıhanelerindeki geçerli şartlarda aranır.
 • Belediyece tespit edilen yer ve alan ve günler dışında, ruhsatlandırılmamış yerlerde oto alım satımı yapmak yasaktır.

Madde 69: GARAJ VE OTOPARKLAR:

 • Kullanış amacına uygun yapı kullanma izin belgesi olacaktır.
 • Araç giriş ve çıkışları trafiği aksatmayacak şekilde düzenlenecektir.
 • Yangın ve patlamaya karşı önlem alınacak, gerekli araç ve gereçler bulundurulacaktır.
 • Yıkama yağlama dışında başka bir faaliyet gösterilmeyecektir
 • Açık alanlarda faaliyet gösterilmesi halinde park alanlarının zemini beton veya asfalt olacaktır.
 • Su ve diğer atıklar kanallara veya fosseptik çukurlarına akıtılacaktır.
 • Taşıt araçlarının park yerlerinde, duraklarda, cadde ve sokaklarda yıkanmaları yasaktır.

IV. BÖLÜM
İŞ YERİ RUHSAT VE DENETİM ALT BİRİM ŞEFLİĞİ

Belediyemiz, Mersin Büyükşehir Belediyesine bağlı en büyük ilk kademe belediyesi olmasının yanı sıra ;

 • Belediyemizin görev alanının, ülke genelinde ve özelinde Mersin'de en yoğun, hızlı ve sürekli göç olgusu düzleminde yer alması;
 • Görev alanımızda 125 binin üzerinde yerleşik nüfusun yaşaması, 250 binin üzerinde de hareketli nüfusun bulunması;
 • Belediyemizin sınırları içerisinde çeşitli işyerlerinin açılması;
 • Sanayi, ticaret ve ulaşım sektöründe kentimizin ülke genelinde ilk sıralarda yer alması nedeniyle işyeri açılışlarında önemli ölçüde artışın meydana gelmesi;
 • 5216 Sayılı Yeni Büyükşehir Belediye kanunun 7. maddesinin ilçe ve ilk kademe belediyelerinin görev ve yetkileri başlığı altındaki (c) fırkasının, sıhhi işyerlerini, 2 nci ve 3 ncü sınıf gayri sıhhi müesseseleri, umuma açık istirahat ve eğlence yerlerinin ruhsatlandırılması ve denetlenmesi görevinin belediyemize verilmesi;
 • Tüketiciyi koruma kanununun tam olarak uygulanması;
 • Halkımızın, özel ve tüzel kuruluşların rayiç, istatistik işlemlerinin ivedi karşılanması v.b. Görevleri yürütmek üzere aşağıda belirtilen bölüm ve kadrolardan oluşan, Ruhsat ve Denetim Alt Şefliği kurulmuştur.

RUHSAT VE ALT BİRİM ŞEFLİĞİ TANIMI, GÖREVİ YETKİ VE SORUMLULUĞU:

Ruhsat ve Denetim Alt Birim Şefliği Tanımı :


Zabıta Müdürlüğüne bağlı Ruhsat ve Denetim Alt Birim Şefliği 5393 sayılı belediye yasası ve diğer yasa ve yönetmeliklerin verdiği yetkilere dayanarak Yenişehir Belediyesi'nin İktisadi alandaki İşyeri açma ve çalışma ruhsatlarına ilişkin işlerini yürüten bir birimdir.

Ruhsat ve Denetim Alt Birim Şefliği Görevleri :


Ruhsat ve Denetim Alt Birim Şefliği, Belediye Başkanı veya yetkili kıldığı Zabıta Müdürlüğünün gözetimi ve denetimi altında işyeri açma ve çalışma ruhsatlarına ilişkin işleri, yürürlükteki mevzuata uygun bir şekilde yürütmek ve müdürlüğün bütün iş ve işlemlerini sevk, idare ve tanzim etmekle görevlidir.

Ruhsat ve Denetim Alt Birim Şefliği Yetkisi :


Ruhsat ve Denetim Alt Birim Şefliği , Belediye Başkanı veya yetkili kıldığı Zabıta Müdürlüğünün gözetimi ve denetimi altında mevzuatın verdiği yetkiyi kullanarak görev yapar.

Ruhsat ve Denetim Alt Birim Şefliği Sorumluluğu:


Ruhsat ve Denetim Alt Birim Şefliği ilgili yasa ve tüzüklerin yüklemiş olduğu tüm hizmetleri yapmakla yükümlüdür.

KURULUŞ ŞEMASI, GÖREV YETKİ VE SORUMLULUK:

1- Ruhsat ve Denetim Alt Şefliği :

 • Ruhsat ve Denetim Alt Birim Şefliği, Belediye Başkanlığı ve Zabıta Müdürlüğünü temsil eder.
 • Belediye Başkanına veya yetkili kıldığı Zabıta Müdürüne karşı sorumludur.
 • İlgili mevzuat hükümleriyle belirtilen çalışmaları emrindeki personelle görevlendirme yaparak yürütür ve koordineyi sağlar.
 • Dış ve iç müdürlüklerle koordineyi sağlar.
 • Belediyeler Kanunu diğer yasa ve yönetmeliklerin Belediyelere verdiği iktisadi alanlardaki görevlerin yapılmasını sağlar ve Zabıta Müdürlüğüne bağlı olarak çalışır.

2- Ruhsat ve Denetim Alt Birim Şefliği:

 • Şef
 • Bilgisayar Operatörü
 • Evrak memuru (Yeteri Kadar
 • Kontrol Memuru (Yeterli Sayıda)
 • ŞEF GÖREVLERİ

  :
  • Belediyemizden Sıhhi, gayri sıhhi ve Umuma Açık istirahat ve Eğlence Yerleri işyeri için ruhsat talep ve beyanları inceler, gerekli evrakları düzenler, inceleme kurullarına sunar ve inceleme kurulları raporlarının gerektirdiği işlemleri yapar, yürütür.
  • Belde sakinlerinin konuya ilişkin şikayetlerini inceler ve yasal gerekleri uygular.
  • Yapılan hizmetlerin karşılığı olan ücretleri tahakkuk ettirir.
  • Ruhsatlı ve ruhsatsız işyeri konusunda yapılan çalışmaları Kontrol Memurları ile beraber yürütür.
  • İşyerlerinin çevre konusundaki yasa ve yönetmeliklere uygunluğunu inceler ve gerekli önlemlerin alınmasını sağlar.
  • Tüm teknik konularda ve sağlık konusunda gerektiğinde ilgili kuruluşlarla görüş alışverişinde bulunur.
  • Başkanlık ve Müdürlükçe talep olunan konular hakkında incelemeler yapar ve raporlar düzenler.
  • Ruhsat ve Denetim Alt Birim Şefi Müdüre karşı sorumlu olup bölümüne ait işlerin yürütülmesini sağlar.

  PERSONEL GÖREVLERİ :

  • Ruhsat ve Denetim Alt Birim şefliğinin yazışmalarını yürütür.
  • Ruhsat, işyeri açma, izin belgesi, ticari durum belgesi tanzim ve dosyalanması işlerinin yürütür.
  • Bilgi İşlem işlerini yürütür.
  • Her tür yazışma, kayıt ve dosyalama, arşiv işlerini yürütür.
  • Ayniyat yönetmeliği hükümleri uyarınca müdürlüğün işlerini yapar.
  • Çalışan Personeller Ruhsat ve Denetim Alt Birim Şefine karşı sorumlu olup, bölümüne ait işlerin yürütülmesini sağlar.

  3- Denetleme Bölümü:

  1- DENETİM ELEMANI :

  İhtiyaca göre Başkanlık Makamınca uygun görülen sayıda zabıta elemanlarından oluşur.

  GÖREVLERİ :

  • Belediyece alınan kararlar ile Belediyeler kanunu ve diğer yasa ve yönetmeliklerin emir hükümleri gereğince denetim çalışmalarını yürütür.
  • Tüketiciyi koruma kanunu hükümleri gereğince işyerini denetler.
  • Ruhsat almış işyerlerinin ruhsat aldığı zamanki özelliklerinin devam edip etmediğini denetler.
  • Ruhsat ve Denetim Alt Birim Şefliği, her yıl için yıllık çalışma planı yapıp Belediye Başkanlığından onay alır.
  • Aylık çalışma planları doğrultusunda yapılan günlük çalışmaları, bir rapor halinde düzenleyerek Zabıta Müdürüne verir.
  • Ruhsat ve Denetim Alt Birim Şefliği, ayrıntılı aylık çalışma planı hazırlar ve Zabıta Müdürlüğü tarafından Belediye Başkanlığına sunulur.

  IŞYERİ AÇMA VE ÇALIŞMA RUHSATINA TABİ İŞYERLERİ

  I. KISIM
  GENEL ESASLAR

  Madde 70:

  İşyeri açma ve çalışma ruhsatları 3572 sayılı kanun ile Resmi Gazetede yayınlanan işyeri açma ve çalışma ruhsatlarına ilişkin Yönetmelik esaslarına göre verilir.

  • Sıhhi işyerlerini, işyeri açma ve çalışma ruhsatlarının verilmesi esaslarını belirleyen yönetmelik hükümlerine uygun olmaları ve bu şartları muhafaza etmeleri esastır.
  • GSM'lerin 1593 sayılı kanuna göre çıkarılmış bulunan yönetmelikler ile, İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatlarının Verilmesine İlişkin yönetmelikte belirtilen vasıf ve şartlara uygun olmaları ve o şartları aynen muhafaza etmeleri esastır.
  • Faaliyette bulunan veya faaliyete geçecek olan GSM'ler 2872, 1593, 5393, 5216, 3572 sayılı Kanunlar hükümlerine tabidir. GSM'ler öncelikle kendi tür işyerlerine ait sanayi bölgelerinde kurulurlar. Sanayi bölgelerinde veya sanayi bölgelerinin dışında kurulacak olan 2'nci sınıf GSM'lerin etrafına sağlık koruma bandı konulması zorunludur. Bu band içinde kalan alanda, meskenler ile insanların yiyip içmesine, dinlenip eğlenmesine mahsus diğer tesisler yapılamaz. GSM'lerin etrafına konulması gereken sağlık koruma bandı, tesislerin kirletici unsurları, sanayi bölgeler etrafına konulması gereken sağlık koruma bandı ise, sanayi bölgesi sınırı esas alınarak tespit edilir. Özellikle gürültü ve hava kirliliğine neden olan müesseseler etrafında bırakılması gereken sağlık koruma mesafesi tesisin faaliyeti hakim rüzgar ve bölgenin diğer özellikleri de dikkate alınmak suretiyle yetkili merciler tarafından tespit ve ilan olunur. Çevresine olan zararları giderilmeyen 3'ncü sınıf GSM'lerin de meskenlerden ve insanların ikametine mahsus diğer yerlerden uzakta yapılması şarttır.
  • 2. ve 3. Sınıf GSM'ler 5272, 5216, ve 3572 sayılı Kanun ile ilgili yönetmelikler gereği Belediyeden işyeri açma ve çalışma ruhsatı almaları zorunludur.
  • İşyeri açma ve çalıştırma ruhsatı ile kuşat ruhsatı almadan işyeri açılamaz ve çalıştırılamaz
  • İşyerlerinde işyeri açma ve çalıştırma ruhsatı-motor ruhsatı- ve Belediye vergi levhalarının, fiyat ve tarifelerin görünür ve kolaylıkla okunabilir yerlere asılması zorunludur.
  • Bu müesseseler yeterince ışıklandırılmış ve aydınlatılmış olacak, tesirli hava tertibatı ile donatılmış bulunacaktır.
  • Gerekli görülen yerlerinde ayrıca aspiratör bulundurulacaktır.
  • İşçiler için müessesenin ayrı bir yerinde ve her türlü sağlık koşullarına uygun yeteri kadar soyunma yeri, tuvalet, lavabo bulunacaktır.
  • İşçiler için sağlık koşullarına uygun içme suyu bulundurulacaktır.
  • İşçiler çalışırken iş elbisesi giyeceklerdir. Fazla kirletici işlerde ayrıca bir önlük kullanacaklardır. Su içinde çalışmak gerektiğinde lastik çizme giyeceklerdir.
  • Her türlü artıklar, döküntü ve süprüntüler ağzı kapaklı madeni veya plastik kutularda biriktirilecek, Belediyenin göstereceği şekilde imha edilecektir.
  • Kirli sular kapalı kanallarla umumi mecraya, bulunmadığı taktirde özel çukurlara verilecek, zararlı artıklar arıtma tesisleri kurularak, mekanik veya kimyasal maddelerle tamamen yok edilecektir.
  • Müesseseler sinek ve her türlü haşarata karşı gerekli önlemleri almakla yükümlüdürler.
  • Müesseseler imalat, sosyal ve eğitim ve ulaşım amacıyla kullandıkları araç ve gereçleri her zaman temiz bulundurmakla yükümlüdürler.
  • İşyerlerinde işçi sağlığı ve iş güvenliği koşulları aranır.
  • İşyerlerinde ruhsata tabi motorlar için Belediyeden ruhsat alınması zorunludur.

  ÇEVRE VE TOPLUM SAĞLIĞI İLE İNSAN SAĞLIĞI AÇISINDAN ÖNEM ARZEDEN AŞAĞIDAKİ GAYRİ SIHHİ MÜESSESELERDE ARANACAK ÖZELLİKLER
  Madde 71- TABAKHANELER.

  • Şehir suyu bulunması zorunludur.
  • İşçiler iş elbisesi ile su geçirmez önlük giyeceklerdir.
  • İşçiler için soyunup giyinme, yemek yeme yerleri ile yıkanmak için yeteri kadar musluk, lavabo ve sağlık koşullarına uygun wc bulunacaktır.
  • İşçilerin temizliğine dikkat edilecek, sağlık cüzdanları bulunacaktır.
  • Her türlü artıklar, kırıntılar, döküntüler ağzı kapaklı madeni kaplarda toplanacak, kokmalarına meydan vermeden sağlık koşullarına uygun şekilde imha edilecektir.
  • Tabakhaneye tabaklanmak üzere getirilecek her türlü deri, menşe şahadetnamesi ve sağlık raporu ibraz edilmedikçe tabakhaneye kabul edilemez.
  • İmalathanelerin diğer bölümlerinden ayrı temiz bir yazıhanesi olacak ve burada gelen hammaddelere ait Veteriner Sağlık Raporu veya menşe şahadetnameleri dosyalanacaktır.

  Madde 72: BAĞIRSAKHANELER

  • Büyükbaş veya küçükbaş hayvanların kesimlerinin yapıldığı kombina veya mezbahalar bünyesi dışında bağırsak işleme yeri açılamaz.
  • Bağırsak işleme yerlerinde, tabakhanelerde belirlenmiş sıhhi koşullara uyulması zorunludur.

  Madde 73: YANICI VE PATLAYICI MADDELER TİCARETİ YAPILAN YERLER:

  I) BARUT VE BARUTLU MADDELER:

  • Barut ve barutlu maddeleri satanlar Belediyeden izin alacaklardır.
  • Bu işyerlerinde İtfaiye Yönetmeliği hükümlerine uygu yangın söndürme tertibatı alınacaktır.
  • Belediyeden alınmış izin belgesi dışında yazılı miktardan fazla barut ve barutlu madde bulundurmak yasaktır.

  II) SIVI HALİNDEKİ YANICI VE PATLAYICI MADDELER

  • Yanıcı ve patlayıcı sıvıların saklanmasına veya depo edilmesine ait yerlerde, bunların boş kaplarının konduğu yerler ve sıvıların taşınmasında kullanılan taşıt araçları Belediyenin tembih ve yasaklarına uymak zorundadırlar.
  • İçinde yanıcı ve patlayıcı sıvılar bulunan cam ve toprak kapların dışına konan koruma kabına ayrıca dikkatli taşı ibaresi konulacaktır.
  • Geçici olarak da olsa 5000 litreden fazla yanıcı ve patlayıcı sıvıların yer üstündeki yerlerde saklandığı her yer depo yeri kabul edilir. Böyle bir yerde depo yapılması Belediyenin iznine tabidir.
  • Kullanılmış boş kaplar; yanmayan bir maddeden yapılmış olan boş kaplar, ancak doldurma delikleri sızıntı yapmayacak şekilde kapatılmış olmak kaydı ile bir yerde saklanacaktır.
   İçinde alev derecesi 21oC'den aşağı olup, su ile her orantıda karıştırılan yanıcı ve patlayıcı sıvılarla bunların karışımı olan sıvılar, konmuş ve yanabilir bir maddeden yapılanlar ancak depo yerinin sınırı dışında saklanabilecektir. Saklanabilecek varillerin adedi 50'yi geçtiği taktirde Belediyeden ayrıca izin alınacaktır.
  • Tank araçlarının saklanması; tank araçlarının daimi surette saklanacakları yerin depo yerlerinde yapılacak kapalı bir bina veya etrafı duvarla çevrilmiş boş bir arsa olması zorunludur.
  • Yanıcı ve patlayıcı maddeler saklanan yerlerde açık ateş veya petrol lambası vs. bulundurmak, sigara içmek ve yakıcı maddeler bulundurmak yasaktır. Bu yasak silinmez bir yazı ile yazılıp ve herkes tarafından görülebilecek bir yere asılmış levhalarla ilan edilecektir. Suni ışık kullanılması halinde ışık kaynağını açılmayacak şekilde yapılmış bir pencere arkasına koymak, yanma ve patlamaya karşı emniyet altına alınmış elektrik ışığı kullanmak zorunludur. Işıklandırmaya ait olan bu hüküm perakende olarak petrol satan işyerleri için geçerli değildir.
  • Benzin satış yerleri civarında açık ateşle çalışmak zorunluluğu halinde işin devamı müddetince benzin alıp satmak yasaktır. Depoya benzin verildiği zaman alevli lambalar söndürülecektir.
  • Merdiven altlarında koridor geçitleri ile çıkış yerlerinde, girişlerde yanıcı patlayıcı sıvıların bulundurulması yasaktır.
   • Su ile karıştırılmayan veya belirli ölçüde karıştırılan yanıcı patlayıcı sıvılarla, bunların karışımı olan ve alev noktası 21 dereceden aşağı olan sıvılar;
    • Konut olarak kullanılan oda ve daireler ile bu dairelerden yangına dayanıklı bir malzemeden yapılmış duvar ve kapı gibi bölme ile ayrılmış olan yerlerde ve kahvehane veya gazinolarda iki litre,
    • İmalathanelerle, perakende satış yerlerinde 20 litre (ancak imalathanenin şekil ve cinsi 20 litreden fazla sıvının bulunması gerektirirse, bu konunun takdiri Belediyeye aittir.)
    • İmalâthanelerle, perakende satış yerlerinin sürekli kullanılmayan depo ambarlarında 150 litreye kadar,
    • Sadece yanıcı ve patlayıcı sıvıların saklanması için yapılan üzerinde sürekli ikamet edilen veya insanların devamlı surette toplanmasına ait bir yer bulunmayan depolarda 500 litre,
    • Yangına dayanır malzemede yapılmış büro kısımları ile çevrilmiş avlular ve etrafı duvarla ayrılmış en az iki tarafında inşaat yapılmamış arsalarda ve kırılmaz kaplar içinde ve yer üstünde olmak üzere 1000 litreye kadar ve her tarafı toprak altında (1 metre kalacak şekilde) toprak altı tanklarında 5000 litreye kadar sıvı saklanmasına izin verilebilir. Tanklar dışarıdan doldurulur ve boşaltılır ise ikametgah bodrumu olmamak kaydı ile bodrumlara da gömülebilir.
    • İki litreden fazla olan sıvılar kırılmaz ve yanmaz kaplar içinde, 1000 litreden fazlası ise demir saçtan yapılmış variller veya tanklar içinde saklanacaktır.
    • Kibrit karbon sıvı yukarıda yazılı miktarların (100 litreyi geçmemek kaydı ile) ancak beşte biri kadar bulundurulabilir.
    • Saklanacak sıvının miktarı 150 litreden ve (bu sıvı kibrit karbon ise bir litreden) az olduğu taktirde Belediye izni ile saklanabilir.
    • Yer üstü depolarında 1000 litreden ve daha fazla litreler için yer altı depolarında 5000 litre ve daha fazla miktarlar için Belediyeden izin almak zorunludur.
   • Alev noktası 21-65 derece arasında bulunan sıvıların;
    • İkametgah olarak kullanılan yerlerde; bu gibi yerler aralarında yanmaz bir duvar olmaksızın bitişiği olan yerlerde ve kahvehane ve gazino gibi olan yerlerde 35 litreye kadar
    • İmalathanelerde, perakende satan bakkal dükkanlarında 100 litreye ve kırılmaz kaplar içinde olmak kaydı ile 1000 litreye kadar (imalathanenin şekli ve cinsi bu miktardan fazla sıvıların bulunmasına gerek gösterdiği taktirde Belediyenin uygun göreceği miktarda artırılabilir).
    • İmalathanelerde, perakende satış yerlerinin daima kullanılmayan depo ve ambarlarında 400 litreye kadar,
    • Sadece bu gibi maddeleri saklamak için yapılıp, üzerinde daima ikamet edilen veya insanların devamlı toplanmasına ait hiçbir yer bulunmayan yerlerde 5000 litreye kadar ve böyle bir yerde ve yer altı depolarında her tarafı en az bir metre toprakla doldurulmuş olma kaydı ile 15.000 litreye kadar
    • 3000 litreden fazla sıvı alan depoların tesisinden evvel Belediyeden izin alınacaktır.
    • 15000 litreden fazla miktardaki depolar için ayrıca izin almak zorunludur.
   • Alev noktası 65-140 derece arasında bulunan sıvıların muhafaza depo ve taşınmaları için Belediyeden izin alınması ve Belediyenin tembih ve yasaklarına uyulması zorunludur. Bu sıvıların diğer yukarıda dereceleri belirlenen sıvılarla birlikte aynı bir depo yerinde muhafazası 9'ncu fıkra A bendi hükümlerine tabi olacaklardır.
  • Tank tesisatı ile arabalar, 9'ncu fıkra A bendindeki sıvılar için yapılmış bulundukları taktirde Belediyenin ilgili dairelerince muayene ve tecrübe edildikten sonra işe başlamalarına Belediyece izin verilir.
  • Verilmiş izinlerin yürürlük süreleri;
   • Bir depo yeri için verilen izin tesisatta önemli değişiklikler oluncaya kadar veya işletmede yapılacak değişiklikten dolayı tehlike derecesi artmayıncaya kadar yürürlüktedir. İzin alındıktan sonra altı ay içerisinde işe başlanamayacak olursa izin geçersiz olur.
   • İzni alınmış bir deponun sahibinin değişmesi halinde yeni sahibinin Belediyeye müracaatla yeni bir açma izni alması zorunludur.
   • Sıvı halindeki yanıcı ve patlayıcı maddelerin kıymetini düşürecek şekilde ve halkı aldatmak amacı ile, ne surette olursa olsun başka maddelerle karıştırılması, bunlara su katılması ve belli olan kapalı kaplarında noksan olarak satılması yasaktır.

  Madde 74: LİKİT PETROL GAZI (L.P.G)

  • Tanımı: Likit Petrol gazı (LPG) ham petrol tasfiyesinden elde edilen ve sonradan basınç altında sıvılaştırılan bütan, prapan propilen, butilen gibi gazlar ve bunların karışımından oluşan bir yakıttır.
  • Likit petrol gazları üretim ve imal yerlerinde organik kükürt veya benzeri maddelerle özel şekilde kokulandırılmış olacaktır.
  • Likit Petrol gazı içerisinde ve tüplerinde su bulunmayacak, ayrıca sıvılaştırılmış petrol gazlarını tüplere doldurma işlemi belirtilen koşullarla uygun depolama tankları olan tüm özelliklere uyan dolum tesislerinde ve tartı yoluyla yapılacaktır. Tüpten tüpe dolum yapılamaz.
  • Likit petrol gazlarının depolanmasında, tevziide ve tüketilmesinde kullanılan tüpler, Türk Standartları Enstitüsünde tespit edilen norm ve koşullara uygun olacaktır. İthal malı olan tüplere ise imal edildiği memleketin norm ve koşulları aranacaktır. İthalatçı yapıcı ve satıcı istendiğinde standarda uygunluk belgesi vermek veya göstermek zorunluluğundadır. Bu belgede satış konusu malın,
   • Bölümde belirtilen özelliklerin taşındığını,
   • Bölümdeki muayene ve deneylerin yapılmış ve uygun sonuç alınmış bulunduğunu belirtmesi gerekir.
   • Bu standarda göre yapılacak tüp üzerine, Türkçe işaretlerin yanı sıra gerektiğinde ihraç edebilecekleri memleketin anlayacağı dilde karşılıkları da yazılabilir. Üzerinde tescilli markası, renk veya kısa adı bulunmayan ve ilgili standartlara uygun olmayan tüpler doldurulamaz, doldurtturulamaz ve tüketicilere intikal ettirilemez.
  • Tüplerin periyodik kontrolleri,
   • Tüpler yapılış tarihlerinden 5 yıl sonra göle muayene edilmelidir. Bu muayeneye ek olarak tüplerde kullanılmasından dolayı ezik, çöküntü, derin iz gibi belirtiler görüldüğünde bu tüpler kullanılmamalıdır. Tüp gövdelerinin kaynak dikişleri, tutamak ve ayaklar dışında tamir edilerek yeniden kullanılmaları kesinlikle yasaktır. Muayeneler sonucu kullanılması sakıncalı görülen tüpler sakıncaları giderilene kadar kullanılamaz.
   • Kaynak dikişlerinde yapılacak tamirlerden sonra tüpler basınç testinden geçirilmelidir.
   • Tüpler, yapılış tarihlerinden 10 yıl sonra deneylerin tümü uygulanarak yeniden muayene edilir. Bu muayenede 1 yıl içerisinde aynı imalâtçıdan yapılmış aynı sınıf, tip ve hacimdeki tüpler bir parti sayılır.
   • Denetleme görevi, denetlenen malın dokunma, bakma gibi duygusal incelemesi yapılmak, ölçme yolu ile muayene edilmek ve gerektiğinde deneyler yapılmak ve yaptırılmak suretiyle yerine getirilir.
   • Tüplerin çok kullanılmasından dolayı haiz olduğu norm ve koşullardan (Standartlardan) kaybedebileceği nazara alınarak en çok 5 yılda bir defa kontrolden ve su tazyiki deneyinden geçirilmesi, norm ve standart ölçülerini muhafaza ettiğinin tarihli bir etiket halinde tüp üzerinde gösterilmesi ve satış fiyatlarının yazılması zorunludur.
    Aşağıda belirtildiği üzere;
    • Standardına uygun olmayan,
    • Zamanında periyodik muayeneler, tamir ve bakımları yapılmayan, diğer şartları sağlamayan tüplere dolum yapılamaz, yaptırılamaz ve bu tüpler piyasaya arz edilemez. Kullanılması yasaklanan bu tüplerin doluma sokulması ve piyasada görülmesi halinde müsaade edilmez ve Valiliklerce kurulacak bir komisyon marifetiyle, gazları boşaltıldıktan sonra ezilerek veya delinerek bir daha kullanılmayacak hale getirilir. Ayrıca bu tüpleri pazarlayan veya dolumu yapan tesisin bağlı bulunduğu dağıtım şirketlerine gaz tahsisi yapılmaması için durum T.C. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı'na bildirilir.

  Madde 75:

  Sıvılaştırılmış Petrol Gazları (LPG) taşınması ve depolanmasında Türk Standartları Enstitüsü'nün koyduğu standart hükümlerine uyulacaktır.

  Madde 76- LİKİT PETROL GAZI SATIŞ YERLERİNİN UYACAKLARI HÜKÜMLER
  (LPG)

  • Şehir içindeki satış yerlerinde satılan ocak, fırın; cihaz ve malzemelerden ayrı bir bölümde muhafaza edilmek kaydı ile en çok 250 kg.mı geçmeyecek şekilde 20 adet dolu ev tipi ve 25 adet dolu piknik tüpü bulundurulabilir. Bu satış yerlerinde sanayi tipi tüp bulundurulması yasaktır.
  • Şehir içerisindeki her iki cins tüp satış yerinde kalorifer hariç, ısıtma tesisat ve aracı kullanılması yasaktır. Kalorifer bulunması halinde tüpler radyatörlerin yeteri kadar uzağında bulundurulacaktır. Her iki cins tüp satış yerleri; iş hanları, oteller, eğlence yerleri, pansiyon, kahvehaneler, yanıcı ve patlayıcı maddeler ile benzeri maddelerin depo ve satış yerlerinde ve bu yerlerin altında veya bitişiğinde açılamaz. Tüp satış yerleri itfaiye ve cankurtaran araçlarının kolayca girip çıkabilecekleri cadde ve sokak üzerinde olmak zorundadır. Gaz birikmesi müsait bodrumlarda veya yangın halinde halkın rahatlıkla tahliyesine imkan verecek genişlikte çıkışı olmayan apartmanlarla, 6 daireden fazla daireli apartmanlarda tüp gaz bayilik (satış yeri) açılamaz.
  • Şehir içerisindeki likit petrol gazı satış yerleri ikinci sınıf gayri Sıhhî müesseselerden olup, satış yerinin açılması ikinci sınıf gayri sıhhi müesseselerin açılmasına izin veren Makamdan izin almak koşuluna bağlıdır.
  • Tüp satışı yapan tüm müesseseler, satışını yaptıkları tüpleri ev veya işyerlerine taşımak ve yetkili personelleri vasıtası ile tüpleri cihazlara bağlamak zorundadır. Takma ve sökme işleri için ayrı bir ücret talep edilemez.
  • Sıvılaştırılmış petrol gazının tüplere doldurma ve tüplerden diğer tüplere aktarma işlemi yalnızca dolum tesisi özellik ve koşullarına sahip olan yerlerde yapılabilir. Bunun dışında hiçbir yerde tüpten tüpe doldurma işlemi yapılamaz.
  • Dolum toleransları, her boy tüp için ilgili Bakanlığın standart ve tebliğlerle belirleyeceği miktarlarda olacaktır.
  • İşyerinde sanayi tipi en çok iki dolu tüp bulundurabilir. İşinin gereği gazla tüp bulundurmak zorunluluğunda olan işyeri Belediyenin iznini almaya ve tespit edilecek koşullara uymak zorundadırlar. Bu tür işyerleri tüp alışlarında Belediyenin verdiği izin belgesini tüp satış yerine ibraz ederek Yönetmelikle belirtilen miktardan fazla tüplerini alabilirler.
  • Likit petrol gazı üreten şirketler ve baş bayileri satışa arz ettikleri gaz tüplerinin bakımı ve kullanılmasını, satıcılarına ve yanlarında çalıştırdıkları hizmetlilere öğretmek zorundadırlar. Bu nitelikte personeli bulunmayan satış yerinin çalışmasına izin verilmez. Bu tür belgeli personel, yaptıkları işle ilgili bir işaret taşımaya zorunludurlar.
  • Oksijen gazları üretim ve satışı ile ilgili müesseseler de, bu madde hükümlerine tabidirler.
  • İlgili makamlarca yürürlüğe konulup ilan edilen tüp gaz fiyatlarını gösterir bir liste bayilerce vatandaşın görebileceği bir yere asılır. Bu fiyata ev veya işyerine taşıma, söküp takma, deneme gibi hususlardan hangilerinin dahil olduğu belirtilir.
  • Tüpler bina içerisinde depolandıklarında, çıkış kapılarında, merdivenlere ve çıkış kapısı olarak düşünülen yerlere yakın olarak konulamaz.
  • Sıvılaştırılmış petrol gazı (LGP) tüplerinin tüketicilere intikali sadece LPG dağıtım şirketleri, yetkili bayileri ve yetkili tali bayileri vasıtasıyla yapılır. LPG dağıtım şirketleri ile yetkili bayii ve tali bayileri vasıtasıyla yapılır. LPG dağıtım şirketleri ile yetkili bayi ve yetkili tali bayileri dışında hiçbir müessese ve işyerinde bu tüpler pazarlama amacıyla bulundurulamaz. Tüketicilere kesinlikle satılamaz
  • Sıvılaştırılmış petrol gazını ilk defa kullanmaya başlayan tüketiciden makbuz karşılığında beher tüp için bir defaya mahsus olmak üzere tüp bedeli alınır. Tüketici tüpü geri vermek istediğinde ibraz edeceği makbuzdaki meblağ kendisine aynen ödenir.
  • Yetkili baş bayi veya yetkili bayileri dağıtım şirketleri tarafından tespit edilen tüp ve sıvılaştırılmış petrol gazı (LPG) satış fiyatlarını tüketicilerin görebilecekleri bir yere liste şeklinde asmak ve tüketicilerce sorulması halinde göstermek mecburiyetindedir.
  • Cihazlara takılı olmadığı müddetçe LPG ihtiva eden dolu tüplerin dolum tesisleri haricinde her yerde, ağızları da uygun kör tapa veya benzeri bir kapak bulundurulması mecburidir.
  • Yetkili bayiler bir tek dağıtım şirketi ile mukavele yapmak zorunda olup, işyerinde sadece mukavele ile bağlı olduğu dağıtım şirketinin doldurduğu tescilli markasını ve rengini taşıyan LPG tüplerini tüketicilere intikal ettirmek, tüplerin kullanılması konusunda tüketicilere gerekli bilgi ve belgeleri vermek, tüketicilerin tüp ihtiyaçlarının zamanında ve aksatılmadan karşılanması konusunda gerekli her türlü tedbiri almak zorundadır.
  • Cihaza yeni tüp bağlantısı yapıldıktan sonra bağlantı yerlerinde gaz kaçağı olup olmadığı sabun köpüğü ile kontrol edilecektir. Kibrit, çakmak vs. kullanmak yasaktır.
  • Tüp satış araçlarında yangın söndürme cihazları bulundurulması zorunludur.
  • Yanıcı ve patlayıcı maddelerin depolama ve perakende satış yerlerine yıldırımlık (paratoner) konulması zorunludur.

  FUEL-OİL Madde 77:

  • Fuel-oil, petrol mahsullerinin geniş bir kısmını içerisine alan bir maden kömürü ve kömür katranının terkibinden de elde edilebilen bir yakıttır. Rafineride üretilen muhtelif cins fuel-oil'lerin kalınlık ve inceliklerini ifade etmek üzere viskozitesinin (akıcılığının) beyan edilmesi gereklidir.
  • Özellikleri:
   • Isıtma tertibatıyla donatılan brülörle yakılan ağır fuel-oil'in viskozitesi 50-70 saniye (REDWOOD).
   • Isıtma tertibatıyla donatılan brülörle yakılan ağır fuel-oil'in viskozitesi 150-1500 saniye,
   • Isıtma tertibatıyla donatılan brülörle yakılan ağır fuel-oil'in viskozitesi en çok 3500 saniyedir.
  • Her türlü fuel-oil'in satıldığı yerler fuel-oil ile çalışan yerler, fuel-oil depo edilen yerlerde bulundurulacak miktarlar aşağıda gösterilmiştir.
   • Fuel-oil satılan yerler;
    600 litreye kadar fuel-oil varil içinde, 600-3000 litreye kadar fuel-oil kargir depo içinde, 3000-36.000 litreye kadar fuel-oil yer altı ve yerüstü tanklarında, (yerüstü tankları binalardan en az 5 metre uzaklıkla olacaktır.) muhafaza edilir.
   • Fuel-oil kullanılan yerler;
    600 litreye kadar fuel-oil varil içinde (evler dahil), 1500 litreye kadar fuel-oil ocak ve kazanların bulunduğu mahalde besleyici saç depoda, 1500-3000 litreye kadar fuel-oil kargir oda içinde sızıntısız saç ve varillerde, 3000-36.000 litreye kadar fuel-oil yer altı veya yerüstü tanklarında (yerüstü tankları binalardan en az 5 metre uzaklıkta olacaktır.) muhafaza edilir.
   • 3 Fuel-oil depo edilen yerler:
    36.000 litreden yukarı fuel-oil, yer altı ve yerüstü tanklarında (sınai tesis depoları da bu hükme tabidir) depolanabilir. Yerüstü tankları kargir oda içerisinde bina zeminine konulabilir. (Yerüstü tankları binalardan en az 5 metre mesafeye konulabilir.)
  • Fuel-oil tanklarının özellikleri:
   • Yerüstü tanklar:Bu tanklar çelik saçtan imal edilirler ve tank çevresinin 1/3 ne isnat edecek şekilde ateşe dayanaklı ayaklar üzerine oturtulurlar. Saç kalındığı 5.000 litreye kadar 4 mm. 12.000 litreye kadar 5 mm. Ve daha yukarısı için 6 mm. Den az olamaz. Emme borusu doldurma borusu ağızdan en az 3 cm. yüksekte olacaktır. Havalandırma borusu tanktan 3 metre yüksek binanın dışına veya pencerelerden en az 1 metre yükseğe çıkarılacaktır. Yerüstü tanklarının etrafında 1 m. yükseklikte duvar bulunması zorunludur. Tanklar 48 saat su ile dolu olarak tecrübeye tabi tutulurlar.
   • Yer altı tankları: Bu tanklar çelik saçtan imal edilerek toprak seviyesinden en az 60 cm. daha aşağıya gömülecektir. Eğer üst yüzeye 10 cm.lik bir beton dökülürse toprak kalınlığı en az 30 cm. olacaktır. Saç kalınlıkları: 5000 litreye kadar 4 mm. 12.000 litreye kadar 6mm ve daha yukarısı için 8 mm. Den az olamaz. Havalandırma borusu pencere ve bacalarla, kıvılcım yapabilecek tesislerden en az 1 metre uzakta olması ve zeminden itibaren de bina dışında en az 3 metre yüksekliğe kaldırılması gereklidir. Havalandırma borusunun iç çapı 30 mm. Den az olamaz.
  • Yakılması için ısıtılması gereken fuel-oil'lerin ısıtılması ancak elektrik, sıcak su, buhar veya sıcak yağ ile yapılır.

  Madde 78:
  SIVI YAKIT VE LPG SATIŞ YERİ VE DEPOLARINDA ALINACAK YANGIN ÖNLEMLERİ:

  • Kum varili: En az 200 litrelik varil ince kum doldurularak giriş ve çıkış yerlerine yakın uygun bir yere konulacaktır.
  • Kum tenekesi: Tercihen kurşunlu tenekelerden en az 8 tane ve içinde ağzına kadar dolu kuru ve ince kum bulundurulacaktır.
  • Örtü: 4 m2 amyant (asbest) levha bulundurulacaktır.
  • Yangın söndürme cihazı: Bu cihazlar karbondioksitle doldurulmuş olmalıdır. Cihazın üzerine doldurma tarihleri yazılmış olacaktır.
  • Kürek: En az iki adet kürek kum kaplarına yakın bir yerde bulundurulacaktır.
  • Balta ve kazma: En az birer adet bulundurulacaktır.
  • Amyant eldiven: Bir çift bulundurulacaktır.
  • Satış yerleri: Havalandırma delikleri bulunacak ve kafes kapı ve pencereler yapılacak, sıcak havalarda camları açık bırakılacak ve havanın nemli olmasına dikkat edilecektir.
  • Fuel-oil satılan, fuel-oil ile çalışan, fuel-oil depo edilen yerlerde bulundurulacak emniyet tertibatı ile ilgili İtfaiye Yönetmeliği hükümlerinde belirtilen cihaz ve malzemelerin bulundurulması da zorunludur.

  Madde 79:
  YEMEK FABRİKALARI İLE İLGİLİ GENEL KURALLAR: TARİFELER:

  • Yemek Fabrikası: Sulu, susuz yemek, kebap, kızartma, pilav ve hamur mamul, tatlı, börek, makarna, komposto, salata gibi tabldot gıdalarının tekniğe uygun hazırlanıp, pişirildiği ve özel kaplarla toplu tüketim yerlerine sevk edildiği işyeridir.
  • İdare odası: Yöneticilerin, iş ve işçi işlemleri ile muhasebe ve diğer işletme faaliyetlerini yürüttükleri yerdir.
  • Servis bölümü ve rampa: Üretimde kullanılacak her çeşit malzemenin fabrikaya alındığı, indirme yüklemlerin yapıldığı bölümdür.
  • Yakıt deposu: Kullanılacak yakıtların muhafaza edildiği yer olup, havagazı ve doğal gaz kullanan fabrikalarda ihtiyaridir.
  • Soğuk hava deposu: Isısı ayarlanabilen, et, sebze ve bir kısmı gıda maddelerinin muhafaza edildiği yerdir. Et deposu: Karkas, parça et, sakatat, tavuk, balık etlerinin uygun biçimde muhafaza edildiği bölümdür. Şarküteri deposu: Yumurta, sucuk, peynir ve margarin yağlar, turşu gibi gıda maddeleri ile pişmiş gıdaların muhafaza edildiği yerlerdir: (İşletmeci ister ise soğutma sistemli olabilir.) Sebze deposu: Gerek yazlık, gerekse kışlık sebze ve meyvelerin muhafaza edildiği yerdir. (İşletmeci ister ise soğutma sistemli olabilir)
  • Depo (Kiler): Tuz, şeker, baharat ve kuru baklagiller ile un çuvallarının muhafaza edildiği dolap ve rafların bulunduğu bölümdür.
  • Yemek hazırlama yeri: Yemek hammaddelerinin işlenerek pişirilmeye hazır hale getirildiği bölümdür.
  • Yemek Pişirme Yeri: Ocak ve fırınların olduğu, pişirme işlemlerinin yapıldığı yerdir.
  • Ön soğutma yeri: Soğuk olarak tüketime verilecek olan komposto, tatlı börek ve şerbetlerin soğuk depoya alınmadan önce ön soğutmaya bırakıldığı bölümdür.
  • Yemek nakil el arabaları: Yemek kazanlarının bir yerden, bir yere taşınmasını veya nakil araçlarına bindirilmesini sağlayan araçlardır.

  GENEL ÖZELLİKLER:
  1. YEMEK FABRİKASI:

  • Başka bir işyeri veya meskenle doğrudan ilişkisi bulunmamalıdır. Ayrıca, idare, servis bölümü, yakıt deposu, soğuk hava deposu, kiler, yemek hazırlama yeri, yemek pişirme yeri, ön soğutma yeri, bulaşık yıkama yeri, temizlik odası, personel odası gibi ayrı ayrı bölümlerden olacaktır.
  • Yemek fabrikasında şehir suyu bulunmalı ayrıca su kesintilerine karşı 24 saat yetecek kapasitede ve akarsu sistemi ile bağlantılı yedek su deposu bulunacaktır.
  • Yemek fabrikasında kullanılan tüm kazan, tepsi, tava, sefer tası, yemek taşıma kapları, süzgeç, kevgir, kepçe, self takımı ve muhafaza kutuları paslanmaz çelik olacaktır.
  • Yemek fabrikalarındaki tekerlekli, tekerleksiz, sabit veya seyyar bütün raf, dolap ve el arabaları, paslanmaz çelik, formika, verzalit gibi nem ve sudan etkilenmeyen malzemeden olacaktır.
  • Kullanılacak boş kazan ve diğer malzeme ile içinde yemek bulunan bütün kaplar zeminden en az 50 cm. yükseklikte bulundurulmalıdır. Bunun içinde sabit veya seyyar ayaklı sehpalar kullanılacaktır.
  • Kepçe, süzgeç, kevgir, bıçak, satır gibi mutfak malzemeleri, duvara monteli veya tavana tutturulmuş paslanmaz askılarla muhafaza edilecektir.
  • Et çengel ve kancaları paslanmaz çelikten olacaktır.
  • Yeterli sayıda ağzı kapaklı madeni veya plastik çöp kapları bulunacaktır.
  • Fabrikanın tüm bölümlerinde sinek, hamamböceği, fare benzeri haşaratın girmesini önleyecek tedbirler alınacaktır.
  • Bütün bölümlerde yeterli aydınlatma ve aspiratörlü havalandırma teşkilatı bulunacaktır.
  • Zemin sularının tahliyesini sağlayacak kanalizasyon ve fosseptiğe bağlı yeter sayıda ızgaralı sifon sistemi bulunmalıdır.
  • Yemek fabrikalarında yangın ve iş güvenliği ile ilgili her türlü tedbir alınacaktır.
  • Yemek fabrikasında ilk yardım dolabı ve malzemesi (Turnike, plaster, gazlı bez, sargı bezi, pamuk, tendürdiot, oksijenli su, ağır kesici, plastik steril enjektör, yanık merhemi, rivanol süllüsyonu) bulunacaktır.
  • Çalışanların sari ve salgın hastalıklardan sağlam olduklarına dair sağlık raporu alınacaktır, bu rapor üç ayda bir sağlık kuruluşunda vize ettirilecektir.
  • Çalışan işçiler daima temiz tutulan iş elbisesi veya iş gömleği giyeceklerdir.
  • Çevre kirliliğini önleyecek tüm tedbirler alınacaktır.
  • Bu gibi yerler, yatakhane ve mesken olarak kullanılmaz, gıda maddelerinin sıhhi vasıflarını her hangi bir suretle bozulabilecek başka işlere tahsis edilemez.

  İDARE ODASI:

  Tam bölme ile diğer ünitelerden ayrılmış olup, tüm hizmetleri karşılayacak büyüklükte olacaktır.

  YAKIT DEPOSU:

  Fabrikanın ihtiyacı olan yakıtı muhafaza edebilecek yeterli hacimde, diğer bölümlerden tamamen ayrılmış ve muhafazalı olmalıdır.

  SERVİS BÖLÜMÜ

  • Yemek fabrikasının imalatla ilgili bölümleri bir birinden farklı katlarda ise bu katlar arasında çalışan yük asansörü bulunacaktır.
  • Servis içinde, kullanılan yeteri kadar yemek nakil taşıtı bulunacak ve bu taşıtların iç zemini, duvar ve tavanı paslanmaz metalle kaplı olacaktır. Yıkama sularının ve buharın tahliyesini sağlayan su olukları ve havalandırma sistemi bulunacak, toz girmesi önlenecektir.

  SOĞUK HAVA DEPOSU:

  • Karkas ve parça et, sebze şarküteri malzemesi ve pişmiş mamullerin muhafazasını sağlayacak her biri diğerinden bağımsız bölümler halinde olacaktır.
  • Depo iç zemini, yıkama sularının kolayca tahliyesini sağlayacak eğimde, pürüzsüz bir malzeme (seramik, mozaik, karo vb.) ile kaplanmış olacak ve kanalizasyona bağlı ızgaralı sifonlar bulunacaktır.
  • Deponun tüm bölümlerinde paslanmaz metalden yapılmış yeteri kadar raf ve et çengeli bulunacaktır.

  KİLER:

  • Rutubete karşı her türlü tedbirler alınmış olacak diğer bölümlerden tam ve muhafazalı şekilde bir bölme ile ayrılacaktır.
  • Kominde alışıp ızgaralar bulunacak, un çuvalları duvara temas etmeyecek şekilde bunların üzerinde istiflenecektir.
  • Havalandırma için yeterli miktar ve kapasitede aspiratör bulunacaktır.

  YEMEK HAZIRLAMA YERİ

  • Et, sebze ve hamurlu gıdalar için ayrı ayrı hazırlama tezgahları bulunacaktır.
  • Tezgahlar, zeminden en az 80 cm. yükseklikte olacak, tezgahların üzerleri fayans, mermer, paslanmaz metal vb. gibi kolay yıkanabilir malzeme ile kaplanacaktır.
  • Tezgahların uygun yerlerinde yeter sayıda musluk ve lavabo bulunacaktır.
  • Et ve sebze için ayrı ayrı, yeter sayı ve büyüklükte hazırlama kütükleri bulunacak, bunlar ahşap, polyemit vb. malzemeden yekpare olacak, çatlak ve budak deliği bulunmayacaktır.
  • Et hazırlama tezgahının uygun bir yerinde elektrikle çalışan et kıyma makinesi bulunacaktır.
  • Pişirmeye hazırlanan et ve sebzeler emaye çinko veya paslanmaz çelik kaplarda muhafaza edilecektir.
  • Otomatik hamur karma makinesi bulunacak ve hamur kapları temiz bezle örtülü olacaktır.
  • Hamur hazırlama bölümünde kullanılan elek, oklava, merdane gibi aletler özel raflarında muhafaza edilecektir.

  PİŞİRME YERİ

  • Pişirme ocakları sabit olmalı ve gaz yakıtla çalışmalıdır.
  • Ocakların üstünde, bacaya bağlı aspiratörlü davlumbaz olacaktır.
  • Soğutularak muhafaza edilecek gıdalar için ön soğutma yeri bulundurulacaktır.

  BULAŞIK YIKAMA YERİ

  • Akar sıcak su için kazan ve brülörlerden oluşan merkezi ısıtma sistemi veya yeterli sayıda sanayi su ısıtıcıları (Şofben) bulunacaktır.
  • Yeterli sayıda soğuk ve sıcak su musluğu veya bataryası bulunacaktır.
  • Zeminden en az 50 cm. yükseklikte olmak üzere yıkama sularının süzülmesi ve temiz kapların bekletilmesi için seyyar veya sabit sehpa, ızgaralı raflar bulunacaktır.

  PERSONEL BÖLÜMÜ

  • Personel için ayrı bir giriş kapısı bulunacaktır.
  • Bay ve bayan personel ayrı bölümde ihtiyaca cevap verecek kadar wc. banyo kabini, tuvalet taşı, klozet, pisuar bulunacaktır.
  • Çalışan personelin adedi kadar soyunma dolabı bulundurulacaktır.
  • Personel ihtiyacının karşılayacak şekilde dinlenme bölümleri bulunacaktır.

  Madde 80: UN FABRİKALARI EKMEK FIRINLARI-EKMEK SATIŞ YERLERİ EKMEK BAYİİLERİ

  UN FABRİKALARI

  • Un fabrikalarında hububatın temizleme, öğütme, eleme ve doldurulmaları sırasında çıkacak tozun önüne geçecek tertibat yapılacak, çöp ve benzeri fazlalıklar özel kaplar içinde toplanacaktır.
  • Un fabrikalarının her tarafı yeterli şekilde aydınlatılacak ve hava temizleme tertibatı yapılmış olacaktır.
  • İşçiler için un fabrikası ile doğrudan doğruya alakası olmayan ve sağlık koşullarına uygun bulunan soyunma, oturma, yatma, yıkanma ve yemek yeme yeri ve wc bulunacaktır.

  EKMEK FIRINLARI

  • Yeniden yapılacak fırınların nitelikleri;
   • Kargir olarak inşaa edilecektir.
   • Bir vardiyada (8 saatte) en az 5000 kg. ekmek çıkartabilecek kapasite bulunacaktır.
   • Unların ambara boşaltılması, elenmesi, hamur yapılması, hamurun kesilmesi gibi işlemler makinelerle yapılacaktır.
   • Ekmeğin yapılmasına mahsus başka işlemlerin hepsi birbirinden ayrı yerlerde yapılacak, bu yerler boş ışık ve hava alabilecek surette inşaa edilmiş olacaktır. Kullanılacak olan tavaların cinsi belediyece tayin edilir. Kürek altı ve tozlama için ekmek yapılan un veya emsali kepek gibi kalın unlar kullanılacaktır.
   • Ekmek sıcakken, rutubet ve tartı kontrollerinde gıda maddeleri tüzüğü uygulanacaktır.
   • Ekmek ve francalanın gramajı ve şekilleri Belediye Encümeni'nce tespit edildiği şekilde olacaktır.
   • Ekmek ve francalanın içinde sağlığa zararlı madde bulunduğu doktor veya laboratuar raporu ile tespit edilenler imha edilecektir.
   • Ekmek, francala, simit, pide ve çavdar ekmeği içinde hamura karışmamış olan un topakları, böcek, tahta parçası ve bu gibi her türlü yabancı maddelerle, ekmek ve francalada büyük boşluklar bulunmayacaktır. Hamurun yoğrulmasına ve mayalandırılmasına dikkat edilmemesinden dolayı yeterince kabarmamış, küçük ebatta kalmış, hamur, yanık, basık ve elâstikîyetten yoksun ekmek ve francala satışa arz edilmeyecek, tekne kazıntısı ve hamur artığı gibi şeylerle ekmek vb. yapılmayacaktır.
   • Ekmek, francala, çavdar ekmeği, simit, pide ve çavdar ekmeğindeki rutubet oranı gıda maddeleri tüzüğüne uygun olacaktır.
   • Bir fırında ekmeklerin Encümen kararı ve Gıda Maddeleri Tüzüğü'ne aykırı olarak noksan gramajlı, etiketsiz ve bandrolsüz, elenmemiş undan hamur imal edilmesi veya içinde zararlı yabancı maddeler bulunması halinde cezai işlem yapılırken, fırın işvereni ile beraber suça neden olan işçi veya işçilerde tespit edilerek onlar hakkında da cezai işlem yapılır.
   • Çavdar ekmeğinde, paspal razmel ve ince kepek bulunmayacaktır. Bu ekmekler halis çavdar unundan diğer ekmekler gibi fen ve sağlık koşullarına uygun olarak yapılacaktır.
   • Susamlı ve susamsız simitlerin ve pidelerin yapılışı Gıda Maddeleri Tüzüğüne uygun olacaktır.
   • Simit, pide, çavdar ekmeği, sandviç vs. yapan yerler fırınların tabi oldukları niteliklere ve temizlik şartlarına uygun olacaktır.
  • Tüm fırınların yapacakları koşullar:
   • Her fırın günlük üretmekte olduğu ekmeği noksansız olarak pişirip çıkarmaya zorunludur. Belediyece kabul edilecek bir sebep olmaksızın çalıştırılmayan fırınlar kendilerine çalışmaları için verilecek iki günlük bir müddetten sonra tekrar çalışmadıkları takdirde ilgili yasa gereğince kapatılır ve açma izini iptal edilir. Ayrıca mahallin en büyük mülki amirinin tasvibi ile bu işyerlerini Belediye Res'en veya bil vasıta işletebilir.
   • Her fırın ancak kendine mahsus ekmeği çıkartabilir ve ancak o ekmeğe mahsus olan unu bulundurabilir. Yüksek kapasitedeki modern fırınların başka cins ve tür ekmek çıkarmaları ve bu ekmeklere mahsus olan unları bulundurabilmeleri için Belediyeden izin almaları zorunludur. Belediye sınırları dışında imal edilen her cins ekmek Belediyenin izni olmadıkça şehir içinde satılamaz.
   • Çuval başına 1250-1500 gram fenni maya kullanılacak ve fırında kullanılan mayaların faturaları devamlı olarak kontrole hazır bulundurulacaktır.
   • Ekmek satışı için tezgahı bulunan fırınlar, imal ettikleri ekmeğin gramaj ve fiyatını içeren bir levhayı görünür yere asacaktır.
   • Her cins ve çeşit ekmeğin imalinde maya yerine mayadan başka zararsız da olsa her hangi bir diğer madde kullanılması yasaktır.
  • Ekmek yapımında uyulacak koşullar:
   • Bandrolsüz bilumum ekmek ve simit çeşitlerinin üretilmesi ve satılması yasaktır. Bilumum ekmek ve simit çeşitlerinde halk sağlığını korumak amacıyla ve hangi fırına ait olduğunun saptanabilmesi için Belediyeden ücreti mukabilinde temin edilecek bandrollerin kullanılması zorunludur. Bu bandroller her türlü ekmek ve simit çeşitleri hamur halinde iken, hamurda bir çukur teşkil edecek şekilde yapıştırılacaktır.
   • Ekmekler hamur halinde iken üzerlerine bıçak vurularak derin bir çizgi açılacaktır.
   • Taze ve bayat ekmekler, francalalar ayrı ayrı yerlere konacak ve üzerlerinde taze ve bayat olduklarını gösterir levhalar bulundurulacaktır. Pişirilmesinin üzerinden 24 saat geçen ekmek ve francalalar bayat sayılır. Bunların fiyatı o günkü ekmek fiyatını geçmemek üzere satanla alan arasında kararlaştırılır.
   • Tava içerisinde pişirilecek ekmeklerin altına sürülecek olan yağların Gıda Maddeleri Tüzüğü'ne uygun ve yenmeye elverişli olması zorunludur.
   • Zeminin her tarafı kolayca yıkanabilecek şekilde su geçmez bir maddeden kargir olarak yapılacak ve buralarda mecraya bağlı ızgara ve sifonlu delikler bulunacaktır.
   • Fırın senede en az 2 defa badana edilecektir.
   • Fırının içinde ikamet etmek, büyük ve küçük her ne cinsten olursa olsun hayvan bulundurmak yasaktır.
   • İşçiler için fırınla doğrudan doğruya ilgisi olmayacak surette ayrıca oturacak, yatacak yerler ve sağlık koşularına uygun wc, lavabo ve duş yapılacaktır.
   • Fırının ekmek taşıma işlerinde motorlu taşıt kullanılacaktır. Fırının yakıt deposunda ayrı yerde bulunacaktır.
   • Sinek, hamamböceği, fare ve benzeri haşaratın bulunmamasına dikkat edilecek, bunun için her türlü önlem alınacaktır. Çöpler kapalı madeni veya plastik kaplar içine konulacaktır.
   • Fırın içinde şehir suyu bulunacaktır.
   • Her fırında kapasiteyle orantılı kullanışlı ve sağlık koşullarına uyan bir tezgah bulunacak, ekmek konulan ve satış yapılan yerlerin dışarıya bakan tarafları camekanlı olacaktır. Un çuvalları hava akımını içeren bir yerde ve ızgara üzerine konulacaktır, çuvallar yerlere veya hamurların yanına konulmayacaktır.
   • Harman yeri zeminden yarım metre yüksekte ve etrafı gezinti yeri ile çevrilmiş bir havuz şeklinde olacak cilalı ve deliksiz bir madde ile döşenmiş bulunacaktır. Harman yapan işçiler buraya girmeyip etrafında gezinti yerlerinde dolaşarak kürekle iş göreceklerdir.
   • Hamur teknesi meşe veya kestane gibi sert ağaçlardan veya paslanmaz çelikten yapılmış olacak ve unlar ve teknelere özel veya paslanmaz kaplarla boşaltılacaktır.
   • Hamur halinde ekmek konulan tahtalar veya pasa denilen çukur kenarlı tahtalar ve pasa bezleri hamurluğun uygun bir yerinde daima temiz ve beyaz bir örtü ile örtülü bulunacaktır. Ekmek taşımaya ait olan araçlar fırında temiz ve yüksekçe bir yerde, ekmek küreği, gelberi, çatal, ateş küreği gibi alet ve malzeme temiz, özel bir yerde muhafaza edilecektir.
   • İşçiler iş başında özel, temiz iş elbisesi ve kep giyeceklerdir. Hamurkarlar çalışırken ayrıca bir önlük takacaklardır.
   • Hamur teknesine verilen unlar kesinlikle elenmiş olacaktır.
   • Mevcut ve yapılacak yeni fırınların bacalarına filtre takılması zorunludur.
  • Ekmek ve francalaların taşınmasında uygulanacak koşullar;
   • Ekmek ve francalalar içi tamamen çinko veya paslanmaz çelik ile döşenmiş ve toz girmeyecek şekilde yapılmış araçlardaki sandıklar içinde veya teker teker raflara konmuş olarak taşınır. Sandıkların dış kısmı açık renk yağlı boya ile boyanmış olacaktır.
   • Araçlar geceleri bırakıldıkları yerlerde içlerine hiçbir şey girmeyecek şekilde kapakları kapalı bulundurulacak ve içleri yalnız bu işe ait bezlerle sık sık silinip temiz tutulacaktır. Çuval ve küfeler içinde ekmek taşınması yasaktır.

  EKMEK SATIŞ YERLERİ

  Ekmekler fırınların ekmek satış bölümlerinde, ekmek bayilerinde ve bakkal dükkanlarının kapalı bir bölümünde işyeri açma ve çalışma ruhsatlarına ilişkin yönetmelik hükümlerine uygun, yerden en az 50 cm. yükseklikte hijyenik koşulları sağlanmış ahşap kapalı dolap veya raflarda satılır. Başka yerlerde ekmek satışı yasaktır. Belediyeden "Ekmek Satış Belgesi" alınmadan ekmek satışı yapılamaz.

  EKMEK BAYİLERİ

  • Zemin mozaik, beton, şap gibi yıkanabilir su geçmez madde ile kaplı olacaktır.
  • Ekmek bayileri ekmek ve benzeri maddelerden başka bir şey satamazlar.

  Madde 81: KONSERVECİLER:

  Hararetle takım usulünü uygulayan kuruluşlar, sebze konservesi yapan imalathaneler aşağıdaki nitelikleri taşırlar.

  • Bu yerler tamamen müstakil ve kargir binalarda olacaktır. İmalathanelerde birbirinden kargir veya yan duvarlarla ayrılmış aşağıdaki bölümler bulunacaktır.
   • Sebzeler ayıklama hazırlama bölümü,
   • Pişirme ve kutulara koyma bölümü,
   • Teşhir ve satış bölümü
   • Etiketleme ve depolama bölümü
   • Kutu yapma bölümü
   • Hammadde stok depoları,
  • İmalathanelerin zemini tamamen, duvarları zeminden en az 2 metre yüksekliğe kadar su geçmez ve yıkanabilir bir madde ile döşenmiş olacaktır. Zeminin gereken yerlerinde ucu kanala bağlı sifonlu ızgaralı delikler bulunacak ve hiçbir tarafta su birikintisi bulunmayacaktır.
  • İmalathanelerde bol aydınlık temin etmek için yeteri kadar ince telle kaplı pencere ve yeterli aydınlatma ve havalandırma tertibatı bulunacaktır.
  • İmalathanede çalışanlar iş elbisesi kep ve önlük giyecekler ve elbise değiştirmek, temizlenmek için özel bölümler ile sağlık koşullara uygun wc bulunacaktır.
  • İmalathanelerin muhtelif yerlerinde yeteri kadar akarsu muslukları, lavabolar bulunacaktır. Şehir suyu bulunmayan bölgelerdeki imalathanelerde en az 1 tonluk temiz su deposu bulunacaktır.
  • Ocaklardan çıkan dumanların içeriye ve dışarıya rahatsızlık vermemesi için gerekli tertibat alınacaktır.
  • Konserve yapılacak maddelerin ayıklanıp temizlenmesine ait masaların üzerleri mermer, çini, fayans, karosimon ve karomazaikle döşenmiş olacak, artık maddeler kapaklı kolay temizlenir kaplara konacaktır.
  • İmalathanede çalışanların sağlık karnesi almaları zorunludur.
  • Sebze ve meyve konserveleri yapılan imalathanelerde aynı zamanda et ve balık konserveleri yapılması yasaktır. Aynı çatı altında sebze ve meyve konservesi ile et ve balık konservesi yapan bölümler var ise, aralarında geçit olmayan tamamen ayrı bölümler halinde olması, kapılarının ve servis yollarının ayrı bulunması, her iki bölümde çalışan elemanların ayrı ayrı şahıslar olması zorunludur.

  Kimyevi maddelerle konserve yapan kuruluşlar;

  • Mutfak tuzundan başka kimyevi madde kullanarak konserve yapmak yasaktır. Bazı kuru meyve ve pestilleri şeffaf göstermek veya dayanıklılığını artırmak için kullanılan (bisülfite de soude) % 1.125'I geçmeyecektir.
  • Konserve imalathanelerinde her türlü çöp ve artıklar kapaklı madeni veya plastik kaplara konacak, imalathanenin her tarafı, makine, tezgah, alet ve kaplar daima temiz tutulacaktır.
  • Konserve imalathanelerinde çalışan işçiler iş gömleği giyecekler, gerektiğinde eldiven ve maske kullanacaklar ve sağlık karneleri bulunacaktır.
  • Her türlü süt konservelerinin kutuları üzerine fabrikanın ve bulunduğu şehrin isminin, süt miktarının, sütün yağlı, yağsız, şekerli, şekersiz olduğunu ve imal tarihini belirten etiket bulunması zorunludur.
  • Etiketi olmayan veya içindeki maddenin bozukluğuna delalet edecek en küçük çukurlar, delik ve kabarıklığı bulunan, maddenin hava ile temasını önleyen ambalajı delinmiş, yırtılmış bulunan konserveleri satmak yasaktır. Bu gibi konservelerde satış yeri sorumluları mesuldür. Konservelerdeki ve et mamullerindeki her türlü imalat hatası ve bu hatalardan doğan bozukluklardan imalat yeri sorumluları mesuldür.

  Madde 82- SUCUK, PASTIRMA, KAVURMA, SALAM, SOSİS İMALATHANELERİ:
  Genel Prensipler

  • Sucuk, pastırma, emsali gıda maddeleri imalathaneleri aşağıdaki şartlara uymak zorundadır. İmalathaneler şu kısımlardan teşekkül eder.
   • Et muhafaza yeri (soğuk hava deposu)
   • Etlerin parçalandığı, kemiklerden ayrıldığı veya kıyıldığı yer,
   • İmalat yeri,
   • Baharat, bağırsak, tuz vs. deposu,
   • Kurutma yeri,
   • Paketleme ve etiketleme yeri,
   • Mamul madde deposu,
  • Et, sakatat ve bağırsak muhafaza yerleri (depo)nun (-10C) mamul madde deposunun (-10ıC)yi geçmeyecek şekilde yapılması gerekir.
  • Bu bölümler birbirinden muntazam kapılarla ayrılmış ve duvarı yerden 2m. yüksekliğe kadar fayans ve karo fayans gibi kolay temizlenebilen maddeden yapılmış, üst kısımları ise badana ve yağlı boyalı olacaktır. Zemin mozaik, karosimon vs. olacaktır.
  • İmal yerinde yeterli havalandırma ve aydınlatma tertibatı olacaktır. Tahta kısımlar yağlı boyalı olacaktır.
  • Baharatlar ayrı ayrı kapaklı kutularda saklanır. Kutu üstünde baharatın ismini belirten etiketler olacaktır.
  • İmalathane ve depolar her türlü kemirici ve haşerelerin girmesine, üremesine mani olacak şekilde yapılacaktır.
  • İmalathanede şehir şebeke suyu ve gerektiğinde kullanılmak üzere 24 saatlik ihtiyaca yetecek su deposu bulunacaktır.
  • Pis suların akması için zemin su geçirmez bir maddeden düzgün satıhlı, kanalizasyon veya drenaja bağlanacak şekilde meyilli olacaktır. Zeminde kanalizasyon veya septik çukurlara bağlı menfezler bulunacaktır.
  • İşçi sayısına göre soyunma-giyinme yeri, sıhhi wc, lavabo ve duş bulunacaktır. Duş ve wc.ler imalathane dışında, fayansla kaplı ve temiz olacaktır.
  • Etlerin bir yerden bir yere nakli lastik tekerlekli taşıma arabalarıyla veya sepet ve tepsilerle yapılır. Bu malzemeler paslanmaz maddeden ve üst üste konulduğunda alttaki malzemeyi kirletmeyecek yapılışta olacaktır.
  • Kütük veya parçalanma masaları sert tahtadan, yekpare veya aralıksız olacaktır.
  • Kullanılan aletler paslanmaz veya kolay temizlenen cinsten olacaktır.
  • İmalathanede parçalanmamış etler çengellere, parçalanmış etler banko üzerine, kıyma evye kaplara konacaktır.
  • Çöp ve artıklar için kapaklı bidonlar bulunacaktır.
  • İşçilere, lastik bot veya çizme, temiz iş gömleği ile pantolon, başlık giydirilecektir.
  • İşçi ve işverenin kanuni süre içinde (her 3 ayda bir) sağlık kontrolleri yapılıp karneye işlenecektir.
  • İşçiler her gün temizlik kontrolüne tabi tutulacak, yarası olanlar tedavi edilene kadar imalatta çalıştırılmayacaktır.
  • Alet ve malzemeler %3-4 soda ve sabunla sıcak sularla veya deterjanlarla yıkanıp, temiz su ile durulanarak kurutulur. Temizlik için gerekli buhar, su hortumu, fırça ve temizleme maddesi daima el altında bulundurulacaktır.
  • İmalatta kullanılan araç, gereç ve teçhizat imalathane dışına çıkarılamaz.
  • İmal yerinde yatmak, sigara içmek yasaktır.
  • Sucuk, pastırma, salam, sosis gibi maddeleri imal eden kuruluşlar, Veteriner Hekimler Odası'nda kayıtlı bir Veteriner Hekim istihdamına zorunludur.
  • Et konserve mamullerini üreten kuruluşlar, ürünlerini bandrol veya etiketlemek zorundadırlar. Sucuk ve salamlarda bandrol, pastırmalarda etiket kullanacaklardır. Pastırma etiketleri kalın kartona yazılmış olacak ve her biri pastırma parçasına iple bağlanmış bulunacaktır. Bu bandrol ve etiketlerde kuruluşun adı, adresi varsa tescilli markası, hangi tür hayvan etinden yapılmış olduğu belirtilecektir. Gerek kentimizde gerekse başka illerde imal edilen et konserve mamulleri her hangi bir resmi laboratuardan alınacak (serolojik ve bakteriyolojik) muayene rapor ile birlikte Belediye Veterinerine götürülecek, burada bandrol ve etiketler damgalandıktan sonra satışa arz edilecektir.
  • Sığır ve manda eti kullanan sucuk ve salam imalathaneleri domuz eti kullanamaz.
  • Domuz eti kullanan salam ve sosis imalathaneleri kontrol ve etiketlerde "saf domuz etinden yapılmıştır" veya "Domuz ve sığır eti karışımından yapılmıştır" gibi bilgileri koymaya zorunludurlar.

  Sucuk imal yerleri:

  • Bu imalathanelerde bulunacak araçlar:
   • Elektrikle işleyen kıyma makinesi,
   • Otomatik hava tazyikli doldurma makinesi,
   • Elektrikle veya mekanik işleyen karıştırma makinesi,
   • Yeteri kadar fayans, mozaik veya çinko kaplı masalar,
   • Çelik kromaj, galvanize, emaye kaplı hamur dinlendirme teknesi,
  • 50 kg. dan az et işleyen imalathanelerde lastik eldiven kullanmak suretiyle, paslanmaz ve kolay temizlenebilen teknelerde, elle karıştırma ameliyesi yapılabilir.
  • Sucuklara nitrat katılabilir. Ancak bunun miktarı (boya, muhafaza ve antiksiden maddeler yönetmeliğinde) belirtilen miktardan fazla olamaz (% 0.0008).
  • Sucuklara katılacak kırmızı biber, karabiber, kimyon, zencefil, tarçın, karanfil vs. baharat tüzük şartlarına uygun olacak, tuz, şeker, sarımsak gibi maddeler belli oranlarda katılacaktır.
  • Sucuklara, nişasta ve çemen otu katılamaz.
  • Sucuklar iki türlü kurutulur;
   • Açık hava kurutması: kurutma yeri, kafes telleri ile çevrilir, üstü ve kuzey yönü kapalı olacaktır.
   • Oda kurutması: Azami 20 oC sühunetli otomatik termostatlı zemin ve duvarları kolay temizlenebilir bir maddeyle kaplı hava sirkülasyonu vantilâtörlerle temin edilmiş odalar bulunacaktır.
  • Sucuklarda yalnız et kullanılacaktır. Ciğer, işkembe ve benzeri sakatat kullanmak yasaktır.

  Pastırma imal yerleri;

  Pastırma imal yerleri, genel prensipler bölümünde aranan şartlar yanında aşağıdaki özel şartlara da uymak zorunluluğundadır.

  • Kullanılacak etler, Gıda Maddeleri Tüzüğüne uygun olacaktır.
  • Pastırma imalathanelerinde yıkama, tuzlama, çemenleme için galvanizli paslanmaz çelikten veya betondan tekneler bulunacaktır.
  • İmalathane, sucuk imalathanesinin fenni ve sıhhi şartlarını taşıyacaktır. Ancak burada kıyma, karıştırma ve doldurma makinelerinin bulundurulması zorunluluğu yoktur.
  • Pastırma yapımında kullanılacak etler gıda maddeleri tüzüğü gereğince mezbahadan kesilmiş ve kontrolü yapılmış etler olacaktır.
  • Pastırma imalathanelerinde tuzlama ve pres, pres makineleriyle yapılır.
  • Kurutma yeri için sucuk kurutma yerlerinin şartları aranır.
  • Satışa çıkana kadar muhafaza edildikleri yerlerde ısı+10oC'yi geçmeyecektir.

  Kavurma imal yerleri

  • İmalathanede kullanılacak masa, küvet, evye vs, aletler paslanmaz kolay yıkanabilir, etin özelliklerini bozmayacak maddelerden yapılmış olacaktır.
  • Kazanlar paslanmaz çelikten olacaktır. Bıçak ve et taşıma tepsi ve araçları paslanmaz çelikten kromajlı galvanizli olacaktır.
  • Ambalaj tekneleri kaynak sodalı ve sabunlu sular ile temizlenecek, gıda maddeleri tüzüğüne uygun olacaktır.
  • İmalathane zemini, duvarlar 2 metreye kadar fayans, mozaik beton gibi maddeden olacaktır. Pencereler tel kafesli olacaktır.
  • Satışa arz edilene kadar kavurma tenekeleri ızgaralar üzerinde 10 derece de ve rutubetsiz depolarda saklanacaktır.
  • Kavurma tenekeleri üzerinde konserve bölümünde belirtilen nitelikte etiket bulunacaktır.

  Sosis ve salam imalathaneleri;

  • Bu imalathanelerde bulunacak araçlar
   • Kıyma makinesi,
   • Kut er (çok ince kıyan makine),
   • Otomatik dondurucu,
   • Karıştırıcı
   • Çinko, mermer, fayans vb. ile kaplı tezgah ve masalar.
   • Tekerlekli sosis arabaları
   • Füme fırını,
   • Sıcak su buharı duşu veya sıcak su kazanı,
  • Mamullerin saklanacağı soğuk hava deposu veya buz dolabı bulunması zorunludur. (Depo -10oC'nin altında)
  • Salamura ve balık konserve imalathanelerinde yukarıdaki madde hükümlerine tabidir.

  Madde 83: SÜT VE SÜTTEN YAPILAN GIDA MADDELERİ:

  Süt üreten yerler:

  • Süt üretimi yapan kuruluşların, bu yönetmeliğin ahırlar ve ağıllar bölümünde adı geçen fenni ve sıhhi şartlara uygun olması zorunludur.
  • Şehrin genel tüketimi için toptan veya perakende süt satan şahıs ve kuruluşlar üretim birimlerindeki sağmal hayvanların tüberküloz, brüselloz ve şap hastalıklarından salim olduklarına dair sağlık karnesi almaya ve kontrol ekiplerinin istediğinde ibraz etmeye zorunludurlar.
  • Perakende çiğ süt satmak yasaktır.
  • Hayvan beslenecek bölgeler Umumi Hıfzıssıha Meclisince belirlenen yerlerdir.
  • Belediye hudutları içinde süt hayvanı besleyen Belediye Veterinerine, bu hudutlar dışında besleyenler ise tesislerinin bulunduğu İlçe Veterinerliğine başvurarak, hayvanlarının tüberküloz, brüselloz ve şap hastalıklardan salim olduklarına dair rapor alacaklardır. Bu raporlar Belediye Veterinerine getirilecek ve veterinerce raporlar özel bir dosyada saklanıp sağlıklı hayvanlar sağlık kontrol defterine kaydedilerek, her hayvan için hazırlanacak sağlık karneleri hayvan sahiplerine verilecektir. >Koyun ve keçiler için sürü adına bir sağlık karnesi düzenlenir.
  • Sağmal hayvanlar her yıl periyodik olarak muayene ve aşıya tabi tutulacak, bu muayeneleri yapan veteriner hekim muayene neticesini ve tarihini sağlık karnesine yazarak imzalanacaktır.
  • Sağlık karneleri yılda bir defa Belediye Veterineri tarafından vize edilecektir.
  • Pastörize olmamış süt satan dükkanları, bunları işleyen imalathaneler okul, kışla, hastane, bakım kurumları gibi tüketici olan kuruluşlara süt aldıkları işletmenin sahibini, işletme adresini bir dilekçe ile Belediyeye bildirerek sağmal hayvanların kontrolünü sağlayacaklardır. Sağlık karnesi olmayan hayvanların sütünü kullanmak yasaktır.
  • Süt satmak için sağmal hayvan besleyenlerle bu işi sanat haline getirmiş bakıcı, sağcı, dağıtıcı ve hayvanla temasta bulunan kimselerin bulaşıcı hastalıklardan salim olduklarına dair Belediye Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğünden sağlık karnesi almaları zorunludur.

  Süt toplama ve dağıtım yerleri

  • Süt toplama ve dağıtma merkezleri şehir yerleşim bölgesi kenarında kurulabilir.
  • Bu merkezler süt toplama ve dağıtım bölümlerini kapsar. İki bölüm birbirinden duvar veya kapı ile ayrılmış, zemin ve duvarları 2 metreye kadar yüksekliği beton, fayans, karo fayans, karosimon gibi kolay temizlenir madde ile yapılmış olacaktır. Toplama bölümünde şehir suyu tesisatı, lavabo, akıntı kanalı bulunacaktır.
  • Sütün toplama tankı ve kapları, ölçü kapları sütün özelliklerini bozmayacak bir maddeden yapılmış olacaktır.
  • Süt, toplama tankından dağıtım bölümüne musluklu boru tertibatıyla getirilecektir.
  • Süt nakilinde kullanılacak bidonlar, T.S. 1018'e uygun olacaktır.
  • Süt toplama ve dağıtım merkezlerinde süt kapları, ölçü ve temizlik aletlerinden başka eşya bulundurulamaz.
  • Süt toplama bölümünde ise, -10oC nin üstünde olmayacaktır.

  Çiğ Süt

  • Çiğ süt satan kuruluşlar iki bölümden oluşur,
   • Süt tankı ve şişe temizleme bölümü
   • Yer ve duvarlar 2 metreye kadar yükseklikte beton, mozaik, fayans, karo fayans gibi kolay temizlenir, bir maddeden yapılmış olacaktır. Akarsu tesisatı, lavabo akıntı kanalı şehir suyunun olmadığı zamanlarda temizlik işlerinde kullanılmak üzere en az yarım tonluk su deposu bulunacaktır. Yeteri büyüklükte, sütün özelliklerini bozmayacak yapıda bir süt tankı ile süt kaplarının temizliği için yeteri büyüklükte paslanmaz çelik, fayans, karo fayans, mermer, lavabo, masa ve raflar bulunacaktır. Bu bölümde ısının -10oC'nin üstüne çıkmaması için soğutma tertibatı olması zorunludur.
   • Teşhir ve Satış Bölümü:
    Yukarıdaki bölümden duvar ve kapı ile ayrılmış olacak, süt bu bölüme tanktan direkt olarak musluklu boru tertibatı yoluyla geçecektir. Ambalajlanmış sütler soğutma tertibatlı depolarda saklanabilir.
  • Teşhir ve satış bölümünde halkın kolayca okuyabileceği bir yere "sütler pastörize olmamıştır" levhası asmak zorunludur.
  • Sağlık karnesi olmayan hayvanların sütlerini satmak yasaktır. Sütü satılan sağmal hayvanların sağlık karnelerinin fotokopilerinin satış bölümünde dosyalanması ve kontrol ekiplerinin isteği üzerine gösterilmesi zorunludur.
  • Çiğ süt satan işyerlerinde süt ve süt mamullerinden başka gıda maddeleri satılmayacağı gibi, diğer işyerlerinde çiğ süt satışı için izin verilemez.
  • İşyerinde süt pişirmek, ısıtmak, bardakla süt satmak yasaktır.
  • Her iki bölümde çalışan işçilerin görevleri ayrılmış olacak, temiz, uygun iş gömleği, çizme ve başlık giyeceklerdir.
  • Kirli ve pis kaplara, bu kap müşteriye de ait olsa süt koymak yasaktır..
  • İşyerinde görevli her personelin sağlık karnesinin olması zorunludur.
  • Sütler günlük olarak satışa arz edilir.

  Seyyar sütçüler

  • Seyyar sütçülerin, süt aldıkları sağmal hayvanların sağlık kontrol karnelerinin fotokopilerini yanlarında taşımaları zorunludur.
  • Seyyar sütçülerin Belediye Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğünden alacakları sağlık karnelerini yanlarında taşımaları zorunludur.
  • Seyyar süt satıcıları temiz önlük ve başlık giyeceklerdir.
  • Süt taşıma araçları her zaman temiz tutulacaktır.
  • Süt güğümleri ve ölçü kapları sütün özelliğini bozmayacak bir maddeden yapılmış (kalaylı bakır, emaye paslanmaz çelik vb.) olacak, güğümler kapalı olup maşrapa vs. daldırmak suretiyle süt alınmayacaktır. Ölçü kapları her zaman temiz olacak ve tartı işlemi haricinde yukarıda sayılan maddelerden yapılmış kutularda saklanacaktır. Kaplar T.S. 1018 e uygun olacaktır.
  • Çiğ sütlerin rengi, kokusu, tadı, kıvamı ve görüşünü doğal olacak, asitlik dereceği, yoğunluk, süt yağlı ve yağsız kuru madde oranı T.S. 1018'e uygun bulunacaktır.
  • Çiğ sütlerin bileşiminde bulunan her hangi bir maddenin alınması veya bu sütlere dışardan herhangi bir maddenin katılması yasaktır.
  • Satışa çıkarılan çiğ sütün 100 mililitresinde en az 3 gram süt yağı bulunacaktır. Bundan az yağlı sütler ancak sütlü gıda maddeleri yapımcılarına satılabilir.
  • Hastalıklı hayvanların sütleriyle, süte geçen ilaçla 6 gün tedavi edilmiş ve doğum süresinde bulunan (15 gün öncesinden 7 gün sonrasına kadar) hayvanların sütleri, iltihap, kan, pislik karışmış veya bazı maddeler katılmış sütlerin satışı yasaktır.

  E. Pastörize süt

  • Pastörize süt yapan yerlerin kuruluş çalışmaları, gıda maddeleri nizamnamesine göre Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanlığı iznine bağlıdır.
  • Pastörize süt üreten yerler, hayvan barınakları, konutlar ve diğer işyerleri ile doğrudan doğruya bağlantılı olmayacaktır.
  • Bu kuruluşların pastörize yapan bölümlerinin zeminleri ve zeminden 1.5 m yüksekliğe kadar duvarı süt asidinden etkilenmeyecek, fayans, karo fayans gibi maddelerden yapılacaktır. Diğer bölümlerin zeminleri çaplı betondan, fayanstan, karo mozaikten, yapılmış ve yıkama sularının birikmesini engellemeyecek kadar meyilli olacaktır.
  • Bu kuruluşların büyüklüğü, faaliyeti ile orantılı olacak, aydınlatma ve havalandırma tertibatları yeterli olacaktır.
  • Pastörize süt işlemi yapılan kuruluşlarda bulunacak bölümler şunlardır: Büro, laboratuar, süt kabul yeri, güğüm yıkama-doldurma-kapatma yeri, muhafaza depoları, kazan dairesi, işçiler için yeterli sayıda tuvalet, temizlik yapacağı yer, giyim yeri.
  • Pastörize aletleri üzerinde pastörize ısısını gösteren ve kaydeden termometreler bulunacaktır. Bu termometrelerin grafik kağıtları her güne ait olmak üzere Belediyece mühürlenir ve tarihi konur. Bu grafik en az 1 ay müddetle müessesede saklanır ve kontrolde yetkili memurlara teslim edilir.
  • Şişeler evvela gerekli temizleyici eriyik ve su ile yıkanacak ve her türlü kirlenmeye engel olacak biçimde otomatik olarak doldurulup kapaklanacaktır.
  • Sütler süt depolarına temiz ve sık tülbentle süzülerek konulacaktır. Mekanik yollarla temizlenen çiğ süt 63o-65oC'de 30 dakika, 72o-75o C'de 120 dakika veya 85o C(de 1 dakika ısıtılıp hemen 50 C'ye kadar soğutularak pastörize edilecek ve 10oCnin altında saklanacaktır. Başka yöntemle pastörizasyon yapımı Sağlık Bakanlığı'nın iznine bağlıdır.
  • Pastörize edilecek süt önceden kaynatılamaz veya içine her hangi bir madde katılamaz. Pastörezi süt de çiğ sütte öngörülen bütün özellikler aranacaktır.
  • Süte katılacak aroma maddesi, kakao vs. maddeler için Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanlığı'ndan izin alınması zorunludur.
  • Pastörize sütlerin bulundukları kapların veya şişelerin kapakları üzerinde yapımcı firmanın,adı, adresi, varsa tescil edilmiş markası, sütün yağlı, yarım yağlı veya yağsız (yavan) olduğu, pastörizasyon tarihi yazılmış olacaktır.
  • Pastörize sütlerin hazırlanma gününü izleyen iki gün içinde satışının tamamlanması ve süre içinde sütlerin 10oC'nin altında saklanması zorunludur.
  • Pastörize sütlerin perakende satışları için ¼,1/2ve litrelik cam şişeler veya Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanlığı'nca izin verilmiş ambalajlar kullanılabilir. Çok miktarda süt tüketen yerlere satılacak pastörize sütler için büyük kaplar kullanılabilir. (T.S. 1018) Bu kaplarla perakende olarak pastörize süt satılamaz.
  • Pastörize süt imalathanelerinde yeteri kadar Veteriner Hekim istihdamı zorunludur.
  • İşletmede çalışan personel iş elbisesi, önlüğü, başlık gereken ünitelerde çizme, eldiven kullanacaklardır. Çalışanların sağlık karnesi bulunacaktır.

  F. Dayanıklı süt (Sterilize süt)

  • Dayanıklı süt tekniğine uygun biçimde ısıtılarak mikroplardan arındırılmış, hemojenize edilmiş ve oda sıcaklığında en az 20 gün dayanabilen süt olup, bu sütler T.S. 1192'de belirtilen özellikleri taşıyacaktır.
  • Bu sütlerin kakaolu ve aromalı olarak satışa çıkarılabilmesi için Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanlığı'ndan izin almak gereklidir. Katılacak maddeler tüzükte belirtilen özellikte, eriyebilir türden olacaktır.
  • Dayanıklı sütlerin ambalajları üzerinde yapımcı firmanın adı, adresi, varsa tescil edilmiş markası, sütün yağ durumu, yapım ve son kullanma tarihleri (yıl, ay ve gün olarak) belirtilecektir. Ambalaj üzerindeki yazılar yağlılarda kırmızı, yarım yağlılarda mavi, yağsızlarda yeşil olacaktır.

  G. Süttozu sütü:

  Yağsız süttozunu belirli oranda içme suyu içinde eriterek içerisine süt yağı katılıp homojensize edilmesiyle elde edilen süttozu sütlerin özellikleri, pastörize veya sterilize sütten elde edilmiş olmalarına göre bu Yönetmelikte adı geçen sütler için öngörülen koşulları kapsayacaktır.

  H. Koyulaştırılmış Süt

  Sütün 1/5'den 1/3'e kadar bir kısım suyunun alınması yoluyla elde edilen yağlı-yağsız, şekerli-şekersiz olarak satılan bu tür süt, koyulaştırıldıktan sonra otomatik olarak teneke kutulara doldurulup otoklavda sterilize edilecektir. Koyulaştırılmış sütlerin ambalajları üzerine yapımcı firmanın adı, adresi, varsa tescil edilmiş markası, içindeki sütün türü, net miktarı, koyulaştırma oranı, gün, ay ve yıl olarak yapım ve son kullanma tarihi, seri numarası, saklama ve kullanma yöntemi yazılır.

  İ. Tıbbı Süt:

  Özel beslenmeyi amaçlayan tıbbi sütler hakkında bu Yönetmeliğin diğer sütlere ilişkin hükümleri uygulanamaz. Bu sütlerin nitelikleri Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanlığı'nca saptanır. Bu tür sütlerin 5o C'nin altında satışa verilmesi zorunludur.

  Madde 84: SÜT MAMÜLLERİ
  A. Tere yağlar:

  Pastörize tereyağı (kahvaltılık tereyağı), mutfak tereyağı, eritilmiş tereyağı (sade yağ).

  • Tereyağı yapım yerleri, ahır, ağıl, gübrelik, çöplük ve koku çıkarılan imalathane vb. yerlere yakın olmayacaktır.
  • Tereyağı yapım yerlerinde en az aşağıdaki bölümler bulunacaktır. Büro hammadde (süt ve krema), kabul yeri, kirli kapların temizleme yeri, santrifüj yayık ve malaksız yeri, paketleme ve depolama yeri.
  • Tereyağı yapım yerlerinin zeminleri ve 1.5 m. ye kadar duvarları mozaik, şaplı beton, fayans, karo fayans vs. su geçirmez ve kolay temizlenir bir madde ile kaplı kapı, pencere ve diğer kısımları yağlı boya olacaktır.
  • Tereyağı yapılırken işçiler yapım işleminin hiçbir döneminde elleri ile yağlara ve diğer maddelere dokunamaz. Bu işlem tamamen uygun aletlerle yapılacaktır.
  • Tereyağı yapımı için kullanılan kap ve aletlerle, binanın zemini ve duvarları işin bitiminden sonra soda veya klorlu maddeler katılmış sularla yıkanacak ve durulanacaktır.
  • Pastörize tere yağ, pastörize edilmiş kremadan tekniğe uygun olarak elde edilmiş % 0.27'den az asit ihtiva eden tereyağı olup, özel ambalajlarda 50 C'nin altında bulundurmak zorunludur.
  • Mutfak tereyağları % 0.63 den az asitli, eritilmiş tereyağları olup, pastörize edilmiş veya edilmemiş, tuzlu veya tuzsuz satılabilir. Bunlara mutfak tuzundan başka koruyucu madde karıştırılamaz. Tuzlu yağda %2, tuzsuz yağda %0.2 den çok tuz bulunamaz.
  • Eritilerek suyundan ve diğer süt öğelerinden ayrılan yağa sade yağ denir. Bunun asitlik derecesi %0.36'yı geçmeyecektir.
  • Pastörize tereyağlarının ambalajı üzerine, yapımcı firmanın adı, adresi, varsa tescil edilmiş markası, yapıldığı sütün cinsi, içindeki yağ miktarı ile katkı maddeleri gün, ay ve yıl olarak yapım tarihi ve seri numarası yeşil renkle yazılacaktır.
  • Pastörize edilmemiş tuzlu veya tuzsuz mutfak tereyağı veya sade yağların kapları ve ambalajları üzerinde, yapımcı firmanın adı, adresi, varsa tescil edilmiş markası, tuzlu olup olmadığı veya arıtılmış tereyağı olduğu, net miktarı ay ve yıl olarak yapım tarihi ve numarası yapıldığı sütün cinsi, varsa içindeki katkı maddeleri ve miktarları kırmızı renkte yazılacaktır. Pastörize edilmemiş mutfak tereyağlarının ambalajı en az 500 gramlık olacak ve üzerinde çiğ yenmeyeceği açıkça görülecek biçimde yazılacaktır. Ambalajsızlarda bu husus etiketinde belirtilecektir. Etiket yeşil renkte yapılacaktır. Pastörize edilmemiş tereyağlarının kahvaltılık tereyağı olarak satışı yasaktır.
  • Perakende satışa çıkarılan tereyağlarının 10oC'nin altında, 2 aydan daha uzun saklanacak tereyağlarının -15ıC nin altında bulundurulması zorunludur.
  • Tereyağı yapım yerleri, Veteriner odasına kayıtlı bir Veteriner Hekim istihdamına zorunludur.
  • İşletmede çalışan tüm personelin sağlık karnesi bulunması zorunludur.
  • İşçiler beyaz uzun iş gömleği, başlık giyeceklerdir.

  B. 1) Krema ve kaymak yapılan yerlerde şu bölümler olacaktır.

  • sütlerin kabul ve pişirme yeri,
  • kaymağın yapıldığı ve ambalajlandığı yer,
  • Kirli kapların temizlendiği yer (lavabolu, akıntı kanallı)
  • Depo,
  • Süt pişirme yerlerinde ısı, odun veya duman çıkaran başka bir yakıtla sağlanıyorsa dumanı iyi çekebilecek bacanın ve yeterli havalandırma tertibatı ile zeminde akıntı kanalı bulunması zorunludur.
  • Sütler pişirme kazanlarına süzülmeden konulmayacaktır.
  • Krema ve kaymakların içerisine, süt yağından başka yağ veya herhangi bir madde katılamaz.
  • Kaymak yapılacak sütler en az 100 oC'de yarım saat pişirildikten sonra kaymak tavalarına dökülecektir.
  • Pişirme anında süt özel bir paletli tertibatı ile karıştırılacak bu iş insan tarafından doğrudan doğruya yapılmayacaktır.
  • Kaymak tavaları kalaylı veya emaye olacak, bakırı çıkmış tavalar kullanılmayacaktır.
  • Krema ve kaymakların 10o C'nin altında saklanması zorunludur. Krema ve kaymak kaplarının üstü temiz plastik kapakla örtülü olacaktır.
  • Pastörize kremaların ambalajlarda satılması, süt yağı oranının belirtilmesi zorunludur.
  • İmalathanede çalışan personel temiz, uygun iş elbisesi, başlık giyecekler, sağlık karneleri bulunacaktır.

  C. Yoğurt ve Ayran

  • Yoğurt yapma yerlerinde aşağıdaki bölümler bulunacaktır.
   • Sütleri toplama, süzme, pişirme yeri,
   • Yoğurt mayalama yeri,
   • Kirli kapların ve diğer aletlerin temizlenme yeri
   • Depo.
  • Süt pişirme yerinde ısı, odun veya diğer duman çıkaran yakıtla sağlanıyorsa, dumanları iyi çeken baca ve yeterli havalandırma tertibatı olacaktır.
  • Süt mayalama yeri oda veya küçük hücreler halinde olabilir.
  • Mayalama odalarının tavanları tahtadan olmalı ve tavanda havalandırma için pencere veya tertibat olmalıdır.
  • İmalathanenin zemini ve 1.5 metre yüksekliğe kadar duvarları, beton, mozaik, karo mozaik, fayans, kara fayans olacaktır. İmalathanede şehir suyu tesisatı, lavabo, zemininde akıntı kanalı bulunacaktır.
  • Sütler süzülerek toplama kaplarına alınacaktır. Pişirme esnasında özel paletli tertibatla karıştırılacaktır. İnsan tarafından doğrudan doğruya karıştırılması yasaktır.
  • Sütler en az 90o C'de yarım saat pişirildikten sonra mayalama sühunetinde mayalanacaktır.
  • Sütün içine, yapısında bulunan doğal maddelerden başka bir madde katılamaz. Ancak Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanlığı'nca için verilmiş tad ve koku veren maddeler katılarak aromalı yoğurt yapılabilir ve durum etikette belirtilir.
  • Karışık sütlü yoğurtlarda 100 gramda 3 gram yağ varsa tam yağlı, 1.5 gram yağ varsa yarım yağlı, daha az yağ varsa yağsız olarak satışa çıkarılır.
  • Yoğurtlar, niteliklerini bozmayacak ve insan sağlığına zarar vermeyecek cam, karton, paslanmaz çelik, porselen, emaye ve plastik kaplarda yapılıp satılacaktır. Plastik kaplar yoğurt kapları olarak ancak bir kez kullanılabilir. Toprak çömleklerde ve alüminyum kaplarda yoğurt satışı yasaktır.
  • Yoğurt kaplarının üzerine, yoğurdun yağ durumu, yapıldığı sütün türü, yapıldığı yer, yapımcı firmanın adı, adresi, varsa tescil edilmiş markası, gün-ay ve yıl olarak yapım tarihi açıkça yazılı bir etiket yapıştırılması yada yoğurdun üzerini örten kapakta bunların belirtilmesi, ambalajlı satılıyorsa yoğurdun net miktarının yazılması zorunludur.
  • Yoğurt imalathaneleri Veteriner Hekimleri Odasına kayıtlı Veteriner istihdamına zorunludur.
  • Bu işyerinde çalışan işçiler iş elbisesi, başlık giyecekler, sağlık karneleri bulunacaktır.

  D. Peynir Yapım Yerleri

  • Peynir yapım yerlerinde en az aşağıdaki bölümler bulunacaktır.
   • Süt kabul yeri: Burada su ısıtma ve süt kazanı bulunur, kapların temizliği yapılabilir.
   • Peynir işleme yeri
   • Olgunlaştırma yeri
   • Depo ve ambalajlama yeri
  • Bu yerlerin zeminleri ve 1.5 metre yüksekliğe kadar duvarları su geçirmeyecek kolay temizlenecek bir maddeyle kaplı olacaktır.
  • İşletmede akarsu tesisatı, lavabo, akıntı kanalı bulunacaktır.
  • İşletme ve olgunlaştırma bölümleri serin ve ısıyı sabit tutacak şekilde yapılmış havalandırma tertibatlı olacaktır.
  • Peynir yapılmadan evvel sütler 100o C'de yarım saat kaynatılır.
  • Araç ve gereçler %3 sodalı sıcak su ile yıkanıp durulanacak, tüm imalathane temiz tutulacaktır.
  • Peynir imalathaneleri Veteriner Hekimler Odasına kayıtlı Veteriner Hekim istihdamına zorunludur.
  • İşyeri personeli işin özelliğine uygun iş elbisesi giyecek ve sağlık karnesi alacaklardır.
  • Süt ürünlerine Gıda Maddeleri Tüzüğünde gösterilen dışında katkı maddeleri eklemek yasaktır.

  MADDE 85:BOZA, SIRA VE BENZERİ GİBİ İSPİRTOSUZ MADDELERLE SİRKE VE TURŞU YAPILAN YERLER

  • Bu yerler; Konut veya diğer dükkanlarla bağlantılı olmayacak, zeminleri ve duvarları iki metre yüksekliğe kadar yıkanabilir şekilde su geçirmez maddelerle döşenmiş olacak, ucu lağıma bağlı ızgaralı, delikli taşlar bulunacaktır.
  • Yeteri kadar ışıklandırma ve havalandırma tertibatı ile pencereleri dışarıdan ince telle örtülmüş bulunacaktır.
  • Bu yerlerde şehir suyu bulunacaktır.
  • İhtimar fıçıları ve diğer kaplar zeminden yüksekçe bir yerde bulundurulacak ve bunlar işleri biter bitmez iyice temizleneceklerdir.
  • Bütün çöp ve artıklar ağzı kapalı madeni veya plastik kutularda toplanacaktır.
  • Turşu, boza ve benzerlerinin yapılmalarında (sirke, tuz veya şekerden başka) sun'i maddeler kullanmak veya bunları boyamak, asitlerle sirke veya turşu yapmak, limontuzu kullanmak yasaktır.

  MADDE 86- TURŞU SATIŞ YERLERİ

  • Turşu yapılan yerlerde şişelere veya kavanozlara konulmuş turşuları doğrudan doğruya ve yalnız bu kaplar içinde satan dükkanlar bakkal dükkanları hakkındaki hükümlere uyacaklardır.
  • Fıçılar içinde perakende olarak kilo ile satış yapan dükkanların yapım yerleri yukarıda sayılan maddelere uygun olacaklardır.
  • Turşu kavanozları zeminden en az bir buçuk metre yüksekliğindeki raflarda ve ağızları kapalı olarak bulundurulacaktır. Açıkta turşu bulundurmak yasaktır.
  • Turşu ve turşu suları, bulundukları kaplardan sürekli temiz tutulan özel maşa ve paslanmaz maddeden yapılmış kepçelerle alınacaktır.
  • Satıcıların temiz gömlek ve önlük giymeleri, tertipli olmaları zorunludur.
  • Bu yerlerde çalışanların sağlık karnesi alması zorunludur.
  • Seyyar turşuculuk yasaktır.

  Madde 87: İSPİRTOSUZ İÇKİLERLE BOZA VE ŞİRA SATAN YERLER

  • Bu dükkanların sokak üzerinde olan tarafları bir camekanla örtülecek ve bu camekan içinde bulundurulacak, şerbet ve benzerlerinin bulundukları masanın üstü mermer veya çinko olacaktır.
  • b. Dükkanların zemini su geçmez bir madde ile döşenmiş olacaktır.
  • Dükkanların uygun yerlerinde hava temizleme tertibatı olacak ve her tarafı aydınlatılmış olacaktır.
  • İçilecek maddelerin konulduğu ve satıldığı kapların her tarafı iyice kapalı mermer veya camdan veya içinde bulunan içkiden kimyevi olarak etkilenmeyecek madeni maddelerden yapılmış ve içlerinden alınacak maddelere hiçbir suretle el değdirilmeyecek ve ellerdeki suların damlamasına olanak bırakmayacak şekilde muslukları veya maksada uygun diğer tertibatı kapsayacaktır.
  • Bardaklarla diğer kaplar ve araçlar şehir suyu ile tazyikli akıtılarak temizlenecektir. Bu suretle iyice temizlenen ve yağlı olan bardaklar sıcak, sodalı veya sabunlu sularla temizlendikten sonra bu su akımlarından geçirilecektir. Kovalar içine daldırılıp çıkarmak veya içine el sokmak suretiyle bardak temizlemek yasaktır.
  • Bütün atık sular ucu lağıma bağlı ızgara ve sifonlarla akıtılacaktır. Bu suların birikmesine meydan vermek yasaktır.
  • Temizlenmiş bardaklar ve diğer kaplar, toz ve sinek girmeyecek şekilde yapılmış raflarda bulundurulacaktır.
  • Dükkanların içinde sinek ve benzeri zararlıların bulunmasına meydan verilmeyecektir.
  • Fiziki ve kimyevi nitelikleri değişmiş içkilerin dükkanlarda bulunması ve satılması yasaktır.
  • Bu yerlerde çalışan işçiler, iş elbisesi giyeceklerdir. Sağlık karnesi alacaklardır.

  Madde 88: MEMBA SULARI VE MEŞRUBAT İMALATHANELERİ

  • Gazoz ve asitli meşrubat yapan yerlere ilgili Bakanlıktan alınacak resmi belgelere göre açma izni verilir. Gazoz ve asitli meşrubat yapmak için doldurma, yıkama ve kapsülleme tam otomatik cihazlarla yapılır ve firmanın markasını taşıyan orijinal şişe ve kutulara doldurulması zorunludur.
  • Kaynak (memba) içme ve kullanma suları,
  • Açıkta küp, testi vs. kaplar içinde su satılması yasaktır.

  Madde 89- KASAP, TAVUKÇU, SAKADAT VE BALIKÇILAR
  A. Kasap ve Tavukçu Dükkanları

  • 1OCAK-6 MAYIS tarihleri arasında kuzu kesim mevsimi olması nedeniyle kasaplar kelle ve ayak hariç kuzunun diğer aksamını satabilir.
  • Et ve et mamullerinin rengini değişik gösterecek renkli ışıklandırma yasaktır.
  • Kasap dükkanlarında, Belediyeden izin almak kaydıyla ayrı bir bölümde temizlenmiş kümes hayvan etleri satılabilir.
  • Kasap dükkanlarında sakatat satılması yasaktır.
  • Etler bu buzdolaplarında veya soğuk hava depolarında büyük parçalar halinde birbirinden ayrı olarak paslanmaz çengellerde asılı bulunacaktır. Açıkta et bulundurulması yasaktır. Etlerin dolaba nakli veya boşaltılması sırasında veya müşteriye et vermek üzere dolaptan çıkarılanlar işlem sonunda bekletilmeksizin dolap veya depoya konulur.
  • Etlerin üzerine, süs için renkli kağıtlar, plastik maddeler, yeşillik vb. maddeler koymak ve yapıştırmak yasaktır.
  • Satış sırasında artacak, küçük parça halindeki etler 2 kg.dan fazla olamayacak ve tezgah üzerinde bulundurulmayacaktır.
  • Etlerin üzerinde hayvanın tür ve cinsini, satış fiyatını gösterir etiketler bulunacak ve dükkanın kolayca görünür bir yerine fiyat listesi asılacaktır. Etiketler plastik ve paslanmaz madenden yapılmış olacaktır. Kağıt etiketler etlerin üzerine bırakılamaz.
  • Satılan etler yağlı kağıtlara veya naylona sarılarak tartıldıktan sonra muntazam paket yapılarak müşteriye verilecektir.
  • Büyük parçalar halinde dükkandan her hangi bir yere et nakletmek gerektiğinde, çinko kaplı üzeri örtülü temiz kap veya araçlar kullanılacaktır.
  • Kıyma müşterinin gözü önünde yapılacaktır. Enerji kısıtlaması nedeniyle elektrik kesilmesi söz konusu olduğunda kıyma makineleri her zaman çalıştırılamadığından kısıtlama süresine göre Belediye Veterinerince tespit edilecek miktarda hazır kıyma bulundurulabilir. Bu kıyma 5. Kg. dan fazla olmayacak ve buzdolabında saklanacak, 24 saatten fazla bekletilmeyecektir.
  • Meslek odasına kayıtlı Veteriner Hekim çalıştıran kasaplar hazır kıyma bulundurabilir. Veteriner Hekim çalıştırıldığına dair belgeler işyerinde bulundurularak istenildiğinde yetkililere gösterilecektir. Hazır kıyma bulunduran yerlerde gıda maddeleri tüzüğüne uyulması, hazır kıymaların 24 saatte tüketilmesi, Et ve Balık Kurumunun hazır kıyma satışında kullandığı mukavva kutular cam ve köpük kutularda ½ kg. ve 1. Kg.lık ambalajlarda bulundurulması, kutuların üzerine kapak olarak şeffaf jelatin arasına imalathanenin veya işyerinin adı, adresi, tescil edilmiş markası, hazırlanış tarihi, sorumlu veterinerin kaşesi ile imzasının bulundurulması zorunludur.
  • Bozulmuş veya bozulmaya yüz tutmuş etlerin dükkanda bulundurulması, satılması yasaktır.
  • Dükkanlarda çalışanların hepsinin sağlık karneleri noksansız olacak, uzun ve temiz iş gömleği giyeceklerdir.
  • Kasap dükkanlarında katkı maddeleri (ekmek, soğan, sarımsak ve baharat çeşitleri) ile birlikte kıyma çekilmesi ve karışım yapılması yasaktır.
  • Her ne suretle olursa olsun seyyar et satışı yasaktır.
  • Damgasız etler kaçak olarak kabul edilir. Bu gibi damgasız etler tek but dahi olsa bir bütün gövde olarak cezai işlem görür. Gövdenin her tarafı damgalanmadığından parçalanmış etlerin her parçasında damga görülmeyebilir. Bu gibi durumlarda kontrol ekipleri dükkandaki diğer etlerde damga aramak, rüsum makbuzları ve faturaları kontrol etmek suretiyle damgasız parça etlerin damgalı gövdeden alınıp alınmadığını tespit ederler.
  • Kasaplar hayvan sağlık Zabıta Yönetmeliği, Umumu Hıfzısıhha Yasası ve Belediyeler Yasasının ilgili hükümlerine uymak zorundadır.
  • Et ve mamulleri reyonu izni almış bulunan dükkan ve marketler depo ve reyonlarında bulunduracakları et ve et mamulleri bakımından kasapların tabi olduğu koşullara uyacaklardır. Et ve Balık Kurumunun etlerini ve diğer mamullerini satacak dükkanlar Et ve Balık Kurumuna üye olmak zorundadırlar.
  • Kümes hayvanları etlerinin satış yerlerinde veya bölümlerinde canlı hayvan bulundurulması yasaktır.
  • Tavuk Etleri:

   • Kendi yönetmeliklerine uygun, kanatlı hayvan mezbahalarında (kesim yerlerinde) kesilmiş, soğutulmuş ve sağlıklı araçlarla satış yerlerine sevk edileceklerdir.
   • Yönetmeliklere uygun olarak ambalajlanmış veya ambalajsız satılacak ise diğer bilgileri taşıyacaktır. Bu bilgileri taşımayan tavuk etleri kaçak sayılır. Belediye tarafından satıştan men edilerek bandrolünde kesim yeri, muayene veteriner numarası, kesim tarihi, son kullanma tarihi ve muayeneye tabi tutulur. Yukarıdaki şartlara uymayanlar hakkında yasal işlem yapılır.
  • Kesilmiş olarak teşhir edilen veya satılan kümes hayvanlarının ayakları hanef mafsalından kesilmiş olacaktır.
  • Kesilmiş kümes hayvanlarını her ne suretle olursa olsun üfleyerek şişirmek yasaktır.
  • Tavuk, hindi, kaz ve ördeğin iç organları çıkarılmış taşlık içleri temizlenmiş olacaktır.
  • Pazarlarda veya sokaklarda kesilmiş kümes hayvanları satılması yasaktır.

  B. Sakatat Dükkanları;

  • Sakatatçı dükkanlarında gerek hazırlama gerekse satış bölmesi ve burada kullanılan aletler, tezgahlar, kaplar sık sık sodalı su ve bol akarsu ile yıkanacaktır.
  • Sakatatı üfleyerek şişirmek yasaktır.
  • Seyyar sakatat satışı yapmak yasaktır.
  • Kokmuş, kokuşmaya yüz tutmuş, parazitli Sakatatı dükkanda bulundurmak ve satışa sunmak yasaktır.
  • Bozulmuş, parazitli sakatatın rasgele atılması, kedi ve köpeklere yedirilmesi, hastalıkların yayılmasına sebep olduğundan bu gibi sakatatın kapalı çöp bidonlarında saklanması ve çöp arabalarına verilmesi zorunludur.
  • Mezbahadan satış yerlerine ciğer, beyin, işkembe gibi sakatat nakli için, içi muntazam bir sur galvanize saçla kaplı, yeterli havlandırma tertibatı bulunan motorlu araçlar kullanılır. Bu araçlarla başka maddeler sevk etmek veya açıkta sakatat taşımak yasaktır.
  • Diğer İl ve İlçelerden ilimize getirilen sakatat yeteri kadar buz ihtiva eden kapalı sandıklarda getirilecek, bu miktarı sakatatın ağırlığının en az 3 misli olacaktır. Firigrifik veya termos tertibatlı araçlarda buz gerekmeyebilir veya miktarı azaltılır. sakatatın çıktığı yer Veterinerliğinden sevk raporu alınması ve ilgili kontrol elemanlarının isteği üzerine gösterilmesi zorunludur. Varış yerinde Belediye Veterinerince muayeneden sonra sevk raporuna uygun olan sakatatın satışına izin verilir.

  C. Balıkçı Dükkanları;

  • Balıkçılardan yaz aylarında yaş meyve ve sebze satışı yapacaklarını bildirmeleri halinde o yer açma heyetince incelenip olumlu rapora bağlandıktan sonra gerekli harç alınmak suretiyle sezonluk açma izini verilir. Balık satıldığı sürelerde yaş meyve ve sebze satışı yasaktır.
  • Balıkçı dükkanlarının meskenlerle veya başka dükkanlarla hiçbir ilgisi olmayacaktır.
  • Balık temizleme işlemi tahta veya mermer masalarda yapılır.
  • Vatoz, köpekbalığı, kolon gibi balıkların küçük parçalar halinde bulundurulması, istiridyelerin kabuksuz satılması yasaktır. Midyeler kabuksuz olarak paslanmaz kaplarda ve temiz su içinde saklanabilir.
  • Balık satanlar su geçirmez önlük takacaklar ve çizme giyeceklerdir.
  • Satılan balıklar önce temiz ambalaj kağıtlarına sarılacak sonra naylon torbalara konarak alıcıya teslim edilecektir. Açıkta balık taşınması yasaktır.
  • Dükkanda bozulmuş, kokmuş, kokmaya yüz tutmuş ve solungaçları boyanmış balık satmak yasaktır.
  • Balıkçı dükkanlarında satılan balıkların cins ve fiyatını gösterir etiket bulunacaktır.
  • Balıkların kesilip hazırlandığı yıkandığı tezgah, bıçak, kap gibi malzemeler daima temiz tutulacaktır.
  • Balıkçı dükkanlarında su ürünlerinden başka gıda maddesi satılamaz.
  • Seyyar balık satmak yasaktır.
  • Semt pazarlarında balık satışı; Belediye Veterinerince muayene edilip rapor verilen balıkların su ve kanlarının etrafı kirletmemesi için gerekli tedbirler alındıktan sonra çinko kaplı tezgahlar ve kaplar içinde satılabilir.
   • Balık artıkları, yanlarında bulundurulacak, kapaklı madeni veya plastik kaplara konacak, dışarı atılmayacaktır. Balık kapları su geçirmez olacaktır. Balık ve artıklarının konduğu kaplar her zaman temiz tutularak kokması önlenecektir.
   • Balıkçılar balıkların günlük muayene raporlarını alıp denetimlerde ilgililere göstermek zorundadırlar.
   • Balıkçılar su geçirmez önlük takacak ve çizme giyeceklerdir.
   • Satılan balıklar temiz ambalaj kağıdına sarılacak, sonra naylon torba içerisinde müşteriye teslim edilecektir.
  • Balıkların taşınma koşulları; Balıklar satış yerinden itibaren içleri tamamen çinko kaplı, araları tecrit edici bir madde ile dolu kenarlı sandıklar içinde buzla istif edilmiş oldukları halde balıkçı dükkanlarına kadar taşınacaktır.
  • Diğer illerden şehrimize getirilecek balıklar için çıkış yerindeki Resmi Makamlardan balıkların cins ve miktarını, çıkış yer ve gününü belirten Veteriner sağlık raporu, veteriner bulunmuyor ise belediye ve köy Muhtarlarından menşe belgesi alınması ve bu belgelerin kontrole yetkili elemanlara gösterilmesi zorunludur.

  Madde 90 BAKKAL, ŞARKÜTERİ, SÜPERMARKET, KURUYEMİŞÇİ,
  KURUKAHVECİ VE MANAVLAR

  A Bakkal, şarküteri, süper market, kuruyemişçi, kurukahveciler;

  • İzinli alınan reyonda diğer bir gıda maddesi bulundurulamaz.
  • Dükkanın hiçbir tarafında zararlı haşarat ve kemirici hayvan girebilecek delik bulunmayacaktır.
  • Açıkta satılması mümkün olan her türlü gıda maddelerinin karıştırılarak satılması yasaktır.
  • Bakkal dükkanlarında, fare, sinek, böcek ve benzeri zararlıların bulunmaması için her türlü tertibat alınacaktır.
  • Mezecilerde; haşlamalar, sütlüler ve kurutulmuşlar, salamuralar, konserveler ve undan mamul mezelikler her türlü reçeller, her türlü peynirler, turşular, her türlü balık konservesi, et ve sebze mamulleri, tuzlu mezeler, sarmalar her türlü peynir, sucuk, pastırma, sosis, salam, jambon, tarama, tere yağ ve benzeri mezelik maddeler satılabilir.
  • Çürümüş, bozuk veya kurtlu kuruyemişleri satmak veya dükkanda bulundurmak yasaktır.
  • Toptan kuruyemiş ve kurukahve satan işyerleri ile imalathanelerde kullanılan ısıtma, kavurmanın şekli ve niteliğine göre itfaiye müdürlüğünce tespit edilecek yangın tedbirleri alınmış olacaktır.
  • Dükkanların içi, kahve kavanozları, kepçeler, teraziler ve camekanlar temiz olacaktır.
  • İçine yabancı madde karıştırılarak kavrulmuş ve öğütülmüş, dövülmüş kahve satılamaz.
  • Üstü açık kaplarda kahve ve çay bulundurmak yasaktır.
  • Kahvenin kavrulduktan sonra tavlanması için üzerine serpilecek suların içilebilir ve temiz olması zorunludur. Çekildikten sonra ağırlığını artırmak için su ile rutubetlendirmesi yasaktır.
  • Kahve konulan kese kağıtları yeni ve ince olacaktır. Kaba kağıtlar kullanılması yasaktır.
  • Kuruyemiş ve kurukahvecilerde kendi iş alanları konusuna giren çeşitler dışında başka bir gıda maddesi satılamaz.
  • Deterjanlar, çamaşır suları, mekanik temizleme tozlarının açıkta satışı yasaktır.

  B. Manavlar

  • Pişirilmeden yenilen sebze ve meyveler ayrı ayrı raflara konulacaktır.
  • Sebzelerin ıslatılması ve bunun için dükkanlarda varil ve benzeri kaplar bulundurulması yasaktır.
  • Pırasaların yeşil kısım beyazının bittiği yerden itibaren 12 cm. yi geçmeyecektir. Sapları bu suretle kesilmemiş pırasalarla, topraklı çamurlu veya ıslak sebzelerin kökleri ve dış yaprakları lahana ve karnabahar satılması yasaktır.

  C. Pazar Yerleri

  • Pazar yerine bir gün önceden getirilen mallar çevreyi kirletmeden hazırlanacak ancak kesinlikle satış yapılmayacaktır.
  • Pazar esnafı en geç saat 10'a kadar tezgahını kurup etiketlerini koymuş olacak. Zabıtaca damgalanmış etiketler Pazar sona erinceye kadar sergide müşterinin görebileceği yerde bulundurulacak, bu etiketlerde gösterilen fiyat üzerinde satış yapılmayacak ve damgalanmış etiketler kaldırılmayacaktır. Satışa sunulan malların faturalarını pazarcı esnafı yanında bulunduracak istenildiğinde ilgililere ibraz edecektir. Marul ve limon gibi bir sandıktan çıkarılan ancak çeşitli boylara yarılan emtialar içinde ayrı ayrı etiket damgalattırılacaktır.
  • Pazar içerisindeki reyonlar dışında ve yürüyüş alanlarına maydanozcu, limoncu gibi kişilerin sergi açmaları yasaktır. Sergilerin ön tarafına dolu veya boş kasa konulmayacaktır.
  • Pazarcılar kendilerine tahsis edilen yeri belediyenin müsaadesi olmadan başkalarına devir edemezler veya kiralayamazlar. Buna uymayanlar Ankara Pazar Yerleri Yönetmeliğinin 17 ve 22. Maddelerince cezalandırılacaklar.
  • Pazarcı esnafı pazarda çevreyi rahatsız edecek şekilde bağırarak satış yapamazlar, müşteriye kaba muamele edemez, her türlü kusur ve sert ifadede ve davranışta bulunamazlar.
  • Pazarcı esnafı etrafını ve pazarı temiz tutmaya, çöp ve artıkları ağzı kapalı çöp kutularına koymaya, dolan çöp kutularını umumi çöp bidonu ve depolama yerlerine götürüp dökmeye mecburdurlar. Ayrıca ıspanak, pazı, yaprak, taze soğan, marul, kıvırcık gibi sebzeleri ıslatarak satış yapamazlar.
  • Pazarcılar derneklerinden alacakları kimlik kartlarını yakalarına takma mecburiyetindedirler.
  • Pazarcılar, köylüler, üreticiler, üretici kooperatifleri ve kooperatif birlikleri, Pazar Yerleri yönetmeliği, Gıda Maddeleri Tüzüğü, Zabıta Yönetmeliği, Belediye Meclisi ve Encümen kararlarına, Belediyece verilecek Emirlerin tamamına uyma mecburiyetindedirler. Aykırı hareket edenler hakkında yönetmeliğin ilgili maddeleri uygulanır.
  • Pazar yerlerinde pazarcılar zabıta ve tahsildar gibi görevlilere saygı göstererek onların yasal işlemlerini yerine getirecekler, kendilerine yardımcı olmak üzere çalıştırdıkları personelin her türlü hareketlerinden sorumlu olup onların kusurları kendi hataları gibi görülerek işlem yapılır.
  • Pazar yerlerinde oturak ve ibreli teraziler dışında yaylı ve asma terazilerin, kırık ve eksik kiloların kullanılması yasaktır.
  • Her tezgah sahibi 40x50 cm.lik bir levha ile isim ve unvanlı tabela bulundurmak ve müşterinin görebileceği bir yere asma mecburiyetindedir.
  • Pazar içerisine küfe, tornet gibi etrafı rahatsız edecek ve görünümü kötü vasıtaların girmesi ve dolaşması, ayrıca saat 10.00'dan sonra Pazar içerisine hiçbir vasıtanın girmesi yasaktır.
  • Pazar içerisinde ateş yakmak, şemsiye, tente ve diğer malzemeler için demir kazık çakarak Pazar yerini ve zeminin tahrip edilmesi yasaktır.
  • Pazarcılar Derneği her Pazar yerindeki kayıtlı esnaf yerlerini plana göre isem ve adreslerini Zabıta Müdürlüğüne vermeye, ayrıca satış sona erinceye kadar bir dernek yetkilisini buldurmaya mecburdur.

  Madde 91: LOKANTALAR, KEBAPÇILAR, HAMBURGERCİ VE PİZZACILAR İLE
  BENZERİ İŞYERLERİ
  Müşterek hükümler:

  • Yemek pişirilecek tencereler ve benzeri kaplar paslanmaz çelikten olacaktır.
  • Mutfakta çalışan personelin beyaz önlükleri ve başlarında kepleri bulunacak, garsonlar tek tip elbise giyeceklerdir.
  • Yemeklerin açıkta bulundurulması ve açıkta pişirilmesi yasaktır.
  • Yemek pişirilen yerden dükkanın içine veya sokağa duman ve koku çıkarılması yasaktır. Buna göre baca tertibatı yapılacaktır.
  • Kırık ve çatlak kap, bardak, fincan, kaşık, çatal ve lekeli kirli, kokulu örtü, havlu ve benzeri şeyleri bulundurmak yasaktır.
  • Tuvalet ve lavabolarda el kurulamak için kağıt havlu veya kağıt peçeteler bulundurulacaktır.
  • Karışık, bozuk veya bozulmaya yüz tutmuş gıda maddelerini yemeklerde kullanmak ve bozulmaya başlamış yemekleri dükkanlarda bulundurmak yasaktır.
  • Listelerde etli yemeklerin hangi cins hayvana ait etle yapıldığı gösterilecektir.
  • Pakette kebap ve yemek satış yerlerine masa sandalye konulamaz ve içeriye servis yapılamaz.
  • Her türlü artık ve süprüntüler için ağzı kapaklı çöp kapları olacaktır.
  • Cadde ve sokaklarda balık, köfte ve benzeri gıda maddeleri kızartmak veya her ne surette olursa olsun seyyar lokantacılık yapmak yasaktır.

  Madde 92: PASTA, ÇÖREK, ŞEKER VE ŞEKERLEME, TAHİN HELVASI
  İMALATHANELERİ

  • Bina kargir ve müstakil olacak (bir başka mesken, imalathane ve satış yeri ve benzeri yerler ile ortak kullanılan yeri olmayacaktır.) Hammaddelerin depo edileceği yer, pasta ve çöreği hazırlama, pişirme ve kapların yıkanma yeri ile işçilerin soyunma, yıkanma ve dinlenme yerleri ayrı olacaktır.
  • İmalathanenin yeterli aydınlatma ve havlandırma tertibatı olacak, kapı ve pencereleri dışarıdan ince bir telle örtülü bulunacaktır.
  • İçinde akarsu tertibatı olacaktır.
  • İşçilerin çalışılan yerde oturmaları, yatmaları yasaktır. İşçilere ait sağlık koşullarına uygun wc, el ve yüz yıkama yerleri imalathaneden ayrı olacaktır.
  • Ocaklardan çıkan dumanlar içeriye ve dışarıya zarar vermeyecek surette düzenli bacalardan çıkarılacaktır.

  Madde 93: ÇUKOLATA VE BİSKÜİ İMALATHANELERİ

  • Konut yerleri ile ve başka amaçla kullanılan dükkanlarla doğrudan doğruya bağımlı olmayan binalarda yapılmış olacaktır.
  • Zeminleri tamamen su geçmez maddeden, duvar ve tavanları kargir olacak ve her tarafı yeterli şekilde aydınlatılacaktır. Pencerelerin dış kısımları tamamen ince telle örtülecektir.
  • Bisküvi imalathanelerinde: İmalathane, büro kısmından ayrı olarak hammaddelerin depo edileceği yer, hammaddeleri hazırlama, hamur yapılma, silindirden geçirilme, kesilme, damgalama ve fırınlama bölümleri. Çikolata imalathanelerinde; kakao kavurma, değirmenleme, kalıplama yerleri ve buzluğu, ambalajlama ve mamul maddelerin depo edilme bölümleri, Ayrı ayrı olacaktır.
  • İmalathane ile doğrudan doğruya bağlantısı olmayacak bir yerde, işçiler için soyunup giyinme ve el yüz yıkama yerleri ile wc yapılacak ve içinde sağlık koşullarına uygun içme suyu bulunacaktır.
  • Bisküvi ve çikolata yapan ve ambalajlayan kişiler temiz bir iş gömleği ve kep giyeceklerdir.
  • Çikolata ve bisküvilerin imalinin tüm işlemleri aynı imalathanede yapılacaktır. Yapılan çikolata ve bisküviler gıda maddeleri tüzüğünün gösterdiği koşullara uygun olacaktır. Ambalajların üzerinde fabrikanın yeri, adı ve mamullerde kullanılan maddeler açıkça yazılacaktır.

  Madde 94: LÜKS SINIF PASTAHANELERE AİT İMALATHANELER

  • Lüks sınıf pastahanelere ait imalathanelerde,
   • Ham maddelerin depolama yeri,
   • Hazırlama ve pişirme yeri,
   • Bulaşık yıkama yeri olmak üzere 3 bölümü bulunacaktır. Bu bölümler birbirinden tamamen ayrı olabileceği gibi, uygun şekilde düzenlenmiş olmak kaydı ile yarım bölmelerle de ayrılabilir.
  • İmalathanelerin zemini en az mozaik, hazırlama ve pişirme yeri ile bulaşık yıkama yerinin duvarları yağlı boya olacak, zeminde yeteri kadar ucu lağıma bağlı ızgaralı sifonlar bulunacaktır.
  • İmalathanede yeteri kadar elektrik veya doğal gaz (likit gaz ve benzeri de olabilir) ocağı ve aynı nitelikte bir fırın, sürekli sıcak su akıtabilen tesisat, ayrıca ihtiyaca yeter büyüklükte üzerleri mermer veya fayans kaplı tezgahlar bulunacaktır. Bulaşık yıkama yerinin yıkama küveti sabit emaye, mermer veya paslanmaz çelikten yapılacak, ayrıca kurulama yerleri ile takımların temiz olarak saklanacağı raf ve dolaplar bulunacaktır İmalathane, pastahane ile bağlantısız olduğu taktirde yukarıdaki fıkrada sayılan hususlar ile bir bulaşık yıkama yeri, pastahanenin salondan ayrı uygun bir yerinde yapılmış olacaktır.
  • Hammaddelerin depolama yerlerinde, gerekli maddeler yeterli nitelikte, ağzı kapalı kutu ve dolaplarda saklanacaktır.
  • İmalathanede yeter adet ve büyüklükte aspiratör ile dışarıya açılan pencere ve kapılarında sinek telleri bulunacaktır. Yeteri kadar ağzı kapalı çöp kutuları olacaktır.
  • İmalathanede çalışan işçilerin beyaz önlük giymesi, hazırlama ve pişirme yerlerinde çalışanların başlarında kep bulunması, pastahanede çalışan diğer garson ve personelin tek tip kıyafet giymeleri zorunludur.
  • İmalathanede çalışan işçiler için ayrı bir tuvalet ve yeteri kadar soyunma dolabı bulunacaktır.

  Madde 95: KAHVEHANE, OYUN SALONLARI, ÇAY OCAKLARI VE ÇAY
  BAHÇELERİ

  • Kirli, yağlı bardaklar ile tabaklar ve fincanlar önce sodalı ve sabunlu veya deterjanlı sularla temizlenecek, sonra kaynar suyla durulanacaktır.
  • Çatlak, kırık bardak, tabak fincan vs. malzemeler kullanılmayacaktır.
  • Çay ve kahveleri karbonatlı su ile pişirmek yasaktır.
  • Oyun kağıtları temiz ve fazla yıpranmamış olacak, fazla kirli görülen kağıtlar-imha edilecektir.
  • Çay ocaklarına masa ve sandalye konulamaz.

  Madde 96: SİNEMA, TİYATRO, DÜĞÜN SALONLARI, SİRK VE LUNAPARKLAR

  Kapalı sinemalarda uyulacak koşullar:

  • Her sınıf sinemada Belediyeye bildirilmiş bir sorumlu müdür bulunacaktır.
  • Sinemaların istiabı; salon, balkon varsa loca adedine göre saptanır.
  • Sinemalarda, sinemanın projesi, taktik edilirken oturma yerlerinin miktar ve adedini ve koltuk numaralarını gösteren bir proje yapılır ve esas proje ile buda taktik ettirilir. Bu plan çoğaltılarak bilet satılan yerin, bilet alınırken görülebilecek şekilde bir yerine asılacaktır.
  • Makine dairesi; projesine uygun tamamen kargir olacak, makinistin her hangi bir tehlike anında burayı terk edebilmesi için ikinci bir kapısı bulunacaktır.
  • Makinistin çıkmasına yarayan kapı ve koridorlar kullanıma elverişli halde tutulacaktır.
  • Makine dairesinde ancak o gün gösterilecek filmler bulunabilecek ve bu filmlerden makine üzerinde bulunanlardan başkası, makineden yeteri kadar uzak bir yerde en az 1 metre yükseklikte özel saç dolaplar içinde saklanacaktır.
  • Film dolap ve sandıkları kesin olarak saçdan yapılacak ve film kutusu için ayrı ayrı bölmeler bulunacaktır. Makine dairesindeki film şeritleri bir makara içinde bulunacak ve bu makara ağızları ancak filmin geçebileceği kadar dar bir yarıktan ibaret olacaktır.
  • Film sarma makinesi, sinema makinesinden en az 1,5 metre uzakta bulunacaktır.
  • Film yapıştırmada kullanılan maddeden makine dairesinde en çok 30gr. bulundurulabilir.
  • Makine dairesinde, film oynatılması için gerekli olan maddelerden başka hiçbir şey bulundurulamaz.
  • Sinema makineleri, fabrikasyon standartlar dışında olamaz ve bu niteliği kaybeden makineler kullanılamaz.
  • Sinema makinesini idare edecek şahısların bu işe elverişli olduklarına dair bir ehliyetlerinin bulunması zorunludur.
  • Sinema oynadığı müddetçe makinist hiçbir yere ayrılamaz.
  • Makine dairesine makinist dahil hiç kimse yanar sigara ve pipo ile girmez, çakmak ve kibrit yanmaz bundan makinist sorumludur.
  • Sinemada çift makinist bulunacak, makine dairesinde bunlardan başka hiç kimse bulunmayacaktır.
  • Sinemalarda dinlenme ve sigara solanları dışında sigara pipo içmek yasaktır. Salonun muhtelif yerlerine yasağı gösteren okunaklı levhaların asılması zorunlu olup, yasağa uymayanların sinema sorumluları tarafından en yakın zabıta birimine bildirilmesi gerekir.
  • Sinema salon ve balkonlarında, geçitlere hiçbir surette sandalye konulamaz ve ayakta durulmaz.
  • Sinema, tiyatro ve benzeri yerler ilan ettikleri saatlerde gösteriye başlamak zorundadır.
  • Sinemalara gündüz 6, geceleri 12 yaşından aşağı çocuklar alınamaz.
  • Sinemalar sorumluları tarafından belirli zamanlarda dezenfekte edilecektir.
  • Açık hava sinemalarının ve benzeri yerlerin dış sühunet derecesi 15 den aşağı düştüğü taktirde müşteri kabul etmeleri yasaktır.
  • Bu yerlerde yangına karşı gerekli tertibat itfaiye Müdürlüğü Yönetmeliğine göre alınır

  Tiyatroların uyacakları koşullar:

  • . Binanın gerek ayrı olarak tiyatro için inşaa edilmiş olması, gerekse bir binanın muayyen bir bölümünün bu maksatla inşaa edilmiş olması halinde mutlaka tiyatro olarak tasdikli projesine uygunluğu saptanacaktır. Tiyatroların düzenlenen projelerinde;
   • Antre, fuaye, salon ve balkon sahne ile müştemilatı bayan ve bay artistler için yeter adet ve büyüklükte soyunma-giyinmeye elverişli makyaj odaları, duş, bayan ve baylar için ayrı ayrı olmak üzere yeter adette tuvalet, seyircilere ait bayan ve bay tuvaletlerinin mevcudiyeti nazara alınarak salon ve balkonlarda koltukların yerleri ölçüleri ile birlikte gösterilecek ve bu ölçüler salonda ilk sıranın sahneye uzaklığı 3 metre ve her koltuk düzeyi 50x50 cm. koltukların iki arkalık arası 90 cm. koltuk arkaları tamamen kapalı sahneye paralel yollar 100 cm. sahneye dik olan yollar 125 cm. olarak saptanmış olacaktır.
   • Tiyatronun ısıtılması mutlaka merkezi teshin sistemi ile olacak, klima ve benzeri ısıtma,soğutma ve havalandırma tesisatı bulunacaktır.
  • Aydınlatma, zarif avize ve apliklerle yapılacak veya dekora uygun şekilde gizli ışıklandırma olacaktır.
  • Tiyatronun bütün bölümleri şık ve modern şekilde dekore edilmiş olacaktır.
  • Tiyatronun antre, fuaye, sigara salonlarının zemini iyi cins mermer, plastik döşeme veya benzeri malzeme ile kaplanacak, salon zemini mutlaka ses çıkarmayan şık bir malzeme ile kaplı olacak antre ve fuayenin uygun bir yerine dekora uygun ve koltuk adedi ile orantılı şık malzeme ile yapılmış bir vestiyer bulunacaktır.
  • Sahne perdeleri otomatik açılıp kapanır iyi cins kumaştan yapılmış olacak, çıkış kapılarında aynı nitelikte tercihen otomatik perdeler bulunacak,çıkış kapılarında kırmızı uyarma lambaları olacaktır. Koltuk üstleri iyi cins kumaş veya en iyi nitelikte hakiki ve suni deri ile kaplı olacak, loca mevcut ise buradaki koltuklar da aynı nitelikte olacaktır. Locaların ayrıca askılıkları bulunacaktır.
  • Fuaye ve sigara salonlarında iyi cins kreşuvarlar ve ayaklı zarif küllükler bulunacaktır.
  • Fuayede veya varsa diğer salonlarından birinde şık malzeme ile yapılmış bir büfesi bulunacaktır.
  • Tiyatrolarda yangın söndürme tertibatı İtfaiye Yönetmeliğine uygun şekilde alınacaktır.
  • Oda ve cep tiyatroları da tasdikli projesine göre yapılmış ve sıra aralıkları 80 cm. olmak kaydı ile yukarıdaki hükümlere uygun olacaktır.
  • Hem tiyatro, hem sinema olarak kullanılan yerler sinema sayılır. Bu tür yerler sinemalar hakkındaki hükümlere tabidir.

  Madde 97: SAUNALAR VE HAMAMLAR
  Genel Esaslar:

  • Tarihi vasfı olan hamamlardaki tamir ve tadilat bu binaların korunması ile ilgili Resmi Makamların izni ile yapılabilir.
  • Her sınıf hamamların, her tarafının duvarları her sene badana ve yağlı boya yapılacak, hiçbir tarafından leke bulunmayacaktır.
  • Her sınıf hamamlarda çalışanların saç, sakal ve tırnakları kesilmiş ve temizlenmiş olacaktır. Bulaşıcı ve müşterileri iğrendirici hastalıkları taşımayacaklar, bu işte çalışmaya uygun olduklarına dair sağlık raporu alacaklar ve muayyen müddetlerde sağlık muayenesinden geçeceklerdir.
  • Her sınıf hamamlarda kullanılan takımlar ve örtüler mutlaka her müşteri için değiştirilecektir ve kullanılmış olanları yıkanıp kurutulduktan sonra ütülenecektir. Kirli, yıpranmış, yırtılmış takımlar, cildi tahriş edecek sabunlar kullanmak, sağlık ve Sosyal Yardım Bakanlığı'nın izni olmayan pudraların müşteriye verilmesi ve temizlenmesi için ustura bulundurulması yasaktır.
  • Kese, lif, sünger gibi yıkanmaya ve sabunlanmaya mahsus eşyanın kullanılmasından evvel kokuyu ve mikrobu önleyici maddelerle temizlenmiş olması zorunludur.

  Saunalar

  • Saunalar en az 10 adet soyunma kabini bulunacak şekilde olacaktır.
  • Yıkanma yerlerinden başka en az iki adet soğuk ve sıcak duş yeri olacaktır.
  • Sauna giriş kapısı yan tarafına "duş almadan saunaya girilmez" şeklinde yazılmış levha asılacaktır.
  • Sauna odası en az 9 m2 yüzeyinde olacaktır.
  • Sauna odasının etrafından fırınlanmış gürgen ağacı ile kaplı kademeli oturma yerleri ocaktır.
  • Soğuk ve sıcak duş yerlerine yakın sürekli akımı olan en az 1x1,5 metre ebadında soğuk su havuzu bulunacaktır. Bu bölüme yakın ayrıca bir masaj odası veya salonu olacaktır.
  • Saunaya, gelen müşterilerden sauna yetkilileri sıhhatini soracak, bunlar içerisinde kalp, böbrek yetmezliği, hipertansiyon bulunanlarla tüberküloz geçirmiş olanlar saunaya alınmayacaklardır. Şüpheli görülenler ancak doktor raporu getirdikten sonra saunaya alınırlar ve madde hükmü müşterileri önceden uyarma bakımından büyük puntolarla yazılarak, girerken görülebilecek bir yere asılı bulunacaktır.
  • 8. Saunalar, temizlik, zindelik amacı ile kullanılabileceği gibi, fizik tedavi amacı ile de kullanılabilir. Yalnız temizlik ve zindelik amacı ile kullanılanlar için yukarıdaki koşullar yeterli sayılacak ve açma izin belgesine (Fizik tedavisi kullanılamaz) kaydı yazılmayacaktır.

  Lüks Hamamlar

  Bu hamamlar en az üç bölümden oluşacaktır.

  • Bekleme ve dinlenme salonu,
  • Soyunma ve giyinme yerleri,
  • Yıkanma yerleri,
   • Binaya aralarında uygun bir aralık bulunan iki kapıdan girilecektir, kapılar hava akımına engel olacak şekilde inşaat edilmiş olacaktır. Girişte yeter büyüklükte bir antre ve onu takiben bekleme ve dinlenme salonu bulunacaktır. Bekleme ve dinlenme salonunun duvarları yağlı boya olacaktır. Zemin mermer veya beyaz mozaik ve üzerleri yolluklarla kapalı olacaktır. Bu salonunun uygun yerlerinde aynalar, rahat oturuşlu maroken veya benzeri malzeme ile kapalı koltuklar, sigara sehpaları ve iyi cins tablolar ve kreşuvarlar bulunacaktır. Bilet satışı yapan hizmetli de dahil olmak üzere antre ve bekleme salonundaki bütün hizmetliler beyaz ve her an temiz, ütülü gömlek giyeceklerdir.
   • Soyunma ve giyinme yerleri ile yıkanma yerleri iki bölümlü birbirinden ayrı kabinler halinde olacaktır. Soyunma ve giyinme bölümü en az 2,5 m2 olacak ve bu yerin zemini mermer veya mozaik ve duvarları rutubete dayanıklı şilteler ve her müşteride değiştirilen temiz ütülü örtü bulunan ve divan bulunacaktır. Ayrıca bir sigara sehpası ve kablosu, duvarda bir askılık ve ayna olacaktır. Yıkanma bölümü en az 2 m2, zemini soyunma bölümü ile aynı nitelikte duvarları zeminden itibaren en az 2 metre yüksekliğe kadar mermer veya fayans kaplı, üst tarafı tavan dahil rutubete dayanıklı bir madde ile boyanmış olacaktır. Müşterilere iyi cins temiz havlu verilecektir. Her kabinenin doğrudan doğruya içeri açılan havalandırma penceresi bulunacak,y bu kabinelere terlemenin önüne geçilmesi için klima cihazı bulundurulacaktır. Musluklar iyi cins nitelikte olacaktır.
   • Bu sınıf hamamlarda bulunan kabinelerin yarısı mermer kurnalı ve duşlu, diğer yarısı gömme küvetli ve duşlu olacaktır.
   • Kabin mevcuduna yeter adette alaturka ve alafranga tuvalet ve müştemilatı bulunacaktır.
   • Isıtma, merkezi teshin sistemi ile sağlanmış olacaktır. Havalandırma ve ışıklandırma ihtiyaca yeter ölçüde sağlanacaktır.
   • Gerekli sağlık koşullarını kapsayan kriterlere uygun bir çay ocağı bulunacaktır.

  1.Sınıf Hamamlar

  • Bu hamamlar en az 3 bölümden oluşacaktır.
   • Bekleme ve dinlenme salonları,
   • Soyunma ve giyinme yerleri,
   • Yıkanma yerleri,
  • Bekleme ve dinlenme salonu hamamın müşteri istiabına uygun büyüklükte zemini mermer veya beyaz mozaik, duvarları fayans veya açık renk yağlı boya veya kabarmayan badana olacaktır. Bu bölümde yeteri kadar koltuk, sandalye, sigara sehpaları ile sigara tablaları, kreşuvarlar, vestiyer, kapalı çöp kutuları ve aynalar bulunacaktır. Havalandırma için yeteri kadar aspiratör bulunacaktır.
  • Soyunma ve giyinme yerleri; Bir kişilik ve birden fazla (en çok 5 kişilik) olmak üzere iki kısımdan ibaret olacak ve havalandırma tertibatı bulunacaktır. Bir kişilik kabinlerin diğeri ile bağlantısı olmayacaktır. Bu yerler en az 2,5 m2 yüzeyde, duvarları tamamen yağlı boya olacak ve içinde kolay temizlenir ince muşambalı şilteli tahta şezlong bulunacaktır. Şezlongların genişliği en az 45 cm. boyu 170 cm. olacaktır. Burada ayrıca bir sehpa, sigara tablası, elbise askısı, ayna, sandalye veya koltuklar bulunacaktır. Bir kişilikten fazla olan soyunma yerlerinde mutlaka her şahıs için birer anahtarlık iyi cins dolap bulanacaktır. Soyunma yerinde kolay taşınır temizlenir, üzeri iyi cins muşamba kaplı divanlar bulunacaktır. Bu divanların üzerine her gün ve değişen temiz örtüler konulacak, duvarda aynalar ve yerde kreşuvarlar bulunacaktır.
  • Yıkanma yerleri mutlak alaturka ve alafranga olmak üzere iki kısımdan ibaret olacak ve havlandırma tertibatı bulunacaktır. Alaturka hamam kısmı basık olmayacak, mutlaka havalandırma tertibatı bulunacak ve bu tertibat her an faal bir durumda olacaktır. Kurna yerinin genişliği en az 2 m2 olacaktır. Kurnaların yarısını diğerleri ile irtibatlı olmayan hususi yerdeki kurnalar teşkil edecek ve bunlarda en çok iki kişi yıkanabilecektir. Kurnalar zemin ve duvarların iki metre yüksekliğe kadar olan kısmı tamamen mermer veya fayans olacaktır. Kapı yerlerinde müteharrik perdeler asılacaktır. Kullanılmış sular kapalı kanallarla pis su mecrasına akıtılacaktır.
  • Hamamın ısıtılması merkezi teshin sistemi ile ve aydınlatılması fenni koşullara uygun bulunacaktır.
  • Bu sınıf hamamların fen ve sağlık niteliklerini kapsayan bir çamaşırhanesi, bir ütü hanesi bulunacak, havlular kesin olarak müşteriye ait yerde kurutulmayacaktır.
  • Yeteri kadar alaturka ve alafranga tuvaletler ile temizlenme kabinleri ve pisuarlar bulunacaktır.
  • Fen, sağlık koşullarına uygun bir çay ocağı bulunacaktır.

  2.Sınıf Hamamlar

  • Bu hamamlar en az 3 bölümden oluşacaktır.
   • Bekleme ve dinlenme salonu,
   • Soyunma ve giyinme yerleri,
   • Yıkanma yerleri,
  • Bekleme ve dinlenme salonu hamamın müşteri istiabına uygun büyüklükte zemini mermer veya mozaik, duvarları zeminden 1,5 metre yüksekliğe kadar mozaik veya yağlı boya ile boyanmış olacaktır. Bu yerlerde yeter adette sandalye, sehpa, sigara tablaları, kreşuvarlar, aynalar ve kapaklı çöp kutuları bulunacaktır. Duvarlarda elbise askıları ve havlandırma için yeter adette aspiratör bulunacaktır.
  • Soyunma ve giyinme yerleri bir kişilik, üç kişilik ve umumi olmak üzere 3 bölümden oluşacak ve havalandırma tertibatı bulunacaktır. Bir kişilik kabinelerin genişliği en az 2,5m2, duvarları 150 cm yüksekliğinde yağlı boya olacaktır. Şezlong ve divanlar kolay taşınır ve temizlenir ince muşamba kapalı şilteli ve üzerlerinde her müşteride değiştirilecek örtüler bulundurulacaktır. Bu yerler hamam müşteri adedinin ¼'ünü kapsayacak adette olacaktır. Bu yerde müşterilere iyi cins ve temiz havlu verilecektir. Bu yerin duvarlarında aynalar, perde ve kreşuvarlar bulunacaktır.
  • Yıkanma yeri, basık olmayacak, bu yerde mutlaka havalandırma tertibatı bulunacak ve bu tertibat her an faal bir durumda olacaktır. Kurna yerinin genişliği 2 m2 olacak ve kurnalar mermer ve en az ¼'ü diğerleri ile irtibatı olmayan hususi yerlerde teşkil edilmiş olacak ve bunlarda ancak bir kişi yıkanacaktır. Zemin tamamen mermer, duvarlar 2 metre yüksekliğe kadar mermer veya fayans ile kaplı olacaktır. Kullanılmış sular kapalı kanallar ile pis su mecrasına akıtılacaktır. Yeteri kadar tuvalet ve temizlenme kabinleri bulunacaktır.
  • Hamamın ısıtılması merkezi teshin sistemi ile olacak aydınlatılması ihtiyaca yeter nitelikte olacaktır.
  • Fen ve sağlık koşullarına uygun bir çay ocağı bulunacaktır.

  3.Sınıf Hamamlar

  • Bu hamamlar en az 3 bölümden oluşacaktır.
   • Bekleme yeri,
   • Soyunma ve giyinme yerleri,
   • Yıkanma yerleri.
  • Bekleme yeri hamamlar müşteri istiabına uygun büyüklükte olacak, zemini mozaik veya şaplı beton, duvarları zeminden itibaren 1,5 metre yükseklikte yağlı boya olacaktır. Bu yerde yeteri kadar temizlenmesi kolay kanepeler, kreşuvarlar ve en az bir ayna ile duvarda elbise askıları bulunacaktır.
  • 3 kişilik, 5 kişilik ve umumi soyunma yerleri olacaktır. 3 ve 5 kişilik soyunma yerleri bulundurulması ihtiyaridir. Umumi soyunma ve giyinme yerlerinde o kısmın müşteri adedini alabilecek adette kanepeler ve yeter büyüklükte kilitli dolaplar bulunacak ve bu kısımda soyunan müşterilere yıkanmış ve ütülenmiş havlular verilecektir. 3 ve 5 kişilik yerler var ise onlarda umumi kısmın koşullarına uygun olacaktır.
  • Yeteri kadar tuvalet, pisuar ve temizleme kabinleri bulunacaktır.
  • Yıkama yeri basık olmayacak bu yerde mutlaka havlandırma tertibatı bulunacak, bu tertibat her an faal durumda olacaktır.
  • Isıtma kalorifer yoksa iyi cins borulu gaz veya kömür sobaları ile sağlanacaktır. Çay ocağı var ise gerekli sağlık koşulları ve kriterleri taşıyacaktır.

  Madde 98: OTEL, HAN, PANSİYONLAR
  Tüm otellerde;

  • Karyolaların somyaları temiz ve düzenli olacak, kırık dökük olmayacak, yatak takımları, havlu ve benzeri eşyalar her müşteri değiştikten sonra, devamlı kalan müşteri içinde sık sık yıkanıp temizlenecektir.
  • Haşaratın üremesine meydan verilmemek için sık sık dezenfekte edilecektir.
  • Bu yerlerin içinde bahçe veya avlularında hayvan beslemek, odalarında ve koridorlarda ve avlularda ve ne şekilde olursa olsun yemek pişirmek yasaktır.
  • Her sınıf otel, han, pansiyonlarda Belediyece tasdikli ve yeteri kadar tarife bulundurulacak ve bunlar müşterilerin görebilecekleri yerlere asılacaktır.
  • İtfaiye Yönetmeliği hükümlerine uygun şekilde yangın söndürme tertibatı alınacaktır.
  • Odalarda tarifede gösterilenden fazla yatak bulundurulmayacaktır.

  Madde 99:BERBER, KUAFÖR, GÜZELLİK SALONLARI
  Müşterek Hükümler

  • Her sınıf berber dükkanlarında soğuk ve sıcak su tertibatı olacak ve bu yerlerde başka bir sanat yapmak veya lavanta, kolonya ve pudra gibi tuvalete ait eşyadan başka bir şey satmak yasak olduğu gibi başka işlerin yapıldığı dükkanlarda da berberlik yapmak yasaktır.
  • Her sınıf berberlerde kullanılan havlular ve önlükler her an temiz olacak ve bir defa kullanıldıktan sonra yıkanıp ütülenmeden tekrar kullanılmayacaktır. Pudralar her müşteriye ayrı ayrı bir pamuk parçası ile sürülecek ve bir defa kullanılan pamuklar atılacaktır.
  • Her sınıf berber dükkanlarında ehliyet almadan berberlik ve kalfalık yapmak yasaktır. Her berber veya kalfa ehliyetlerini müşterilerin görebilecekleri bir yere asmak zorunluluğundadır. (Kuaförlerde bu hükme tabidirler.)
  • Pamuk, lizol ve benzeri sağlık malzemeleri kapaklı iyi cins kaplarda saklanacak, usturalar, gerekli makine ve makaslar en iyi cinsten olacak ve özellikle usturalar ciltte tahriş yapacak şekilde eskimiş olmayacak, yeteri kadar elektrikli saç kesimi makinesi bulunacaktır.
  • Sabun, krem, pudra ve kolonya gibi maddeler iyi nitelikte olacak, kılları dökülmüş tıraş fırçaları kullanılmayacaktır.
  • Lavabolar fayans ve yeteri büyüklükte olacak ve bunların sürekli sıcak ve soğuk su tertibatı olacaktır.
  • Çalışanların beyaz iş gömlekleri her zaman temiz ve ütülü olacaktır.
  • Çalışanların iş gömlekleri ile elbiselerin asılacağı ayrı bir dolap veya salonda görülmeyecek bir vestiyer bulunacaktır.
  • Müşteriye takılan tıraş önlükleri temiz ve iyi cins ve her müşteride değiştirilecektir.
  • Tıraş olurken müşterilerin koltukta başlarını dayadıkları yer, her müşteri için ayrı ve temiz kağıt havlu ile örtülecektir.

  Madde 100: ÇAMAŞIRHANELER

  • Çamaşırhanelerin her tarafının zemini ve zeminden 2 metre yüksekliğe kadar duvarları her an yıkanabilir şekilde su geçmez maddelerden olacaktır. Bütün sular hiç birikinti yapmadan üzeri kapalı kanallarla ızgaralı ve sifonlu delikler vasıtasıyla lağıma akıtılacaktır.
  • Çamaşırhanelerin her tarafı bol gündüz ışığı ile aydınlatılacak ve meydana gelen buhar vs. aspiratörler vasıtasıyla derhal yok edilecektir.
  • Her çamaşırhanenin biri kirli çamaşırhane kabulüne, diğeri temiz çamaşır teslimine ait ayrı ayrı odası bulunacaktır.
  • Bulaşıcı hastalıklar çamaşırlarını dezenfeksiyon merkezinde temizlemeden çamaşırhaneye kabul etmek yasaktır.
  • Ütü dairesi yıkama kısmından ayrı bulunacaktır.
  • Kirli çamaşırların müesseseye nakli için %4 krizikol sodik mahlulü ile ısıtılmış özel torbalar kullanılacaktır.

  Madde 101: KULLANILMIŞ EŞYA SATANLAR

  • Kullanılmış eşya alım ve satımı ancak bu amaçla açılmış bulunan dükkanlarda yapılabilir. Başka yerlerde veya gezici olarak kullanılmış eşya almak ve satmak yasaktır.
  • Kullanılmış elbise, çamaşır, döşeme vs. alınıp satılmadan önce Belediye tarafından dezenfekte edilerek üzerlerine mühür veya işaret konulacaktır. Mühür, işaret taşımayan veya sorulduğunda dezenfekte edildiğine dair bir belge ibraz edilmeyen kullanılmış eşyalar dükkanlarda bulundurmak veya satmak yasaktır.
  • Kullanılmış ve kullanılmamış eşyayı bir arada bulundurmak yasaktır. Kullanılmış ve kullanılmamış eşyayı birlikte satanlarda bunlara ait kısımlar birbirlerinden bir bölme ile iyice ayrılmış olacaklardır.

  Madde 102: SEBZE BAHÇELERİ

  Her ne suretle olursa olsun lağım suları ile bahçe sulamak ve gübre olarak insan dışkısı kullanmak yasaktır. Bu suretle kirletilmiş sebzeler imha edilecek, içinden ve yakınından açıkta lağım geçen yerlerin sebze bahçesi olarak kullanılmaları yasaktır. Sebze bahçelerindeki kuyu ve havuzların her an temiz tutulması zorunludur.

  MÜŞTEREK HÜKÜMLER

  Madde 103:

  Dükkan, fabrika, imalathane, sinema, tiyatro, otel, lokanta, kahvehane ve gazino gibi halka açık olan yerlerde ve bu yönetmelikte açıkça adı geçmeyen diğer yerlerde yangına karşı güvenlik önlemi Mersin Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü'nün ilgili yönetmeliğindeki hükümlerine göre alınır.

  Madde 104:

  Resmi kuruluşlar, dernekler ve kamu kurum niteliğindeki meslek kuruluşlarına ait lokallerde, yemek verilmesi halinde lokantaların, eğlenilmesi ve oyun oynanması halinde kahvehanelerin ve yatılması halinde de otellerin en az 3. Sınıf nitelikleri aranır.

  Madde 105:

  İşyerlerinde çalışanların içme ve kullanma suyu ihtiyacı; yeterli, sağlıklı, içme ve kullanmaya uygun bir şekilde temin edilir.

  Madde 106:


  Belediye sınırları ve mücavir alanlar dahilinde şehir su şebekesinin bulunmadığı (MESKİ'den alınacak belge ile o bölgede şebekenin olmadığı bildirilirse) yerlerde işyeri açma ve çalışma ruhsatına tabi işyerlerinde, şehir suyu bulunmaz ise kullanılan suyun sağlığa zararlı olmadığının raporla kanıtlanması zorunludur.

  Madde 107:


  Elektrik üretiminde kullanılan sabit jeneratörler için ayrı bina veya bina içerisinde bir bölüm ayrılacaktır. Taşınabilir jeneratörler için Belediyeden izin almak gerekir. Bu Jeneratörlerin gürültüsünün halkı rahatsız etmemesi için kauçuk veya sünger yataklık ve egzoz susturucusu kullanmaları zorunludur.

  Madde 108:


  Ruhsata tabi bir işyerinde ruhsat harici başka bir şeyin yapılması, satılması ve teşhiri yasaktır.

  Madde 109:


  Bu yönetmeliğe tabi tüm işyerleri, niteliği ve içerisinde bulunması gereken ilaçların cinsi, Belediye Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü'nce saptanmış birer ecza dolabı bulundurmak zorundadır.

  Madde 110:


  2464 Sayılı Belediye Gelirleri Yasası'nın yürürlüğe girdiği 1.7.1981 tarihinden sonra açılmış olan ve Belediye ruhsatına tabi olmayan işyerlerinin Belediyeden işyeri açma izin harcı belgesi almaları zorunludur. (Özel beden eğitimi ve spor tesisleri, tuhafiyeciler, ayakkabıcılar, kuyumcular ve benzeri işyerleri).

  Madde 111:


  Gıda maddeleri ve umumi sağlığı ilgilendiren eşya ve levazımdan tahlil için numune alınması gerektiğinde umumi hıfzısıhha yasası ve Gıda Maddeleri Tüzüğü hükümleri uygulanır.

  Madde 112:


  Doğrudan doğruya halkla temas halinde bulunan, gıda üretim ve satışı yapılan işyerlerinde çalışan personelin temiz iş gömleği giymeleri zorunludur.

  Madde 113:


  Belediye açma iznine tabi ticarethane ve müesseseler ile, kaloriferli bina sahip ve yöneticileri teftiş defteri almaya, bulundurmaya ve bölgelerdeki Belediye Zabıta karakollarına tasdik ettirip denetime gelen ilgililere ibraz etmeye mecburdurlar.

  Madde 114:


  İşyerlerinde zaruri ihtiyaç maddelerini toptan satan yerler sattığı maddelerin fiyatlarını, çıkış yerlerini ve satış fiyatı hakkındaki istenilen bilgileri ibraza zorunludur. Belediyece istenildiğinde mal stok miktarları bildirilecektir.
  • Zaruri ihtiyaç maddelerini, saptanan azami satış fiyatı ve narhtan fazlasına satmak yasaktır.
  • Umumi yiyip içmesine, yatıp kalkmasına, taranıp, temizlenmesine, eğlenmesine mahsus lokanta, birahane, gazino, kahvehane, içkili yerler, han, otel, hamam, sinema, tiyatro, bar, dansing, berber, kuaför ve benzeri yerleri işletenler buralarda yenilecek ve içilecek şeylerle yapılacak işlerin hizmet ve giriş ücretine ait tarifelerini Belediyelerce belirlenen ebatlardaki levhalara iri, okunaklı harflerle yazıp, bunları ilgili Belediyeye tasdik ettirdikten sonra herkesin görebileceği yerlere asmak zorundadırlar. Lokanta, birahane vs. yerlerde bu tarifelerin küçültülmüş örneklerinin masalar üzerinde bulundurulması zorunludur.
  • Ulaşım Koordinasyon Merkezi (UKOME) tespit edilen, taşıt araçları ücret tarifelerine aykırı harekette bulunmak, taksimetrede yazan veya tarifede belirtilen ücretten fazla istemek veya almak yasaktır.

  Madde 115:

  Minibüsler çalıştıkları hatların taşıma ücretini belirtir tarifeyi kolayca görülebilecek bir yere asmak zorundadırlar. Ücret tarifesi saptanmış araç sürücüleri, çalıştırdıkları sürücülerin ikametgah kayıtları ile nüfus cüzdanlarının tasdikli bir suretini aracı teslim etmeden önce almak, muhafaza etmek ve yetkililerce istenildiğinde vermek zorundadır.

  Madde 116: ÖLÇÜ VE TARTI ALETLERİ

  • Ölçü ve tartı aletlerinin, Ölçüler ve Ayar Kanunu ve Yönetmeliğindeki biçimleri ve nitelikleri taşıması ve temiz tutulması zorunludur.
  • Damgalanmamış, hileli ölçü ve tartı aletleri kullanılması ve bulundurulması yasaktır.
  • Tartılacak şeylerin ağırlıklarını etkileyecek, alıcıyı zarara sokacak derecede kalın kaba kağıtlara veya bunlardan yapılmış keselere veya her neden yapılmış olursa olsun, kutu vs. cinsinden kaplara koyarak tartmak yasaktır. Alıcı isterse satılan şeyi büsbütün kağıtsız, kapsız olarak ya da bunların darasını çıkartarak tarttırabilir.
   • Kapalı kutu, paket, konserve vs. şeklinde satılan sanayi mamulleri ve gıda maddelerinin kolaylıkla görünür yerlerine satılan malın cinsi, kilo veya litre ile satılan özellikte ise brüt ve net kilogramları, litreleri, metre ile satılıyorsa kaç metre olduğu, paket içinde bulunuyorsa kaç adet olduğu yazılacaktır. Bu şartları taşımayan emtiaların satışı yasaktır.
   • Ambalajında belirtilen veya yetkili makamlarca tespit edilen miktarlara uymayan bir malın satışa arzı yasaktır.
  • İşyerlerinde el terazisi veya yaylı terazi bulundurmak (kullanılması dahi) yasaktır.

  Madde 117: ETİKETLER

  • Satışa arz edilen veya satılmak üzere ve örnek olarak bulundurulan tüm malların üzerine etiket konulması mecburidir.
  • Etiketlerin müşterilerce iyice görülebilecek ve hangi mala ait olduğu açıkça belli olacak şekilde konulması zorunludur.
  • Manavlar ve Pazar esnafı, satmak üzere bulundurdukları ve satışa arz ettikleri yaş sebze ve meyvelerin alış faturalarını istenildiğinde yetkililerce göstermek zorundadır.
   • Manavlar dükkanlarında satılan yaş meyve ve sebze faturalarını tanzim tarihinden itibaren 1 ay,
   • Pazar esnafı ise faturalarını tanzim tarihinden itibaren 1 hafta müddetle saklamak mecburiyetindedirler.
  • Üzerlerinde, o işyerine ait reklam olan etiketler nizami olmak kaydı ile kullanılabilir. Yalnız fiyat belirtilen reklam etiketleri belli bir yerinde nizami etiket bulundurulması ve Belediye tarafından damgalanmış olması kaydıyla kullanılabilir.
  • Seri imalat sonucu paket, tüp (LPG) dahil, kutu, şişe ve benzeri ambalajlar içerisinde satılan sanayi ürünleri ile gıda maddelerinin üzerinde imal edilen yer ve tarihi, varsa tescilli markası, ürünün özellikleri ve saklanma süresini belirten ambalaj etiketi mutlaka bulunacaktır. Gıda maddesi ve diğer malların üretim ve satışında TSE standartlarına aynen uyulacaktır.

  Madde 118: KAR HADDELERİ

  Sergilerde, fatura ibrazı yapılmayan sebze ve meyvelerin satış bedeli toptancı halden faturalı olarak çıkan sebze ve meyvelerin fiyatını geçemez.

  Madde 119: TEMİZLİK KOŞULLARI

  • Yenilecek ve içilecek şeyleri yapanlar ve satanlar, çalışılan yerin her tarafında, imalathanede ve satılan mallarda, kullanılan her türlü araç ve gereçte temizlik şartlarına uymak zorundadır. Alışverişin her kısmında doğruluk, halka iyi muamele etmek şarttır.
  • Bu koşullara aykırı hareket etmek yasaktır.
  • Yenilecek ve içilecek şeyleri imal edenler ve satanların, işyerlerinde gerek malzemelerin hazırlanmasında gerekse bunlara ait kapların, işçilerin ve müşterilerin temizlenmelerinde şehir suyu kullanmaları şarttır.
  • Bu gibi yerler yatakhane ve mesken olarak kullanılmaz, gıda maddelerinin sıhhi şartlarını her hangi bir suretle bozabilecek başka işlere tahsis edilemez.
  • Yenilecek veya kullanılacak her hangi bir maddeyi içini sarmak veya koymak için kullanılan her türlü kağıtlarla, kese kağıtları temiz bir kutu içinde bulundurulacaktır. Bunların parmaklar ağızla ıslatılarak tutulması, üflenerek açılması, gazete, dergi gibi basılı veya kullanılmış kağıtlardan yapılmış kese kağıdı ya da ambalaj kağıdı kullanılması yasaktır. (Firmalar tarafından özel olarak bastırılanlar hariç).
  • Şeker, şekerleme, kuru veya yaş pasta, simit gibi tekrar pişirilmeden, yıkanmadan, soyulmadan yenecek maddeleri satanlar, bunları temiz kaplar içinde muhafaza edecek, temiz, küçük kürek, kaşık, kepçe veya maşa gibi araçlarla alıp, uygun kutu veya kağıtlara elle dokunmadan koyacaklardır.
  • İşyerlerini kuru olarak süpürmek yasaktır.
  • Kasaplar, balıkçılar ve benzeri gibi yağlı kokulu şeylerle temas eden esnafın kirli elleriyle para alıp vermeleri yasaktır.

  MADDE 120: SAĞLIK KARNESİ

  • Halkın yiyip, içmesi, taranıp temizlenmesi, yatıp kalkması ve eğlenmesiyle ilgili tüm müesseselerde çalışan veya çalıştırılan kimselerin Belediye tabipliklerince sağlık muayenelerinin yapılarak sağlık karnesi almaları zorunludur. Sağlık muayeneleri Umumi Hıfzısıhha Yasası'nın hükümleri uyarınca yapılır.
  • Sağlık karnesiz çalışan veya süresi içinde periyodik kontrolünü yaptırmayan her kişi için işlem yapılır. Bu kişileri çalıştıran işyeri ve kuruluşların sahipleri veya yetkilileri de sorumlu tutulur.

  Madde 121: İşyerlerinin ve araçların önünde gezerek müşteri çağırmak

  • Her türlü ticaret ve sanatla uğraşanlar ile esnafın müşteri çağırmak veya dikkat çekmek amacıyla işyerlerinin veya araçlarının önünde gezmeleri, bağırmaları veya işyeri içinde işaret veya bir takım sözlerle müşterileri davet etmeleri yasaktır.
  • Pazar yerlerindeki satıcılar bulundukları yeri ve çevrelerini temiz tutmak, civardaki sokakları kirletmemek, kendilerine gösterilen yerden fazla yer işgal etmemek, her türlü sağlık koşullarına uymak, her hususta temizliğe son derece özen göstermek ve bağırarak satış yapmamak zorundadırlar. Alıcılarda yerleri kirletmeyeceklerdir.

  V. BÖLÜM
  VETERİNER HİZMETLERİ ÜNİTESİ
  GENEL HÜKÜMLER
  1. KISIM

  Madde 122: Hayvan satmak, kesmek, damgalatmak;

  • Kasaplık hayvanların hayvan borsası veya Belediye denetimindeki hayvan pazarları dışında yol ve meydanlarda satılması yasaktır. (Ancak, kurban bayramlarında Belediyenin tespit ettiği yerlerde satılabilir.)
  • Hayvanlar borsa ve pazara sahiplerinin ad ve adreslerini, çıktıkları il, ilçe ve köyü, hayvanlarda salgın hastalık bulunmadığını gösterir Veteriner veya sağlık raporu ile getirilir. Hayvan borsa ve pazarları Belediye Veterineri ve Zabıta Müdürlüğü'nce devamlı kontrol edilir.
  • Kasaplık hayvanlar yalnız Belediye mezbahalarında kesilir. Belediyece teknik imkanları olan kuruluşlara (Et ve Balık Kurumu gibi) özel anlaşmalarla bu görev verilebilir. Şehir içinde açık ve kapalı her hangi bir yerde kasaplık hayvan kesmek, damgalanmamış et ve sakatatı satmak, lokanta, kebapçı gibi dükkanlarla resmi, özel kuruluşların tabldotlarında bu gibi etleri kullanmak, başkalarına yedirmek, bu maksatla şehir içinde bulundurmak, bir yeden başka bir yere götürmek veya dışarıdan Belediye sınırları içine sokmak yasaktır.
  • Kasaplık kanatlı hayvanların kesim yerleri; Kasaplık kanatlı hayvanların kesim yerlerinin asgari teknik ve hijyenik şartlarını gösterir Yönetmelik hükümlerine uygun olacaktır.
  • Canlı ağırlığı 16 kg. dan aşağı olan kuzuları kesmek yasaktır.
  • Kesilmek üzere mezbahaya sevk edilen hayvanların çıkış yerlerini, sahiplerinin ad ve adreslerini, hayvanların tür ve adetlerini, sağlık durumlarını gösterir Veteriner sağlık raporu ile götürülmeleri zorunludur.
  • Belediye sınırları içinde kesilen veya belediye sınırları içine mezbuh olarak getirilen etlerin ve organların Veteriner tarafından muayene edilip damgalanması gerekir. Diğer il ve ilçelerin mezbahalarında kesilip belediyemiz sınırları içerisine getirilen küçük baş, kanatlı hayvan etleri ile büyük baş hayvan etleri Hayvan Sağlığı ve Zabıtası Yönetmeliği'ne uygun şekilde getirilecektir. Belediye hudutları dışında, mezbaha dışı kesilip damgasız olarak ilimize getirilen ve Belediye Veterineri tarafından muayene ve damga edilmeksizin satışa arz edilen etler kaçak kabul edilir. Bu etlerin laboratuar muayenesi sonunda yenilebilir durumda olduğu tespit edilirse Belediye Gelirler Yasası'nda belirtilen harç alınarak et sahibine satmak üzere teslim edilir. Özellikle ilgili ücret et sahibinden alınır. Diğer il ve ilçe mezbahalarında kesilip mezbuh olarak ilimize getirilen hayvanların sahibinin isim ve adresleri ile tür ve miktarını bildirir Veteriner raporuyla getirilmesi zorunludur.

  Madde 123:

  Şehir içinde etler ve sakatat, sağlık koşullarına uygun ve bu amaçla yapılmış olan araçlarla taşınacaktır. Bu araçların her tarafı kapalı ve içleri düzenli bir surette galvanize saç veya çinko ile kaplanmış olacaktır. İçeriye hava akımı vermek için ince tel ile kapalı hava delikleri bulundurulacaktır. Frigo firik veya termos tertibatlı araçlarda et taşıma sırasında soğutma ve havalandırma tertibatları çalışır durumda olacaktır. Etler bu araçların içinde gövde veya parçalar halinde asılı bulundurulacaktır. Aracın zeminine et ve sakatat bırakılması yasaktır. Çengellerin yetersiz olduğu zamanlarda paslanmaz demir ızgaralı sehpa ve raflar kullanılabilir. Bundan başka her türlü etlerin açıkta götürülmesi yasaktır. Dışardan kesilmiş olarak şehre getirilen ve Hayvan Sağlık Zabıtası Yönetmeliği hükümlerine bağlı bulunan etlerin taşınmasında bu maddeye tabidir.

  Madde 124:

  Soğuk hava depolarına damgasız et alınması yasaktır.

  II.KISIM

  Madde 125: AVLANMAK, HAYVAN BESLEMEK, AHIR VE AĞILLAR AVLANMAK

  Şehir içinde her neden olursa olsun ses çıkaran veya çıkarmayan tüfeklerle veya sapan veya benzeri aletlerle veya elle taş vs. atarak avlanmak yasaktır. Ceza sorumluluğu çağına gelmemiş olan küçük çocukların bu gibi hareketlerine mani olmayan veli ve vasileri sorumludur.

  Madde 126: HAYVAN BESLEMEK

  Hayvan besleyenlerin uyacakları koşullar;

  • Yollarda ve meydanlarda hayvan oynatmak, dövüştürmek, teşhir etmek ve dövmek yasaktır.
  • Belediye sınırları içinde konut sahalarındaki evlerde ve apartmanların her hangi bir yerinde, tavuk ve diğer kümes hayvanları beslenmesi için kümes yapılamaz ve her ne surette olursa olsun kümes hayvanı ve güvercin beslenemez.
  • Taban alanı 20 m2'yi geçen kümesler tavuk üretme çiftliği kabul edilir.
  • Belediye sınırları içinde konut sahalarının en az 1000 metre uzağında sağlık teşkilatı, Belediye sağlık teşkilatı ve Veteriner teşkilatınca uygun görülecek bölgede tavuk üretme çiftlikleri tesisine izin verilebilir.
  • Canlı civciv satış yerleri;
   • Bu satış yerleri Belediyeden işyeri açma ve çalışma ruhsatı almaya zorunludurlar.
   • Kuluçka ve ana makinelerinin bulunduğu üretim bölümü, teşhir ve satış yerinden duvarla ayrılmış olacaktır.
   • Zemin ve duvarların zeminden 1,5 metre yüksekliği beton, karosimon, karomozaki, fayans gibi kolay yıkanabilen bir maddeden olacaktır.
   • Teşhir ve satış yerinde civcivleri koyacak ısıtma havalandırma ve aydınlatma tertibatı, camlı dolaplar bulunacaktır.
   • Pislikleri koymak üzere, kapaklı yeteri miktarda çöp kabı olacaktır.
   • Bu dükkanlarda yumurtadan başka gıda maddeleri satılamaz.
   • Üretim bölümü bulunmayan dükkanlar teşhir ve satış yeri şartlarına uymak zorundadır.
  • Canlık civciv satış yerlerinin uyacağı sağlık koşulları; Kanatlı hayvanların salgın hastalıklarını önlemek için canlı civciv satan dükkanların aşağıdaki şartlara uyması gereklidir.
   • Ruhsat almada aranan asgari şartları yok edemezler veya olumsuz yönde değiştiremezler.
   • Ana makineleri, kafes ve camekanları daima temiz bulundurulacak her yeni kullanıştan önce dezenfekte edilecektir.
   • Satılan civcivlere yabancı veba aşısı (burun, göz damlası) yapılmış olduğuna dair Veteriner raporu olacak, istek üzerine gösterilmek üzere satış yerinde hazır bulundurulacaktır. Aşısız civciv satışı yasaktır.
   • Satılan civcivler, havalandırma deliği açılmış mukavva veya plastik kutularda alıcıya teslim edilir.
  • Belediye sınırları içinde süs, bekçi veya av maksadı ile beslenen her nevi köpekler Belediyeye kayıt ettirilerek marka alınması zorunludur.
  • Her ne surette olursa olsun Belediye sınırları içinde başıboş köpek gezdirmek ve kendi haline terk etmek yasaktır.
  • Cadde, sokak, meydan ve genel taşıt araçlarında, halka açık yerlerde markasız, ağızlıksız ve tasmasız, köpek gezdirmek yasaktır. (Tasması, kayışı veya zinciri etrafındakilere zarar vermeyecek kadar kısa olacaktır.)
  • Kuduz köpek veya diğer hayvanlar tarafından ısırıldığı saptanan kedi ve köpekler Belediyeye kayıtlı olsun veya olmasın Belediyenin bu işle ilgili birim tarafından kontrol altına alınır.
  • Başıboş ve sahibinin yedeğinde olmayan köpekler sahipsiz addedilerek toplattırılır. Belediyece verilmiş tasması bulunan ve serbest dolaştığı görülen köpekler kaydına göre sahibine haber verilir. Sahibi hakkında cezai işlem yapılır.
  • Süs hayvanları satış yerleri;
   • Süs hayvanları satış yerleri, satışı yapılan hayvan miktarına orantılı büyüklükte, havadar ve aydınlık olacaktır.
   • Zemin ve duvarlar kolay yıkanabilen mermer, fayans ve karo fayans gibi maddelerle kaplı olacaktır.
   • Şehir şebekesine bağlı su tesisatı olacaktır.
   • Dükkanlar koku ve çeşitli parazitlere karşı sürekli dezenfekte edilecektir. Hayvanlarda dış parazit bulunmayacaktır.
   • Süs hayvanı satışı yapılan yerler umuma açık gıda maddesi yapan ve satan yerlerden (lokanta, birahane, şarküteri, market ve benzeri) en az 100 metre uzaklıkta olacaktır.
   • Her kafes ya da koruma yerinde en fazla bir adet hayvan bulundurulacaktır. Kafesler hayvan türlerine göre yeterli sayıda ve büyüklükte olacak ve her kafeste yemlik, suluk bulunacak, kafes malzemesi paslanmaz ve kolay temizlenebilir olacaktır.
   • Kedi, köpek, tavşan, maymun gibi evcil hayvanlardan dükkanda en fazla 5'er adet bulundurulabilecektir.
   • Yılan, kertenkele, kurbağa gibi hayvanların muhafaza edildikleri özel koruma yerlerinde, doğal yaşamlarındaki ortam sağlanacaktır.
   • Süs hayvanları satışı yapılan yerlerdeki tüm hayvanların (yılan, kertenkele, kaplumbağa ve benzeri hariç) sağlık karneleri bulundurulacak, tropikal bölgelerden ithal edilmiş hayvanların sağlıklı olduklarına ve aşılandıklarına dair geldiği ülkenin Veteriner teşkilatı tarafından verilmiş uluslar arası sağlık raporu bulunması zorunludur.
   • . Kedi ve köpekler kuduz aşısı yapılmış şekilde satılacaktır. (Kedi için 6 aylık-köpek için 3 aylık tam büyükler).

  Madde 127: AHIR VE AĞILLAR

  Belediyeden izin almadan Belediye sınırları içinde ahır ve ağıl yaptırmak yasaktır. Belediyenin izin verdiği bölgelerde yaptırılacak ahırlarda aranacak koşullar şunlardır.

  • Ahırlar kagir ve asgari sağlık şartlarına uygun olacaktır. Çukur yerlerde inşaa edilmeyecek, tabi zeminde yüksek olmasına özen gösterilecektir.
  • Ahırlar ayrı bir yere yapılacak ve başkalarının oturdukları binalara bitişik olmayacaktır. İnek ahırlarının yanında domuz ahırları bulunmayacaktır. Domuz ahırının bulunduğu bölge en üç noktasından itibaren çepçevre meskenlerden en az 500 metre uzaklıkta olacaktır.
  • Umumi Hıfzısıhha Kanunu gereğince kurulmasına izin verilen ahırlarda;
   • Hayvanlara ait katı ve sıvı atıklar sızdırmasız, üzeri yeter büyüklükte septik çukurlarda biriktirilecektir.
   • Septik çukurlardaki gübrelerin çevreye zarar vermeyecek şekilde yapılmış uygun araçlarla Büyükşehir Belediye sınırları dışına taşınması ve çevre kirliliğine sebep olmayacak şekilde kullanılması veya izale edilmesi zorunludur.
   • Hayvanlara ait ahırlar ve çevresi faktörlere karşı periyodik olarak hayvan sahiplerince ilaçlanacaktır.
   • Büyükşehir Belediye sınırları içerisindeki mevcut ahırların yukarıdaki şartlara uygun hale getirilmesi için ıslah çalışmaları yapılacaktır. Ahırlar (hayvan barınakları), mandıralar (besi yerleri), gayri sıhhi müesseselerden olması nedeniyle Belediyece izin verildiğinde 1893 sayılı Umumi Hıfzısıhha Kanunu'nun 268-275. Maddeleri uyarınca hazırlanmış bulunan Gayri Sıhhi Müesseseler Yönetmeliği hükümleri uygulanır.
  • Beygir ahırları hayvanın cinsine ve boyuna göre beher beygir için 1,5 metre ve 2 metre genişliğinde 3 ile 4 metre uzunluğunda olacaktır. İnek ahırlarında beher hayvan için 1,5 metre genişlik ve en az 3 metre uzunluk hesap edilecek ve hayvanın arkasında serbestçe dolaşabilmek için 1-1.5 metre genişliğinde bir yol bulunacaktır.
  • Ahır ve ağıllar hayvanlar için gerekli sağlık şartlarına uygun olacaktır. Zemin betondan, asfalttan veya araları çimento ile birleştirilmek şartıyla parkeden veya düz taştan olacaktır. Betondan yapıldığı taktirde hayvanların kaymaması için üzerinde derince çizgiler yapılacaktır. Zeminde hayvanların arka tarafına gelen yerde en çok 10 cm. derinliğinde bir oluk bulunacak, idrar, gübre ve yıkama suları buradan akıp bir yer altı mecrası ile ızgaralı delikli olan lağım kanalı veya septik çukura gidecektir.
  • Duvarlar dayanıklı, hava rutubeti geçirmez bir yapıda olacaktır. Ahır duvarlarının iç köşeleri kolaylıkla temizlenmesi için içeriden yuvarlak olacaktır. Duvarlar 1,75 metre yüksekliğe kadar çimento ve benzeri madde ile sıvalı, üst tarafları harç ile sıvalı ve kireçle badanalı olacaktır.
  • Ahır kapıları yeteri kadar geniş, yüksek ve mazbut olacaktır. Pencereler hayvanlara zarar vermemek için tavana yakın açılacaktır, yüksekliğinden ziyade eni geniş olacak ve 3 hayvana bir adet veya taban alanının ½ oranında pencere olacaktır. Pencereler sineklere karşı tel kafeslerle örtülecektir.
  • Yemlikler hayvanların boylarına uygun sağlığa zarar vermeyecek şekilde yapılacaktır. Yemlikler daima temiz tutulacak, her yem verildiği zaman temiz olmasına dikkat edilecektir.
  • Ahırlarda su bulundurulacak, sabah, akşam, ahır avlu, süt sağım yerleri yıkanıp temizlenecektir.
  • Hayvanlara yapılacak yataklıklar samandan ve ottan olacaktır.
  • Hayvanların yem, saman vs. gibi yiyecekleri, ahırların dışındaki avlulardan ayrılmış özel yerlerde saklanacaktır. Bu yerler her halde ahırdan bir duvarla ayrılmış bulunacaktır.
  • Bir ahıra hangi cins hayvan için izin alınmış ise ancak o cins hayvanın bulundurulması şarttır. Orada başka cinsten hiçbir hayvan bulundurulmaz, ancak Belediyeden izin almak şartıyla kapasite sınırları içinde değişik hayvan beslenebilir.

  Madde 128: GÜBRELİKLER

  • Ahır içinde tuvalet ve gübrelik bulunmayacaktır.
  • Gübrelik ve gübreler, su kuyularına ve her türlü su mecralarına hiçbir surette zarar vermeyecek şekilde ve bu gibi yerlerden, Belediyece gösterilecek uzaklıkta bulunacak ve sızıntı olmaması için gerekli olan her türlü tertibat alınmış olacaktır. Gübre çukurları 2x2, 5x2 metre ebadında ve üzeri kapalı olacaktır.
  • Gübreliklere yığılan gübreler haftada 3 defa kaldırılmış olacaktır. Kalabalık yerlerde inek ve beygir besleyenler gübreleri her gün mutlaka kaldıracaklardır. Gübreler kaldırıldıklarından sonra yerleri temizlenecek ve kokusu giderilecektir.
  • Her ahır eşit aralıklarla senede en az 3 defa badana edilecek ve zemin, yemlik, sağım yerleri gibi bölmeler dezenfekte maddeleri ile temizlenecektir. Yalnız sütler kokuyu çok çabuk aldığından dolayı inek ahırları içinde kokulu maddeler kullanılmayacaktır.
  • Ahırlarda barındırılan hayvanların salgın ve bulaşıcı hastalıklara karşı periyodik muayene ve aşılamaları yaptırılacaktır. Salgın hastalıklar çıktığında hayvanlar başka bir yere alınarak ahır yetkili Veteriner sağlık memuru veya belediye Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü yetkili elemanları nezaretinde dezenfekte edilecektir.

  Madde 129: AHIRLARIN VE AĞILLARIN DENETİMİ

  • Veterinerlerle, Belediye Zabıta memurlarının ve Çevre Sağlık yetkililerinin ahır ve ağılları her zaman denetlemeye hak ve salahiyetleri bulunduğundan, ahır sahip ve mesulleri bu hususta kendilerine her an kolaylık göstermek zorundadır.
  • Şehir içerisinde Belediyece izin verilmeyen bölgelerdeki ahır ve ağıllar yıktırılır.
  • Şehir içerisinde Belediyece izin verilmiş ve köylerde eskiden yapılmış bulunan ahır ve ağıllardan, yukarıda sayılan niteliklere uymayanlar, tespit edildiğinde, bu noksanların giderilmesi için sahibinden yazılı tebligatla belirli bir süre tanınır, bunu kabul etmeyen veya ahırdaki noksanlıkları gidermemekte ısrar edenlerin ahırları yıktırılır.

  Madde 130:
  HAYVAN ÖLÜLERİNE AİT HÜKÜMLER

  Belediyece hayvan mezarlığı yapılıncaya kadar hayvan ölüleri hakkında aşağıda gösterildiği gibi hareket edilecektir.

  • Büyük ve küçük her türlü hayvan ölülerini her nerede olursa olsun açıkta bırakmak, umuma mahsus yerlere atmak veya gömmek yasaktır.
  • Ahır ve ağıl hayvanlarının ölüleri sahipleri tarafından kokuşmaya meydan verilmeden, şehir dışında hayvanlar tarafından eşilip çıkarılmayacak surette gömülecektir. Bunların gıda maddelerini veya insanlara mahsus eşyayı nakle veya insan taşımaya mahsus araçlarla götürülmeleri yasaktır.
  • Kedi, köpek gibi hayvanlarla kümes hayvanlarının ölüleri, kokuşmadan, sahipleri tarafından uygun yerlere hayvanlar tarafından çıkarılmayacak ve koku neşretmeyecek tarzda gömülecek veya bu iş ile görevli Belediye aracına teslim edilecektir.
  • Bulaşıcı hastalıklar sonunda ve şüpheli olarak ölen hayvanlar için Hayvan Sağlık Zabıtası Yönetmeliği hükümlerine göre işlem yapılır.

  Madde 131: GENEL HÜKÜMLER:

  • Zabıta Müdürlüğü kontrol elemanları zamana bağlı olmaksızın 24 saat görev yapabilir.
  • Zabıta Müdürlüğü, görevlerini Belediye Başkanının onayı ile yaparken emniyet teşkilatından yardım talep edebilir.
  • Yazılı istem halinde, Sağlık Müdürlüğü elemanları Zabıta Müdürlüğüne eleman ve bilgi olarak yardım eder.
  • Zabıta Müdürlüğü diğer birimlerle birlikte yapacağı etkinlikler için Başkanlık Makamından onay alır.
  • İşbu yönetmelik hükümlerini Belediye Başkanı veya görevlendireceği Başkan Yardımcısı veya Zabıta Müdürü yürütür. İş bu yönetmelik Belediye Meclisince kabul edilip ve Büyükşehir Belediye Başkanlığı'nca onaylandıktan sonra yürürlüğe girer.

  Madde 132:

  Bu yönetmelik hükümlerini Mersin/Yenişehir Belediye Başkanı yürütür.

  MECLİS BAŞKANI KATİP KATİP

  İŞYERİ AÇMA VE ÇALIŞTIRMA RUHSATLARINA İLİŞKİN YÖNETMELİĞİN UYGULANMASINA DAİR YÖNERGE
  A- GİRİŞ
  I-HUKUKİ DAYANAK VE KAYNAKLAR

  • 5393 Sayılı Belediyeler Kanunu
  • 2464 Sayılı Belediye Gelirleri Kanunu
  • 3572 Sayılı İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatlarına dair K.H.K. değiştirilerek kabulüne dair Kanun
  • 2005/9207 Sayılı İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatlarına ilişkin Yönetmelik
  • 1593 Sayılı Hıfzı Sıhha Kanunu
  • 5216 Sayılı Büyükşehir Belediye Kanunu
  • 2559 Sayılı Polis Selahiyeti Kanunu
  • 5259 Sayılı Polis vazife ve Selahiyet kanunu ile bazı kanunlarda değişiklik yapılması hakkındaki kanun
  • TSE'nin Sıhhi ve Gayri Sıhhi Müesseselerle ilgili geliştirdiği standartlar
  • 634 Sayılı Kat Mülkiyeti Kanunu
  • 3308 Sayılı Çıraklık ve Meslek Eğitimi Kanunu
  • 28.10.1976 tarih ve 15748 Sayılı Resmi Gazetede yayınlanan Karayolları Kenarlarında Açılacak İşyerleri Hakkında Yönetmelik
  • 5491 Sayılı Çevre Kanunu
  • 2002/49/EC Sayılı Çevresel Gürültünün Değerlendirilmesi ve Yönetimi Yönetmeliği
  • 5179 Sayılı Gıdaların Üretimi-Tüketimi ve Denetlenmesine dair K.H.K. değiştirilerek kabulü hakkındaki kanun.
  • 2005/84 Sayılı Çalışma İzni ve Gıda Sicili genelgesi.
  • 5174 Sayılı Türkiye Odalar ve Borsalar Kanunu
  • 5362 Sayılı Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Kanunu
  • 394 Sayılı Hafta Tatili Kanunu
  • 5237 Sayılı Türk Ceza Kanunu

  II-AMAÇ

  Bu Yönerge Çevre ve Toplum sağlığını koruma, kırsal ve kentsel alanda arazinin ve doğal kaynakların en iyi şekilde kullanılması, su, toprak, hava ve gürültü kirlenmesinin önlenmesi tüketiciye hizmet normlarının yükseltilmesi amacı taşır. Bu amaca yönelik denetim çalışmalarının kilit noktasını, işyerlerinin Ruhsatlandırılmasında belirlenecek esaslar ve izlenecek yöntemler oluşturacaktır. Çevre bilincinin geliştiği günümüzde çevreye doğrudan veya dolaylı olarak olumsuz etkileyen faktörleri asgari düzeye düşürmek, insanlara kaliteli ve sağlıklı hizmet götürecek işyerlerinin oluşmasını sağlamak bu Yönergenin ana hedefi olacaktır, ayrıca Belediyemiz Ruhsat ve Denetim Müdürlüğü Yönetmeliğinin uygulanması konusunda ayrıntılı bir rehber oluşturmaktır.

  III-AÇILIŞ RUHSATI MUAYENE TETKİK VE SINIF TESBİT KOMİSYONU

  • Ruhsat İnceleme Komisyonu :
   Zabıta, İmar, Fen İşleri, Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüklerinden Başkanın uygun göreceği ve yetkili kılacağı personelden oluşur.
  • Ruhsat İnceleme Komisyonunun Görevleri :
   • Ruhsat İnceleme Kurulu Komisyon Başkanı, komisyonun çalışmalarını koordine eder.
   • 2. ve 3. Sınıf Gayri Sıhhi Müessese yerlerine ilişkin ruhsat başvurularını, gündeme alarak ilgili yasa ve yönetmeliklerine uygun olarak sonuçlandırılmasını sağlar.
   • Ruhsat İnceleme Kurulu Üyeleri, Ruhsat Komisyonu Başkanının gündeme aldığı dosyaları ilgili yasa ve yönetmelikler açısından inceler.
   • Ruhsat İnceleme Kurulu gerektiğinde idari ve teknik yardım almak üzere Başkanlık onayı ile ilgili kuruluşlara başvurma ve koordinasyon yetkisine sahiptir.

  B- GENEL HÜKÜMLER
  I-BAŞVURU:

  Başvuru Formu: İşyeri ya da işletme açmak isteyen kişi veya tüzel kişilik, işin özelliğine göre bu yönetmelikte öngörülen kriterlere uygun olarak işyeri ya da işletmesini düzenledikten sonra Sıhhi ve Umuma Açık Müesseseler için Ek:1, Gayri Sıhhi Müesseseler için Ek:2'de bulunan başvuru formu doldurularak Ruhsat ve Denetim Alt Birim Şefliğine aşağıdaki evrakla birlikte dosyasını verir.

  GSM RUHSATI İÇİN GEREKLİ BELGELER

  • Başvuru Formu
  • TC Kimlik No
  • Akdeniz Bld. Gelirler Müdürlüğü'nden "BORCU YOK" Yazısı
  • Yapı Kullanma İzni ("Aslının aynıdır" onaylı fotokopi)
  • Tapu Fotokopisi
  • Kira Kontratı
  • İtfaiye Raporu
  • Muvafakatname (Muhtardan onaylı)
  • Maliye Vergi Levhası Fotokopisi
  • Esnaf ve Ticaret Sicil Kaydı Fotokopisi- Oda kaydı
  • Ustalık Belgesi Fotokopisi
  • Esnaf Muayene Sağlık Karnesi
  • ŞİRKET ise; Şirketin Ana Sözleşme Fotokopisi
  • 2. Sınıf GSM ise; Vaziyet Planı ve İş Akış Şeması
  • 2 Adet Yarım Kapaklı Dosya

  Gıda Sicili İçin Gerekli Belgeler

  • 1- Kapasite Raporu
  • 2- Sorumlu Yöneticinin noter onaylı sözleşmesi, diploma örneği ve söz konusu işyerinde sorumlu yönetici olarak çalıştığına dair meslek odasından alacağı belge.

  UMUMA AÇIK EĞLENCE VE İÇKİLİ YERLER İÇİN GEREKLİ BELGELER

  • Başvuru Formu - TC Kimlik No
  • elediyeden Numarataj Belgesi
  • Akdeniz Bld. Gelirler Müdürlüğü'nden "BORCU YOK" Yazısı
  • Yapı Kullanma İzni ("Aslının aynıdır" onaylı fotokopi)
  • Tapu Fotokopisi
  • Kira Kontratı (içkili yerler için noterden)
  • İtfaiye Raporu
  • Muvafakatname (Muhtardan onaylı)
  • Maliye Vergi Levhası Fotokopisi
  • Esnaf, Ticaret Sicil Kaydı ve Oda Kaydı fotokopisi
  • C. Savcılığından Sabıka Kaydı
  • Bulaşıcı Hastalığı Olmadığına Dair Sağlık Raporu
  • Mesafe Krokisi (Kahvehane-İçkili Yerler İçin)
  • 1 Adet Yarım Kapaklı Dosya
  • İnternet Kafe için taahhütname
  • ŞİRKET OLMASI HALİNDE

  • Ticaret ve Sanayi Odası Kaydı
  • Şirket Tüzüğünün Yayınlandığı Sicil Gazetesi
  • İşyerini Çalıştıracak Kişinin Yönetim Kurulu Kararı
  • Şirket Ortaklarının Nüfus Cüzdan Fot. Ve Sabıka Kayıt
  • Açılmak İstenilen İçkili yer için Yönetim Kurulu Kararı

  SIHHİ İŞYERİ RUHSATI İÇİN GEREKLİ BELGELER

  • Başvuru Formu
  • TC Kimlik No
  • Akdeniz Bld. Gelirler Müdürlüğü'nden "BORCU YOK" Yazısı
  • Yapı Kullanma İzni ("Aslının aynıdır" onaylı fotokopi)
  • Tapu Fotokopisi
  • Kira Kontratı
  • Yangın Söndürme Cihazı Faturasının Fotokopisi
  • Muvafakatname (Muhtardan Onaylı)
  • Maliye Vergi Levhası Fotokopisi
  • Esnaf ve Ticaret Sicil Kaydı Fotokopisi-
  • Ustalık Belgesi Fotokopisi
  • Esnaf Muayene Sağlık Karnesi
  • ŞİRKET ise; Şirketin Ana Sözleşme Fotokopisi
  • 2 Adet Yarım Kapaklı Dosya

  Gereğine göre bu belgelerden bazıları istenmeyebilir veya arttırılabilir.

  II.RUHSATIN VERİLMESİ:

  • Beyana tabi olarak Ruhsat verilen Sıhhi işyerlerine, eksiksiz olarak doldurulmuş başvuru formu üzerine, ilgilinin beyanına göre düzenlenen "İşyeri Açma ve Çalıştırma Ruhsatı" yasal süre içerisinde verilir. (Müracaatı izleyen en geç bir iş günü)
  • Beyana tabi olarak Ruhsat verilmiş işyerinin incelenmesi bir ay içinde bitirilerek inceleme sonucu olumsuzsa; verilmiş olan Ruhsat Encümen Onayı ile iptal edilir, tutanak düzenlenir. İşyerinin faaliyetten men edilmesi için gerekli işlemler yapılır.
  • İlk kademe belediye görevleri arasında olan ve beyana tabi olarak Ruhsat verilmeyen işyerlerine, İnceleme Kurulu raporu üzerine Başkanlık Makamınca Ruhsat verilir.
  • Umuma Açık İstirahat ve Eğlence Yerlerine ait İşyeri Ruhsatları Emniyet Görüşü alındıktan sonra İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatları verilir.
  • İnceleme sonucu noksanlar tespit edilirse, komisyonca tutanak düzenlenir. Eksiklerin tamamlanması için 7 gün süre verilir. Buna rağmen eksikler giderilmezse eksikler tutanak düzenlenerek tespit edilir. Geçici Ruhsat verilmiş ise Başkanlık Onayı ile iptal edilir ve işyerinin faaliyetten men edilmesi için gerekli işlemler yapılır. Beyana aykırılık tespit edilirse ilgili yasal işlemler yapılmak üzere gerektiğinde Savcılığa sevk yapılır. Beyana göre Ruhsatı verilen işyerinin bir ay içinde kontrolünün yapılmaması halinde ilgilinin Ruhsatı kesinleşmiş sayılır.

  III- BAŞVURULARIN İNCELENMESİNDE İNCELEME KURULUNUN ESAS ALACAĞI GENEL KRİTERLER:

  • İnceleme Kurulu, Ruhsatların verilmesinde, ilgili yasa ve yönetmeliklerde belirtilen kriterleri esas alır.
  • Sıhhi ve Gayri Sıhhi Müesseselerin Ruhsatlandırılmasında T S E 'nin geliştirilmiş olduğu standartlar ve İlgili Yönetmelikler dikkate alınır.

  IV-RUHSATIN İPTALİ:

  • 1- Yönetmelikte Belirtilen Yasal Yükümlülüklerini süre verilmesine rağmen yerine getirmeyen işyerlerinin kesinleşmiş ruhsatları encümen kararı ile iptal edilir.
   • a- Ruhsat verilmiş bir işyerinde iş sahibi işin konusu veya işyeri adresinin değişmesi halinde verilmiş olan Ruhsat geçersizdir.
   • b- Ruhsat almış bir işyerinin işleticisinin vefatı halinde varislerin, 6 ay içinde veraset ilanı ile birlikte, devir halinde ise 1 ay içinde başvuruda bulunması gerekir. Aksi takdirde Ruhsat geçersizdir.
   • c- Yukarıdaki durumların tespiti halinde Fen İşleri, İmar, Zabıta, Ruhsat ve Denetim Alt Şefliği ya da diğer yetkili görevlilerin tespit tutanakları Ruhsat Komisyonunca incelenir. Ruhsat Komisyonu da bu tespite katılıyorsa, bu konudaki Ruhsat Komisyonu Raporu ile birlikte Encümen Kararı ile Ruhsat iptal edilir. Başkanlık onayı ile birlikte durum Zabıta Müdürlüğüne bildirilir. Zabıta Müdürlüğü durumu iş sahibine tebliğ eder ve işyerine ait Ruhsat Zabıta Müdürlüğü görevlilerince alınarak iptal edilmek üzere Ruhsat ve Denetim Alt Birim Şefliğine gönderilir ve işyeri faaliyetten men edilir. Yapılan denetimlerde Ruhsat almış olsa bile o işyerinin Ruhsatta belirtilen özellikleri taşımadığı tespiti durumunda Ruhsat iptal olur.

  V- GAYRI SIHHI MÜESSESELERİN RUHSATLANDIRILMASI:

  Yenişehir Belediyesi hudutları içerisinde bulunan II. ve III. Sınıf Gayrı Sıhhi Müesseselerin tümüne Ruhsat verme ve işyerlerinin denetlenmesi Belediyemiz tarafından yapılmaktadır. Anılan işyerlerinin Ruhsatlandırılması Belediye Meclisimizce düzenlenen Gayrı Sıhhi Müesseseler Yönetmeliği hükümleri ve 2005/9207 sayılı İşyeri Açma ve Çalışma Yönetmeliği çerçevesinde yapılacaktır. Geçici Madde: Bu yönergenin yürürlüğe girdiği tarihten önce işyeri açma ve çalıştırma ruhsatı için müracaat edip halen ruhsat verilmemiş olanlara bu yönerge hükümleri doğrultusunda Ruhsat verilecektir.

  C- YÜRÜRLÜK

  • 1- İş bu yönerge hükümlerini Belediye Başkanı ve Zabıta Müdürlüğü Ruhsat ve Denetim Alt Şefliği yürütür.
  • 2- İş bu yönerge Belediye Meclisinin kabulü ile yürürlüğe girer.
  MECLİS BAŞKANI KATİP KATİP